ކ. މާލެ
|
26 އޭޕްރިލް 2017 | ބުދަ 19:18
ޑުސާން ލައްކަ ޕްރޮމޯޝަން
ޑުސާން ލައްކަ ޕްރޮމޯޝަން
ރާއްޖެއެމްވީ
ޑޫސާން ލައްކަ ޕްރޮމޯޝަން
ޑޫސާން ލައްކަ ޕްރޮމޯޝަން ގެ ނަމުގައި ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ވީއޭއެމްކޯ ފަށައިފި
 
އިންޖީނު ސަރވިސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކުން ލިބޭނެ
 
ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް
 
400 އަށް ވުރެ އޮޑީގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ބްރޭންޑެއް

'ޑޫސާން ލައްކަ ޕްރޮމޯޝަން' ގެ ނަމުގައި ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ވީއޭއެމްކޯ ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އެ ފިހާރައިން ގަންނަ ކޮންމެ ޑޫސާން ޑައިވޫ އިންޖީނަކާއެކު އެއްލައްކަ ރުފިޔާއާއި ދެލައްކަ ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ ސާމާނު ހިލޭ ލިބިގެންދާނެއެވެ. އެފިހާރައިން މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ހިލޭ ލިބޭތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހުންގާނު ސިސްޓަމް، ޖީޕީއެސް އާއެކު ފިޝް ފައިންޑަރ، ނެވިގޭޝަން ލައިޓް، އޮޓޯ ސްވިޗް، ބިލްޖް ޕަންޕު، ޒިންކް އެނޯޑް، ދުރުމި، އަޑީތެޔޮ، ގިޔަރު ތެޔޮ އަދި ކޫލަންޓްގެ ވެސް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ޑޫސާން ޑައިވޫ މެރިން އިންޖީނަކީ ރާއްޖޭގެ 400 އަށްވުރެ ގިނަ އޮޑީގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ބްރޭންޑެއް ކަމަށް ވީއެމްކޯއިން ބުނެއެވެ.

މި އިންޖީނަށް ވަނީ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވުނު ދެ މޯލްޑިވްސް ބޯޓިންގ އެވޯޑުގައިވެސް އެންމެ މަޤުބޫލު މެރިން އިންޖީނުގެ އެވޯޑު ލިބިފައިއެވެ.

މި އިންޖީނަކީ ގިނަ ދުވަހަށް ގެންގުޅެވޭ، އަގުހެޔޮ، ތެޔޮ ހަރަދު ކުޑަ އިންޖީނެއް ކަމަށް ވީއޭއެމްކޯ އިން ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވީއޭއެމްކޯގެ ސަރވިސް ސެންޓަރުންނާއި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކުންވެސް މި އިންޖީނު މަރާމާތުކޮށް ސަރވިސްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ޑޫސާން ޑައިވޫގެ ރާއްޖޭގެ ސޯލް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރަކީ ވީއޭއެމްކޯއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް