ހޮނިހިރު 16 ޖެނުއަރީ 2021
11 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތް/ ރ. ފުއްގިރި މައްސަލަ

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ފުއްގިރި މައްސަލައިގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުމުގައި ވެސް ދައުވާ އިއްވޭވަރެއް ނުވި

  • ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންފުޅުވަނީ ވަކީލުންނާއެކު އެއްހާޒިރެއްގައި، ކޯޓު ރޫމުގައި އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ގެންދަަން
  • ގާޒީ ވިދާޅުވީ، ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ކޯޓަށް ވަޑައިގެން، ރައީސް ޔާމީންގެ އަރިހުގައި އިންނަވައި ވަކާލާތު ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ކޯޓުން ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް
  • ޖަމީލު ވިދާޅުވީ، ކޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން އޭނާއަށް އެނގިވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށް
  • ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވަނީ އަދިވެސް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ގާނޫނީ ވަކީލުންނާ ބައްދަލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިނުލައްވާ ކަމަށް

ކ. މާލެ | 26 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 12:13 | 16,253

ރ. ފުއްގިރި މައްސަލާގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން - މުހައްމަދު ފަޒީން

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ، ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކުށްޔަށް ދޫކުރި ރ. ފުއްގިރި މައްސަލައިގައި، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނަމަވެސް ދައުވާ އިއްވޭވަރު ނުވެ، އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި، ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންނާ ސީދާ ބައްދަލުކޮށް، މަޝްވަރާކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތު މިހާތަނަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ހަމަޖައްސާ ދެއްވާފައި ނުވާކަމަށެވެ.

މިދައުވާއާ ގުޅިގެން، ގިނަ ލިޔެކިޔުންތަކެއްގެ އިތުރުން އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސީޑީ ފަދަ ތަކެތި ބެލުމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ފޯރުކޮށްދިން ލެޓް ޓޮޕް ބަގު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭތީ، ސީޑީތައް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު ރައީސް ޔާމީނާއެކު އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ލިބިލައްވާފައި ނުވާކަމަށްވެސް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ގިނަ ލިޔެކިޔުންތަކެއް މަދުކަންވެސް ރައީސް ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ވިދާޅުވި އެވެ.

ދައުލަތުގެ ގާނޫނީ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް ބެލުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރިކަން ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)ގެ އޮފީހަށް އަންގާފައިނުވާއިރު، ލިޔެކިޔުންތައް މަދުކަންވެސް އަންގާފައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި އަޑުއެހުން އޮންނަ ދުވަހު، އަޑުއެހުމުގައި އެވާހަކަތައް ހިއްސާކުރުމަކީ އެންމެ ޒިންމާދާރު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށާއި، މަދުވާ ލިޔެކިޔުންތައް ވިދާޅުވުުން އެލިޔެކިޔުންތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށާއި އަދި ސީޑީ ބެލޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަން ޕީޖީއަށް ހިއްސާކުރިނަމަ، ކަރެކްޝަނާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެކަންވެސް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ޕީޖީގެ ގާނޫނީ ވަކީލު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިމައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލު ވިދާޅުވީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ސީޑީތައް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު ރައީސް ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާނާއެކު އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ލިބިދެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސާ ދެވިދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އަޑުއެހުން އޮންނަ ދުވަހު، ރައީސް ޔާމީނާއެކު، ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށްވެސް ކޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ފުރުސަތު ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށްވެސް ގާޒީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ގާނޫނީ ވަކީލުންނާ ވަކިން އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ގެންދަވާއިރު ދަތިތަކެއް ހުރިކަމަށެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ވަކީލު ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ވިދާޅުވީ، ކޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިލައްވާފައިވާކަން އެނގިވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ގާޒީ ވިދާޅުވީ ދެން މިމައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް އޮންނާނީ އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. އެދުވަހުގެ އަޑުއެހުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަކޮށް، އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް ބަލައި ދިރާސާ ކުރެއްވުމަށްފަހު، ވަޑައިގެންނެވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން، ގާޒީ ވިދާޅުވީ ރ. ފުއްގިރި މައްސަލާގައި އިތުރު ފަރާތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފައިވާތީ، އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތަކަށްފަހު، ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ބޭއްވޭނީ އެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ އެއް ހާޒިރެއްގައި ކަމަށެވެ.

