އަންގާރަ 26 ޖެނުއަރީ 2021
8 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 12
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީ ހޯދުން

ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތްތައް، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު، އެމީހަކު ހުރިތަނަކަށް ލިބޭނެގޮތް ހެދުމަކީ އުނދަގޫކަމެއް ނޫން!

  • ކަންކަން ފަސޭހަކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް އިންސާނުން ހޯދަނީ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި
  • ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ރަހްމަތްތެރިވެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން ހިފާލެއް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދާނީ އިތުރު ވަމުން
  • ބޭނުންވަނީ ހަރުދަނާ ބިންގަލަކާއިއެކު ޖުމްލަކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ ކަމެއްހެން ހިމެނިފައިވާ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއް

ކ. މާލެ | 1 ޑިސެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 06:34 | 3,719

ކަންކަން ފަސޭހަކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް އިންސާނުން ހޯދަނީ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި - ސްޓާޓްއެޕް

މިއަދު ދުނިޔެ މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެފައެވެ. އިންސާނުން އެމީހުންގެ ޢާންމު ދިރިއުޅުގައި ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ފަސޭހަ އެތައް ގޮތެއް ހޯދައި އެ ގޮތްތަކަށް ބަރޯސާވުން މިވަނީ ޢާންމުވާން ފަށައިފައެވެ. މިގޮތުން ކަންކަން ފަސޭހަކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް އިންސާނުން ހޯދަނީ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައެވެ. އަދި ޓެކްނޮލޮޖީ އިތުރަށް ފުޅާކޮށް އިންސާނުންނަށް މިޒަމާނުގައި އެންމެ މުހިއްމު އެއް ވަސީލަތަކީ އެއީ ކަމުގައި މިވަނީ ވެފައެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ އިންސާނުންގެ އެކި ކަހަލަ ބޭނުންތައް ފަސޭހައިން ކުރުމަށް ޓެކްނޮލޮޖީ މިދަނީ ތަރައްޤީކޮށް ފައްކާ ކުރަމުންނެވެ.

މިގޮތުން މިއަދުގެ ރާއްޖޭގެ ޙާލަތަށް ބަލާއިރު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އެއް ޙަޤީގަތަކީ ކޮންމެ މީހެއްވެސް ސްމާޓް ފޯނެއް ގެންގުޅެއެވެ. އަދި އެ ފޯނާއި އެކު ދުވަހުގެ ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރަމުން ދެއެވެ. ރާއްޖެއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ކަންކަން އަދި ދުނިޔޭގައި ހިނގަމުންދާ އެންމެހާ ކަންކަން ތާޒާކަމާއިއެކު ވަގުތުން ހޯދައި، ދުނިޔެއާއި ވަރަށް ބޮޑަށް (އެ ފޯނުގެ އެހީގައި) ގުޅުން ބަދަހި ކުރަމުން ދެއެވެ. އަދި އެކި އެކި ގޮތް ގޮތަށް އެކި އެކި ބޭނުންތަކަށް، އެ މީހާގެ ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އެ ފޯނުތަކަށް އަޅައި ރައްކާކޮށް، އެ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯނުގެ އެހީގައި އެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރަމުންވެސް ދެއެވެ.

ޢާންމު ގޮތެއްގައި މިއަދާހަމައަށްވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ޖެހެނީ ވަރަށް އުނދަގޫ އެހާމެ ގިނަ ވަގުތުތަކެއް އެކަމަކަށް ހޭދަކުރާށެވެ.

ޒަމާނާއި އެއްގޮތައް ދިވެހިންވެސް ބަދަލުވާން ޖެހެއެވެ. އަދި ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ރަހްމަތްތެރިވެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން ހިފާލެއް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދާނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ. މިހެންކަމުން ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުންނާއި އެހެނިހެން އިދާރާތަކާއި އޮފީސްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް ޒަމާނީވެ، ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި ގުޅި، ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދަން އެބަޖެހެއެވެ.

