ހޯމަ 25 ޖެނުއަރީ 2021
7 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 11
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
އެމްޕީއެލްގެ ތެލުގެ ކޮރަޕްޝަން

އެމްޕީއެލްގެ 8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ތިން މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޝަނުގައި

  • ހަތަރު މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑް ކުރި، ނަމަވެސް ފަހުން އެކަކު ވަނީ ވަޒީފާއަށް ނެރެފައި
  • މިވަގުތު ސަސްޕެންޑްގައި ތިބީ، ތިން މީހަކު، އެއީ ޕަވަރ ހައުސްގެ މުވައްޒަފަކާއި ޕްރޮކިއުމެންޓުގެ ދެ މުއައްޒަފަކު

ކ. މާލެ | 1 ޑިސެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 23:06 | 5,611

އެމްޕީއެލްގެ ވިޔަފާރި - އެމްޕީއެލް

ކޮވިޑް-19 ގެ ފުރަބަންދުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ގެ ބޭނުމަށް ތެޔޮ ހޯދުމުގައި ހިންގާފައިވާ ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރި ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލާގައި މި ވަގުތު ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ތިން މުވައްޒަފުން ކަމަށް އެމްޕީއެލްއިން ބުނެފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ (އެސްއޯއީ) އަށް އެމްޕީއެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނާއި އިސްބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރި ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ޝާހިދު އަލީ ވިދާޅުވީ، އެ ވައްކަމުގައި އެމްޕީއެލްގެ ހަތަރު މުއައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭ ކަމަށް އޮޑިޓުން ހާމަވެ، ސަސްޕެންޑް ކުރި ނަމަވެސް މީގެ ތެރެއިން އެކަކު އަލުން ވަޒީފާ އަށް ނުކުންނަން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވާޒީފާއަށް ނިކުންނަން އެންގީ، އޭނާގެ ފަރާތުން ހެކި ނައްތާލުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި އޭނާއަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތަށް ބެލުމަށްފަހުގަ ކަމަށްވެސް އެމްޕީއެލުން ބުނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެމްޕީއެލްގެ އިންޓާނަލް އޮޑިޓާއި ގުޅިގެން ސަސްޕެންޝަންގައި މިވަގުތު ތިބީ އެކުންފުނީގެ ތިން މުއައްޒަފެކެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޕަވަރ ހައުސްގައި އުޅޭ މުވައްޒަފަކާއި ޕްރޮކިއުމެންޓުގެ މުއައްޒަފުން ކަމަށްވެސް އެމްޕީއެލުން ބުނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، އެމްޕީއެލްގެ އިންޓަނަލް އޮޑިޓުންނާއި އިންޓާނަލް ތަހުގީގުން މި ވައްކަމުގައި ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް) ގެ ތެޔޮ ބައުޒަރުގައި މަސައްކަޔްކުރާ މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި މި ވައްކަން ހިންގާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު އެފްއެސްއެމްއާ ހިއްސާކޮށް، ވައްކަމުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެފްއެސްއެމްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެންމެބޮޑަށް މިކަމުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތުގެ ނަން ވެސް އެފްއެސްއެމްއާ ހިއްސާ ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، ތެލުގެ ވައްކަން ފަޅާ އެރީ، އާންމު އުސޫލަށްވުރެ ގިނައިން ތެޔޮ ބޭނުން ކުރެވިފައިވާކަން ޕްރޮކިއުމަންޓް ހެޑަކަށް ހުންނަވާ ފަރާތައް ފާހަގަކުރެވިގެން، އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއް ހެދުމަށް އެދި، އިންޓަރނަލް އޮޑިޓުން ކަމަށެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ ލޮކްޑައުން ކުރި އިރުވެސް އެމްޕީއެލްގެ މަސައްކަތް 24 ގަޑިއިރު ކުރިކަމަށާއި ނަމަވެސް އާންމުކޮށް ކުންފުނިން ކުރާ ޚަރަދުތައް 50 ޕަސެންޓަށް ކުޑަކުރެއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތެލަށް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދު އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައިވާތީ، އެކަން ފާހަގަވުމާއެކު މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ އިންޓަނަލް އޮޑިޓެއް ހެދުމަށް ނިންމެވި ކަމަށެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، އެ ތަހުގީގުން އެ ކުންފުންޏަށް ނުލިބޭ ތެލެއް ލިބުނުކަމަށް ހަދައި، ޑޮކިއުމަންޓްތަކަށް ބަލާއިރު 8 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ އެމްޕީއެލުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަށެވެ. މިއީ އާއްމު އުސޫލަށް ބަލާއިރުވެސް، ކުންފުނީގެ 50 ޕަސެންޓް ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރެވިފައިވާ އަދި ރާއްޖެ ލޮކްޑައުންގައި އޮތް ދަނޑިވަޅުގައި ތެލަށް ކުރަންޖެހުނު ޚަރަދު އިތުރުވެގެންދިޔުމުން އެކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމްޕީއެލްގެ އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވަނީ، ފޯމްތައް ފޯޖްކޮށް، ފޯމްތަކުގެ ފޮޓޯކޮޕީ ހައްދައި، އެފޯމްތަކަށް ތެޔޮ ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ތެޔޮ އެޅުމުގެ ކަންކަން ކުރުމާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފު އޮޑިޓަށް ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުން އެނގޭ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަން ކޮށްފައިވަނީ، އެފްއެސްއެމްގެ ތެޔޮ ސަޕްލައިކުރާ ތެޔޮ ބައުޒަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންތަކަކާއި ގުޅިގެން ކަމަށްވެސް، ރިކުއެސްޓް ފޯމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ އޮޑިޓަށް ބަޔާން ދީފައެވެ.

އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި މި މައްސަލާއި ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް އެކުލެވޭތީ، މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ލަފާދީފައިވާތީ އެ އިދާރާތަކަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.