ރ. ފުއްގިރި މައްސަލައިގައި ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވަނީ، މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކުށުގެ ދައުވާއަކާއި ރިޝްވަތު ގަބޫލު ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެކެވެ.

މި ދެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މިދިއަ ހަފުތާގެ ބުދަ ދުވަހު ތާވަލުކުރުމަށްފަހު ކެންސަލްކޮށްފައިވަނީ، މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުންނާއި، ރައީސް ޔާމީންގެ ބަލި ޙާލަތު ހުރި ގޮތުން ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވާކަމަށް ބުނެ، އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްދިނުމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާތީއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ރައީސް ޔާމީންއާއެކު މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގައި އުޅުއްވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އިތުރު ފަރާތްތަކެއްގެ މައްޗަށްވެސް ދައުވާކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެ މަނިކުފާނުގެ އަރިސް ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވާ ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސިޔާމްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ދެ ކުންފުންޏަކާއި، މއ. ކުރިކީލަހިޔާ، އަހުމަދު ކްރިކް ރިޒާ ހިމެނެއެވެ.

މި ދައުވާގައި ބުނެފައިވަނީ ރ. ފުއްގިރި ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތާ ގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީން ރިޝްވަތުގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހޯއްދެވި، 1،117،000 (އެއްމިލިއަން އެއްލައްކަ ސަތާރަހާސް) ޑޮލަރު ކްރިކް ރިޒާ މެދުވެރިކޮށް އަދި ސަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި، ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބޭނުންކޮށްގެން އެ ފައިސާ މަލޯންޑަރ ކުރުމަށްޓަކައި ފަށަލަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ 3 ވަނަ ޖަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. މި ކުށް ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ ޖަލަށް ހުކުމް ކުރެވޭނެ އެންމެ ކުރު މުއްދަތަކީ 4 އަހަރެވެ. އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ 8 އަހަރެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދެވަނަ ދައުވާއަކީ، މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)އާއި އެގާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (3) ވަނަ ނަމްބަރާ ހަވާލާދީ، އެ ގާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

މި ދައުވާ ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ، 100،000ރ. އާއި 1،000،000ރ. އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު، 5 އަހަރާއި 15 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން، ނުވަތަ ކުށުގެ އަމަލު ހިންގުމުގައި ބޭނުންކުރި ފައިސާގެ އަދަދު (ލޯންޑަރކުރި ފައިސާގެ އަދަދު) ގެ 5 ގުނައަށްވުރެ އިތުރުނުވާ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު 5 އަހަރާއި 15 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. އެހެންކަމުން މި ދައުވާއާ ގުޅިގެން ޖުރިމަނާ ކުރެވޭނެ އެންމެ މަތީ އަދަދަކީ 5،585،000 ޑޮލަރެވެ.

ދައުލަތުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ފައިސާގެ އަދަދުތައް:

* ކުށުގައި ހިމެނޭ ފައިސާ އަދަދާ އެއްވަރުގެ ދިވެހި ރުފިޔާ: 20،815،226.70ރ

* ކުށުގެ އަމަލުން ހޯދި ފައިސާއާ އެއްކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދާ އެއްވަރު ދިވެހި ރުފިޔާ: 35،392،755.00ރ

* ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ނަގައިދޭން އެދޭ ފައިސާގެ އަދަދާ އެއްވަރު ދިވެހި ރުފިޔާ: 534،910،933.50ރ

ރައީސް ޔާމީން މި ވަގުތުވެސް ގެންދަވަނީ، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ ގއ. ވޮޑުމުލާގެ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓުގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން 1،000،000 ޑޮލަރު އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް، މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ ކުށުގެ ދައުވާއެއް ސާބިތުވެ، 5 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.