ބުރާސްފަތި 21 ޖެނުއަރީ 2021
3 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 07
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
'މޯލްޑިވްސް ބޯޑަރ މައިލްސް

'މޯލްޑިވްސް ބޯޑަރ މައިލްސް' އަށް ތަރުހީބު ބޮޑު: އިމިގްރޭޝަން

  • މިއީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް އިފްތިތާޙު ކުރެވޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރު
  • 2019 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް 1.7 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި

ކ. މާލެ | 14 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 08:58 | 1,782

'މޯލްޑިވްސް ބޯޑަރ މައިލްސް' ރަސްމީކޮށް ލޯންޗްކުރި ފަހުން މިޕްރޮގްރާމަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންދޭ - ވެލާނާ އެއާޕޯޓް

'މޯލްޑިވްސް ބޯޑަރ މައިލްސް' ޕްރޮގްރާމަށް ތަރުހީބު ބޮޑު ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ޓޫރިސްޓުންގެ ލޯޔަލްޓީ ޕްރޮގްރާމް 'މޯލްޑިވްސް ބޯޑަރ މައިލްސް' ޖެނުއަރީ 1، 2021ގައި ރަސްމީކޮށް ލޯންޗްކުރިއިރު، މިޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ޕާޓްނަރަކަށް ކްރޮސްރޯޑްސް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާއަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެއަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެފައެވެެ.

މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް އިފްތިތާޙުކުރި ފުރަތަމަ ލޯޔަލްޓީ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ހުޅުވާލަމުން ބުނެފައި ވަނީ މިއީ ފަތުރުވެރިިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ.

ފަތުރުވެރިންނަށް ޙާއްސަ، އަދި މި ޕްރޮގްރާމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ފައިދާތައް ތިން ދަރަޖައަކަށް ބަހާލެވިގެންވާ "ލޯޔަލްޓީ" ޕްރޮގްރާމުގެ ޕާރޓްނަރުންނަށްވާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ޚާއްސަ ޑިސްކައުންޓްތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބިނާވެގެން ވަނީ ފަތުރުވެރިޔާ ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކުރާ އަދަދަށާއި އަދި ރާއްޖޭގައި ހޭދަ ކުރާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ކަމަށްވާއިރު، އަދި ޙާއްސަ މުނާސަބާތަކާއި ގުޅުވައިގެން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް އިތުރު ޕޮއިންޓުތަކެއް، މި ޕްރޮގްރާމުގައި ލިބިގެންދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ޕާރޓްނަރުންނަށްވާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް ޕޮއިންޓް ލިބޭ އުސޫލެއް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިންނަށް ލިބޭ ޙާއްސަ ފައިދާތައް ބެހިގެންވާ ތިން ދަރަޖައަކީ؛ އައިދަ (ލޮއި ދަރަޖަ)، އަންތަރަ (ރިހި ދަރަޖަ) އަދި އަބާރަނަ (ރަން ދަރަޖަ) އެވެ. މިއިން ކޮންމެ ދަރަޖައެއް ހާސިލް ކުރާ ފަތުރުވެރިއަކަށް ވެސް އެ ފަތުރުވެރިއަކު ހާސިލް ކުރާ ދަރަޖައަކާއި ގުޅޭ ޙާއްސަ ފައިދާ ތަކެއް ލިބިގެން ދާނެއެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާ ފަތުރުވެރިންނަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓު އިތުރުވަމުންދާ މިންވަރަކަށް، ފަތުރުވެރިންނަށް ލިބިގެންދާ ފައިދާތަކާ ޚިދުމަތްތައް ވެސް އިތުރު ވެގެންދާނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރުކޮށް، އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ތަޢާރަފްކުރި މި ޕްރޮގްރާމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ މަޤުބޫލުކަން އިހުނަށްވުރެން މުޅި ދުނިޔޭގައި އިތުރުވެގެން ދާނެކަމަށާއި، ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ދިވެހި ފަތުރުވެރިކަމަށް ލިބިފައިވާ މަޤްބޫލުކަމުގެ ފައިދާ، މިހާރަށްވުރެ ވެސް ފުޅާ ގޮތެއްގައި ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް، ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް މިޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙު ކުރުމަށްފަހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ. އަބްދުﷲ މަޢުސޫމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބޯޑަރ މައިލްސް އަކީ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން އިސްނަގައިގެން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އެހެނިހެން އިދާރާތަކާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

އެގޮތުން، މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، މޯލްޑިވްސް މަރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އަދި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) ގުޅިގެންނެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް 1.7 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރުމާއިއެކު، އެ އަހަރު ވެގެން ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރި އަހަރަށެވެ.

ނަމަވެސް، ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވުމާއިއެކު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު 27 މާރިޗު 2020 ގައި ބަންދުކުރިއެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަކީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދުގެ މައި ތަނބު ކަމަށްވެފައި، ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކަލުން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށް ވަރަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ.

ބޯޑަރު ބަންދު ކުރުމަށްފަހު ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު މަސް ފާއިތުވި ފަހުން، ރައްކާތެރިކަމުގެ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު، 15 ޖުލައި 2020 ގައި ރާއްޖެ އަލުން ފަތުރުވެރިންނަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އޭގެ ފަހުން މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެއްލައްކައަށް ވުރެ ފަތުރުވެރިން ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ.

މިފަދަ ދަނޑިވަޅަކާއި ދިމާކޮށް މޯލްޑިވްސް ބޯޑަރ މައިލްސް ޕްރޮގްރާމް ތަޢާރަފް ކުރުން ވެގެންދާނީ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ކޮށިގެންދާ ވަރަށް ތަނަވަސް މަގަކަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ހުޅުވިގެންދާ މުހިންމު ދޮރަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.