ބުރާސްފަތި 21 ޖެނުއަރީ 2021
3 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 07
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
ގެސްޓް ހައުސްތައް އަލުން ހުޅުވުން

100 އަށް ވުރެ ގިނަ ގެސްޓް ހައުސް އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

  • މިހާތަނަށް އަށް އަތޮޅެއްގެ 23 ރަށެއްގައި ގެސްޓް ހައުސްތައް ވަނީ ހުޅުވާފައި
  • މިހާތަނަށް 102 ގެސްޓް ހައުސްއެއް އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ވަނީ ދީފައި
  • އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގެސްޓް ހައުސް ހުޅުވާފައި ވަނީ އއ. ތޮއްޑޫގައި

ކ. މާލެ | 24 ނޮވެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 08:43 | 3,228

ރާއްޖޭގެ ގެސްޓް ހައުސްތަކުގެ 2,132 އެނދު މިހާރު އޮޕަރޭޓްކުރޭ - މޯލްޑިވްސް މެގަޒިން

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވާލުމުގެ ހުއްދަ ދެވުމާއި އެކު މިހާތަނަށް 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ގެސްޓް ހައުސް އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން، އޮގަސްޓްމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ގެސްޓް ހައުސްތައް ހުޅުވާލަން ހުއްދަ ދެވުމާއި އެކު ނޮމެވްބަރ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ އަށް އަތޮޅެއްގެ 23 ރަށެއްގައި މިހާރު ވަނީ ގެސްޓް ހައުސްތައް ހުޅުވާފައެވެ.

އެގޮތުން މިހާތަނަށް ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވާފައިވާ ރަށްތަކަކީ؛

ނ. ފޮއްދޫ - 1 ގެސްޓް ހައުސް

ބ. ދަރަވަންދޫ - 2 ގެސްޓް ހައުސް

ބ. ފިނޮޅަސް - 1 ގެސްޓް ހައުސް

ބ. ކަމަދޫ - 3 ގެސްޓް ހައުސް

ކ. ގާފަރު - 1 ގެސްޓް ހައުސް

ކ. ގުޅި - 2 ގެސްޓް ހައުސް

ކ. ގުރައިދޫ - 6 ގެސްޓް ހައުސް

ކ. ހިންމަފުށި - 3 ގެސްޓް ހައުސް

ކ. ހުރާ - 8 ގެސްޓް ހައުސް

ކ. މާފުށި - 11 ގެސްޓް ހައުސް

ކ. ތުލުސްދޫ - 6 ގެސްޓް ހައުސް

އއ. މަތިވެރި - 3 ގެސްޓް ހައުސް

އއ. ރަސްދޫ - 5 ގެސްޓް ހައުސް

އއ. ތޮއްޑޫ - 17 ގެސްޓް ހައުސް

އއ. އުކުޅަސް - 9 ގެސްޓް ހައުސް

އދ. ދިގުރަށް - 5 ގެސްޓް ހައުސް

އަދ. އޮމަދޫ - 1 ގެސްޓް ހައުސް

ވ. ފުލިދޫ - 7 ގެސްޓް ހައުސް

ވ. ކެޔޮދޫ - 3 ގެސްޓް ހައުސް

ވ. ތިނަދޫ - 2 ގެސްޓް ހައުސް

ޏ. ފުވައްމުލައް - 4 ގެސްޓް ހައުސް

ސ. ފޭދޫ - 1 ގެސްޓް ހައުސް

ސ. މަރަދޫ ފޭދޫ - 1 ގެސްޓް ހައުސް

މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގެސްޓް ހައުސް ތޮއްޑޫގައި ހުޅުވާފައިވާ އިރު، ފަތުރުވެރިންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި 2,132 އެނދު މިހާރު އޮޕަރޭޓްކުރެއެވެ. މީގެތެރެއިން 1,028 އެނދު ކ. އަތޮޅުގެ ގެސްޓް ހައުސްތައް ހިއްސާކުރާއިރު، ނ. އަތޮޅުގެ ގެސްޓް ހައުސްތައް ހިއްސާ ކުރަނީ 24 އެނދެވެ. ބ. އަތޮޅުގައި 154 އެނދު އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދާ އިރު، އއ. އަތޮޅުގައި 474 އެނދު އަދި އއ. އަތޮޅުގައި 170 އެނދު އޮޕަރޭޓްކުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވ. އަތޮޅުގައި 210 އެނދެއް މިހާރު އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދާ އިރު، ޏ. އަތޮޅާއި ސ. އަތޮޅުގައި މިވަގުތު އޮޕަރޭޓްކުރަމުން ދަނީ 36 އެނދެވެ.

ބޯޑަރު ހުޅުވާލިފަހުން މިހާރު ޖުމްލަ 356 ޓޫރިސްޓް އެކޮމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީއެއް އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދާއިރު، މިއީ 102 ގެސްޓް ހައުސްގެ އިތުރުން، 126 ރިސޯޓާއި ފަސް ހޮޓާ އަދި 123 ސަފާރީއެވެ. މިހާރު ރާއްޖެ އިން ޖުމްލަ 34,116 އެނދު ދަނީ ފަތުރުވެރިންނަށް ހިދުމަތްދިނުމަށް އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންނެވެ.

އެއީ ގެސްޓް ހައުސްތަކުގެ 2,132 އެނދުގެ އިތުރުން، ރިސޯޓްތަކުގައި ހުރި 29,052 އެނދާއި، ހޮޓާތަކުގައި މިވަގުތު އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދާ 602 އެނދު އަދި ސަފާރީތަކުގައި އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދާ 2,330 އެނދެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ތިން މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު، ޖުލައި 15 ވަނަ ދުވަހު އަލުން ބޯޑަރު ހުޅުވާލައި އޮގަސްޓް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ގެސްޓް ހައުސްތައް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާއިރު، މި ހުއްދަ ސަރުކާރުން ދީފައިވައި ވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ހާއްސަ ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހުއެވެ. މި ގައިޑްލައިން ގައި ރަށްރަށަށް ގޮސް އުޅޭ ފަތުރުވެރިންނާއި އެ ރަށް ރަށުގެ އާންމު ރައްޔިތުން އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ހާއްސަ އުސޫލެއް ހިމަނާފައިވާއިރު، ފަތުރުވެރިންނަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކަށް ދިއުން މަނާ ވާނެއެވެ. އަދި ރައްޔިތުން ގޮސް އުޅޭ ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓް ތަކުން ހިދުމަތް ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަތުރުވެރިންނަށް ހިދުމަތް ދޭނެ ވަކި އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖައްސަން ޖެހެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިންގެ ކިބައިން ކޮވިޑްގެ އަލާމަތްތައް ފެނިއްޖެ ނަމަ އައިސޮލޭޓް ވެވޭނެ އިންތިޒާމް އާއި އެ ފަތުރުވެރިންނަށް ހިދުމަތްދޭ ސްޓާފުންނަށް އައިސޮލޭޓް ވެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަން ޖެހޭއިރު، ގެސްޓް ހައުސްތައް ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން އެރަށް ރަށުގައި ފްލޫ ކްލިނިކެއް ގާއިމްކުރަންޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.