ހަރުދަނާ ބިންގަލަކާއިއެކު ޖުމްލަކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ ކަމެއްހެން ހިމެނިފައިވާ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއް ވަރަށް މުހިއްމު

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާއި ހިސާބުން ފެށިގެން، އުޅަނދު ފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސާއި އުޅަނދު ފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކަންކަން ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު ވާން އެބަޖެހެއެވެ. ވިޔަފާރިތައް ފެށުމާއި ހިނގަމުން އަންނަ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ކުރާންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން އެމީހަކު ހުރި ރަށެއް ނުވަތަ ޤައުމެއްގައި ހުރެގެން ފަސޭހަކާމާއިއެކު ވެގެންދާތަން ފެންނާން އެބަޖެހެއެވެ. ހަމައެހެންމެ އަލަށް ދުނިޔެއަށް އުފަންވާ ކުއްޖާގެ ނަމާއި ގޭގެ ރަޖިސްޓްރީ އިން ފެށިގެންގޮސް ކިޔަވައި ނިމެންދެން ސުކޫލުތަކުން ބެލެނިވެރިޔާގެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ ދަރިވަރާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ގޭގައި ހުރެގެންވެސް ވާން ފެށުމަކީ ޢާންމު ދިވެހިރައްޔިތު މީހާގެ މޫނު މައްޗަށް ހިނިތުންވުން ގެނުވާނެ ކަމެއްކަން ޔަޤީނެވެ.

މިކަންކަން މި މަގުން ހިންގުމަށް، ސަރުކާރު އެކި އިދާރާތަކުން ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް، ތަކުރާރުކޮށް އެއް މަސައްކަތެއް ކުރަން ނުޖެހޭނޭ ފަދައިން، ކޮންމެ އިދާރާ އަކުންވެސް ކޮށްފައި ހުންނަ އެ ރައްޔިތަކާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް، އެ ރައްޔިތެއްގެ ޚާއްސަ ޕޯޓަލްގެ ތެރެއިން ފެންނަން ހުންނާނެހެން ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެގެންދާން އެބަޖެހެއެވެ.

އަދި ހަމައެހެންމެ، ރައްޔިތުމީހަގެ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ލިބެންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބޭނެ ފަދައިން، ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން އެކި އިދާރާތަކުގައި ވަކިވަކިން މުއައްޒަފުން ތިބެގެން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން ހިނގައި، މި ނިޒާމު ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓޭނެ ފަދައިން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް ފުރިހަމަވެ، މި ޚިދުމަތް ލިބެން ފެށުމަކީ ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ފަސޭހައިގެ އިތުރުން ސަރުކާރަށް މިހާރު މި ދާއިރާއަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ ޚަރަދު ވަރަށް ބޮޑު ތަނުން ލުއި ވެގެންދާނެ ކަމެއްކަން ޔަޤީނެވެ.

މިދެންނެވުނު އެންމެހާ ކަންކަމަކީ މިހާރު، މި ޒަމާނުގައި މާއުނދަގުލުން ކުރެވޭ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. ބޭނުންވަނީ ހަރުދަނާ ބިންގަލަކާއިއެކު ޖުމްލަކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ ކަމެއްހެން ހިމެނިފައިވާ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެކެވެ. ނުވަތަ މި ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް އެއް ތަނަކުން ހޯދޭނެ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި އުފައްދާފައިވާ ރަނގަޅު ވިއުގައެކެވެ. ކޮންމެ ރައްޔިތަކުވެސް، އެ މީހެއްގެ ލޮގިން އިން ވަދެ އެ ޕްލެޓްފޯމުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ އެންމެހާ އިދާރާތަކުން، އަމިއްލަ ޖީބުގައި އޮންނަ ފޯނުގެ އެހީގައި ކަންކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެ ނިޒާމެކެވެ.

މި ފަދަ ނިޒާމެއް އުފެދި ބޭނުންކުރެވެން ފެށުމަކީ، ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ހޭދަކުރަންޖެހޭ ވަގުތާއި އުނދަގޫ ޙާލަތުން އަރައިގަނެވި ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަން ލިބިގެންދާނެ ކަމެއްކަން ޔަޤީނެވެ. ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަކަން ހޯދައި ދެވޭނެކަމާއިމެދު އަޅުގަނޑު އެއްވެސް ޝައްކެއް ނުކުރަމެވެ.

އެޑިޓަރުގެ ނޯޓް

ލިޔުންތެރިޔާ އިކްރާމް ހަސަން އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.