ހޮނިހިރު 16 ޖެނުއަރީ 2021
11 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ކޮވިޑް ވެކްސިން ސައިޑްއިފެކްޓްސް

ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ އާންމު ސައިޑް އިފެކްޓަކީ ވަރުބަލިވުމާއި ހުން އައުން އަދި ބޮލުގައި ރިއްސުން

  • މީހާގެ ފުރާނައަށް ގެންލުންވާފަދަ ސައިޑްއިފެކްޓްސްތަކެއް ނުފެނުނު ނަމަވެސް ކޮންމެސް ވަރަކަށް ސައިޑްއިފެކްޓްސް ހުންނާނެ
  • ވެކްސިން ޖަހާ އިރު، ސައިޑްއިފެކްޓްސް ހުންނާނެކަން އެނގުން މުހިންމު

ކ. މާލެ | 25 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުދަ 12:45 | 13,791

ކޮވިޑް-19 އަށް އުފައްދާ ވެކްސިންތަކުގެ ތެރެއިން ފައިޒަރ އަދި މޮޑާނަރ ގެ ވެކްސިން އުޅެނީ ރޭހުގެ އެންމެ ކުރީގައި - ރޮއިޓަރސް

ކޮވިޑް-19 އަށް އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިންތައް ޖެހުމުން ސައިޑްއިފެކްޓް އަންނާނެ ކަމަށް ކަމާބެހޭ މާހިރުން ބުނެފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް އެމެރިކާގެ ދެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ މޮޑާނަރ އަދި ފައިޒަރ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިންތަކުގެ ޓެސްޓްތައް ދައްކާގޮތުން ވެކްސިންދޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުން އޭގެ ސައިޑްއިފެކްޓްސްއާ ވަނީ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ.

އެގޮތުން ފައިޒަރ އަދި މޮޑާނަރގެ ވެކްސިންވެސް 95 އިންސައްތަ ރައްކާތެރިކަމަށް ދައްކާފައިވާ އިރު، އެ ދެ ވެކްސިނުންވެސް މީހާގެ ފުރާނައަށް ގެންލުންވާފަދަ ސައިޑްއިފެކްޓްސްތަކެއް ނުފެނުނު ނަމަވެސް ކޮންމެސް ވަރަކަށް ސައިޑްއިފެކްޓްސް ހުންނަ ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ކަމަށް މާހިރުން ބުނެއެވެ. އަދި ވެކްސިން ޖަހާ އިރު، ސައިޑްއިފެކްޓްސް ހުންނާނެކަން އެނގުން މުހިންމުކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

މޮޑާނަރ ވެކްސިންގެ ސައިޑްއިފެކްޓްތަކަށް ބަލާލާއިރު، ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުމުން ވެކްސިން ޖަހާތަނަށް ތަދުވާކަމަށް ޓެސްޓްތަކުން ދައްކާއިރު، މިއީ ވެކްސިންގެ ޓްރަޔަލްތަކުގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ ތެރެއިން 2.7 އިންސައްތަ މީހުން ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާ ސައިޑްއިފެކްޓެކެވެ. ވެކްސިންގެ ދެ ވަނަ ޑޯޒް ދިނުމުން އެންމެ ގިނަ މީހުން ތަޖުރިބާކޮށްފައި ވަނީ ވަރުބަލިކަން ކަމަށާއި، މިއީ ޓްރަޔަލްގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ ތެރެއިން 9.7 އިންސައްތަ މީހުން ކަމަށް ޓެސްޓްތަކުން ދައްކައެވެ. ވެކްސިންގައި ބައިވެރިވި 8.9 އިންސައްތަ މީހުންގެ ގައިގެ މަސްގަނޑުގައި ރިއްސާފައިވާ އިރު، 5.2 އިންސައްތަ މީހުންގެ ހުޅުހުޅުގައި ވަނީ ރިއްސާފައެވެ. އަދި 4.5 އިންސައްތަ މީހުންގެ ބޮލުގައި ރިއްސާފައިވާއިރު، 4.1 އިންސައްތަ މީހުން ވަނީ ވެކްސިން ޖެހި ތަނަށް ތަދުވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ފައިޒަރ އަދި އެކުންފުނީގެ ވެކްސިން އެންމެ ފަހުގެ ޓްރަޔަލްތަކުގެ ޑީޓެއިލްޑް ސޭފްޓީ ޑޭޓާ އާންމުކޮށްފައި ނުވާއިރު، އެކުްންފުނިން ވަނީ އެކުންފުނީގެ ވެކްސިން ދިން އެއްވެސް މީހަކަށް ސީރިއަށް ސައިޑްއިފެކްޓް ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހިފައި ނުވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. މީގެ ކުރިން އާންމުކޮށްފައިވާ ޓްރަޔަލްތަކުގެ ޑޭޓާތައް ދައްކާގޮތުން، ފައިޒަރގެ ވެކްސިން ދިން މީހުން އެންމެ ބޮޑަށް ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހުނު ސައިޑްއިފެކްޓަކީ ބޮލުގަރިހުމާއި ވަރުބަލިވުމެވެ.

ވެކްސިން ޖެހުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި މިކަންތައް އާންމުންނަށް ރަނގަޅަށް ކިޔާދެން ޖެހޭކަމަށް ކަމާބެހޭ މާހިރުން ފާހަގަކުރާއިރު، ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދިނުމުން ކުރިމަތިވާ ސައިޑްއިފެކްޓްސް ތަކުގެ ސަބަބުން ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް އަންނަން ފަސްޖެހޭނެ ކަމަށާއި މިކަމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.