ބުރާސްފަތި 26 ނޮވެންބަރު 2020
13 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ގާޒީ ބާރީ/ ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީ

ގާޒީ ބާރީ ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރަން ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓިން ނިންމައިފި

  • ޖާއިޒު ގޮތުގައި ހޯދައިފައިވާ ފައިސާގެ މައްސަލަތަކެއް ހިމެނޭ
  • ގާޒީ ބާރީ މިހާރުވެސް ހުރީ ސަސްޕެންޝަން ގައި
  • ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހުންނެވިއިރު، ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރުމާއި، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ

ކ. މާލެ | 22 ނޮވެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 14:29 | 3,373

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ޢަބްދުލް ބާރީ ޔޫސުފު - ގާޒީ ބާރީ މިހާރުވެސް ހުންނެވީ ސަސްޕެންޝަންގައި - އަވަސް.އެމްވީ

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ޢަބްދުލް ބާރީ ޔޫސުފު ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަޤާމުން ވަކި ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ގާޒީ ބާރީ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމުން ވަކިކުރަން ނިންމައި، އެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން އެކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވަނީ މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާއެކު މަޖިލީހުން ވަނީ މި މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވާފައެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ގާޒީ ބާރީ ވަކިކުރުމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމީ އެ މައްސަލަ ބެލުމުގައި އެ ކޮމިޝަނުން އަމަލު ކުރަން ޖެހޭ އިޖުރާއަތްތަކާ އެއް ގޮތަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އެ މައްސަލަ ފޮނުވަން ފާސްކުރީ ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

ގާޒީ ބާރީ ވަކިކުރަން ޖޭއެސްސީން ނިންމައި، ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ފައިސާއިން މާލީ މަންފާ ލިބިފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޤާޒީ ބާރީގެ ޖިނާޢީ ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/10 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25 ވަނަ މާއްދާގެ (ޏ) ގެ ދަށުން ގާޒީ ބާރީ މިހާރު ވެސް ހުރީ ސަސްޕެންޝަންގައި ކަމަށެވެ.

ގާޒީ ބާރީއާ ގުޅިގެން ޖޭއެސްސީން ބަލާފައިވާ މައްސަލަތައް:

އެމްއެމްޕީއާރްސީ މެދުވެރިކޮށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ފައިސާއިން ޤާޟީ ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފު މާލީ މަންފާ ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ

މެއި 2014 އިން ފެބްރުއަރީ 2018 އަށް ޤާޟީ ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް ޢަމަލީގޮތުން ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވި މައްސަލައާއި މި މުއްދަތުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމުތަކުގައި، މި ވިޔަފާރިން ލިބުނު އާމްދަނީ ހާމަކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ތަޙްޤީޤުކޮށްފައިވާ މައްސަލަ

ކުރީގެ ނައިބްރައީސް އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ކާރު ޕާކްކުރާ ގަރާޖުގައި އިތުރު ފަނޑިޔާރުންތަކަކާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކެއްގައި ޤާޟީ ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފު ބައިވެރިވިކަން

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޙުކުމްކުރުމުގެ ކުރިން އެ މައްސަލައިގެ ޙުކުމުގެ ކޮޕީއެއް އެއިރުގެ ނައިބުރައީސް އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރަށް ފޮނުވުމަށް ޤާޟީ ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފު އެޙުކުމް ދިންކަން

ޤާޟީ ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފަށް ފްލެޓެއް ބޭނުންވުމުން، ޤާޟީ ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފުގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ނަމުގައި ފްލެޓެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ނިންމިކަން

އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ފަރާތުން 500,000.00 (ފަސް ލައްކަ) ދިވެހި ރުފިޔާ ޤާޟީ ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފަށް ދީފައިވާކަން

ޤާޒީ ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފްލެޓް ގަތުމަށް އެޑްވާންސަށް 600،000.00 (ހަ ލައްކަ ރުފިޔާ) ނަގުދު ފައިސާއިން ޤާޒީ ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް ދައްކާފައިވާއިރު، އެފައިސާއަކީ ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ހޯދައިފައިވާ ފައިސާ ކަމުގައި މިކޮމިޝަނުން ކުރި ތަޙްޤީޤަށް އެނގުން، ހިމެނެއެވެ.

ގާޒީ ބާރީ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ކަމުގެ މަގާމަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ކުރިން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީކަން ވެސް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ގާޒީ ބާރީގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވެމުންދިޔަ ނަމަވެސް، ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.