ބުރާސްފަތި 21 ޖެނުއަރީ 2021
3 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 07
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
އެމްއެންޔޫއިން ދޭ ސްކޮލަރޝިޕް

ގައުމު ބިނާކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީ އިން ދޭ ޚާއްސަ ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  • 2021 ވަނަ އަހަރަށް ޚާއްސަކުރެވޭ ދާއިރާތަކަކީ ފަށާ ތައުލީމުގެ މުދައްރިސްކަން
  • މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތެރެއިން ވެލްޑިންގ އާއި އެއަރ ކަންޑިޝަނިންގ އާއި މެރިޓައިމް ދާއިރާ
  • ފޯމް ބަލައިގަންނަ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 18 ފެބުރުއަރީ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 2:00ށް

ކ. މާލެ | 13 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 08:57 | 1,889

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ގައުމު ބިނާކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ދޭ ޚާއްސަ ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެމްއެންޔޫއިން ބުނީ ސްކޮލަރޝިޕް ގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ މި ވަގުތަށް ގައުމަށް ބޭނުންވާ ކޯސްތަކަށް އިއުލާނުކުރުމުން އެދާއިރާއަކަށް ދަރިވަރުން ނުލިބޭ ޚާއްސަ ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާ ކުރުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން 2021 ވަނަ އަހަރަށް ޚާއްސަކުރެވޭ ދާއިރާތަކަކީ ފަށާ ތައުލީމުގެ މުދައްރިސްކަމާއި، މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތެރެއިން ވެލްޑިންގ އާއި އެއަރ ކަންޑިޝަނިންގ އާއި މެރިޓައިމް ދާއިރާ ކަމަށް އެމްއެންޔޫއިން ބުނެއެވެ. އެމްއެންޔޫއިން ބުނީ މި ސްކޮލަރޝިޕް ދެވޭނީ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް އަދި ސަބްޑިގްރީ (ސެޓްފިކެޓް/ އެޑްވާންސްޑް ސެޓިފިކެޓް/ޑިޕްލޮމާ) ލެވެލްގެ ކޯސްތަކުގައި ކިޔެވުމަށް ކަމަށެވެ.

އެމްއެންޔޫއިން ބުނީ ބެޗްލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ދާއިރާއިން 30 ދަރިވަރުންނަށް ޖާގަ ދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޯސް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ކިޔަވާ ކޯހުގެ ޓިއުޝަން ފީ، ކޮންމެ މަހަކު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ -/5000 ރުފިޔާ، ފޮތާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ގަތުމަށް ކޮންމެ ޓާރމަކު -/5000 ރުފިޔާ، ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ފުރަތަމަ މަހު "އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް" ގްރާންޓެއްގެ ގޮތުގައި -/5000 ރުފިޔާ އަދި އެދަރިވަރަކު ހުރުމަށް މަޖްދުއްދީން ދަނާލުން ޖާގަ ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމްއެންޔޫއިން ބުނީ ސެޓިފިކެޓް 3 އެއަރކޮންޑިޝަނިން އަދި ސެޓިފިކެޓް 3 ވެލްޑިންގެ ކޯހުން 12 ދަރިވަރުންނަށް ޖާގަ ދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކިޔަވާ ކޯހުގެ ޓިއުޝަން ފީ، ކޮންމެ މަހަކު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ -/5000 ރުފިޔާ، ފޮތާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ގަތުމަށް ކޮންމެ ޓާރމަކު -/5000 ރުފިޔާ އަދި ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ފުރަތަމަ މަހު "އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް" ގްރާންޓެއްގެ ގޮތުގައި -/5000 ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް އެމްއެންޔޫއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފެންވަރު ކަމުގައި ބަލާނީ އެކޯހަކަށް ވަނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުތުތައްކަން ފާހަގަކޮށް އެމްއެންޔޫއިން ބުނީ ދަރިވަރުން ހޮވާނީ ކޯހަކަށް ކުރިމަތިލާ ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރަށް ނުވަތަ އެކެޑެމިކް މެރިޓަށް ބަލައިގެން ކަމަށެވެ. އަދި ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުރިމަތިލާ ކޯހާ އެއްފެންވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައި ނުވުމާއި، އާމްދަނީ ލިބޭ، ހަފުތާއަކު 20 ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނައިރު އުޅެންޖެހޭ އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެމްއެންޔޫއިން ބުނީ މިސްކޮލަރޝިޕް އަށް ހޮވާނީ ކުރިމަތިލާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ގޮތުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުން ކަމަށާއި، ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ، ދަރިވަރަކު ހޮވާނީ އެދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލައިގެން ކަމަށެވެ. އަދި ސްކޮލަރޝިޕަށް ދަރިވަރުން ހޮވާނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާރމްގައި ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޔޫއިން ބުނެއެވެ.

ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ އޮންލައިންކޮށްhttps://forms.gle/vWeauUg4RNFGzTdUAމިލިންކުން ކަމަށް އެމްއެންޔޫއިން ބުނެއެވެ.

ސްކޮލަރޝިޕް ފޯމް ބަލައިގަންނަ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 18 ފެބުރުއަރީ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00 އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.