raajjemv logo
ރެއިންބޯ އިޔަރ އެންޑް ސޭލް
ރެއިންބޯ އިޔަރ އެންޑް ސޭލް ފަށައިފި
 
ގުރުއަތުން ހޮވޭ ނަސީބުވެރި 3 ފަރާތަކަށް އައިފޯން 12 ޕްރޯ ލިބޭނެ
 
ސޭލް ކުރިއަށްދާނީ 25 ނޮވެމްބަރ އިން ފެށިގެން 31 ޖެނުއަރީ 2021 ށް
 
500ރ އިން ފެށިގެން މަތީގެ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް މިސޭލްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ
ރިޒުނާ ޒަރީރު
3,465
26 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 12:38
ކ. މާލެ
ރެއިންބޯ އިޔަރ އެންޑް ސޭލް
ރާއްޖެއެމްވީ

ރެއިންބޯ އިޔަރ އެންޑް ސޭލް ފަށައިފި އެވެ.

މި ސޭލް ކުރިއަށްދާނީ 25 ނޮވެމްބަރ އިން ފެށިގެން 31 ޖެނުއަރީ 2021 އާއި ހަމައަށް ކަމަށް ރެއިންބޯއިން ބުންޏެވެ.

ރެއިންބޯ އިޔަރ އެންޑް ސޭލްއަކީ ރެއިންބޯ އެންޓަރޕްރައިސަސްގެ ފަރާތުން ހިންގާ ރެއިންބޯ ލިވިންގް މޯލް، ރެއިންބޯ ބިލްޑްވެއަރ، ރެއިންބޯ ޝޮޕް، ރެއިންބޯ ތިނަދޫ، ރެއިންބޯ އޮފީސް ސިސްޓަމް، ރެއިންބޯ އައްޑޫ އަދި ރެއިންބޯ އޮންލައިން ސްޓޯރގައި ކުރިއަށްގެންދާ ސޭލް އެކެވެ.

500ރ އިން ފެށިގެން މަތީގެ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް މިސޭލްގައި ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ކޫޕަނެއް ލިބޭނެ އެވެ. އަދި ގުރުއަތުން ހޮވޭ ނަސީބުވެރި 3 ފަރާތަކަށް އައިފޯން 12 ޕްރޯ ލިބޭނެ ކަމަށް ރެއިންބޯއިން ބުންޏެވެ.

ސޭލްގެ ގުރުއަތު ނެގުން އޮންނާނީ 27 ފެބްރުއަރީ 2021 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 9:00 ގައި ރެއިންބޯ ލިވިންގް މޯލްގައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފަރުނީޗަރުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ ރެއިންބޯއިން ކަސްޓަމަރުންނާއި ގުޅިގެން މިފަދަ ޕްރޮމޯޝަންތައް ދަނީ ބާއްވަމުންނެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވާ މިފަދަ ޕްރޮމޯޝަންތަކަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއްވެސް ލިބެމުންދެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް