raajjemv logo
ހުޅުމާލޭގެ 20 މަގެއް ވަންވޭ ކުރުން
ހުޅުމާލޭގެ 20 މަގެއް އެއްކޮޅަށް ދުއްވޭގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފި
 
މިހާރު ހުރި ގިނަ ބައްތިތަކެއް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރަމުންދޭ
 
ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 ގެ 14 ސަރަހައްދެއްގައި 1،330 މަގު ބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
 
ރައްކާތެރި ފަސޭހައިން ބޭނުން ކުރެވޭނެ މަގުތަކަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އެޗްޑީސީން ވަނީ ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލައިފައި
ޝާމާ ޝުއައިބް
3,496
ކ. މާލެ |
15 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 12:56
ހުޅުމާލޭގެ މަގުމަތީގައި ވެހިކަލްތަކެއް ޕާކު ކުރެވިފައި
ރާއްޖެއެމްވީ

ހުޅުމާލޭގެ 20 މަގެއް އެއްކޮޅަށް ދުއްވޭގޮތަށް ބަދަލު ކޮށްފައިވާކަމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީން) ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ ހުޅުމާލޭގެ އާބާދީ އަދި އެކި ސަބަބުތަކަށް ހުޅުމާލެ ޒިޔާރަތް ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަވެފައި ވާއިރު، ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކަކީ ރައްކާތެރި ފަސޭހައިން ބޭނުން ކުރެވޭނެ މަގުތަކަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިކަމަށެވެ.

މިގޮތުން މި ޕްލޭންގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް މަގުތައް އެއްކޮޅަށް (ވަންވޭ) ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 13 ޖަނަވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ފަށާފައިވާކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

ބަދަލު ގެނެވިފައިވާ މަގުތަކުގެ ޗާޓެއް

އެއްކޮޅަށް ދުއްވޭގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ މަގުތަކުގެ ތެރޭގައި ޗަނބޭލީމަގު 1،2،3،4،5،6،7،8،9 ނަންބަރު ގޯޅިއާއި، ރަބަރުގަސްމަގު 1،2،3،4،5،6،7،8،9 ނަންބަރު ގޯޅީގެ އިތުރުން ބޯގަންވިލާމަގު 1 ނަންބަރު ގޯޅި އަދި ބުރެވިގަސްމަގު ހިމެނެއެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކަކީ ރައްކާތެރި، ފަސޭހަ މަގުތަކަކަށް ހެދުމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެއްކޮޅަށް ދުއްވޭ މަގުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ އިތުރުން ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 ގެ 14 ސަރަހައްދެއްގައި 1،330 މަގު ބައްތި ޖެހުމާއި، މިހާރު ހުރި ގިނަ ބައްތިތަކެއް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރަމުންދާކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް