raajjemv logo
މަޖިލީހުގެ ދައުރު ދިގު ދައްމާލުން
މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށްޓަކައި ދައުރު ދިގު ދައްމާލުމަށް މިއަދު ވޯޓު ނަގަނީ
 
ބަޖެޓާއި، ފުލުހުންގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ފަދަ މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ
 
މި ދައުރު ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހަށް ދިގު ދައްމާލުމަށް ގަސްދުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި
އުމްނާ އިސްމާއިލް
4,867
ކ. މާލެ |
29 ނޮވެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 09:27
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ތިން ވަނަ ދައުރު ދިގު ދައްމާލުމާއި ގުޅޭގޮތުން އާދީއްތަ ދުވަހު ވޯޓެއް ނަންގަވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަަދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް ނިންމާލުމަށްޓަކައި މި ދައުރު ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހަށް ދިގު ދައްމާލުމަށް ގަސްދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން ތިން ވަނަ ދައުރު ހިނގާނީ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާއި، ފުލުހުންގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ފަދަ މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް ނިންމާލުމަށް ދައުރު ދިގުދައްމާލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާލާއިރު، އަންނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު އެކުލަވާލި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ބަހުސް ކުރުމަށް ވަނީ ހިމެނިފައެވެ. ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް ރިޕޯޓަށް ބަހުސް ކުރެއްވުމަށް 7 މިނެޓުގެ ފުރުސަތެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން، އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ ބިލާއި ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް ދިރާސާކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުތަކަށް ބަހުސް ކުރުމަށް ވެސް ވަނީ އެޖެންޑާ ކުރެވިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
50%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް