ބުރާސްފަތި 21 ޖެނުއަރީ 2021
3 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 07
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
ޕާކިން ޒޯން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

ސަލްމާން މިސްކިތް ސަރަހައްދުގައިވާ ޕާކިން ޒޯން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި

  • ޒޯނުން 57 ޕާކިން ސްލޮޓް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މަހަކު 3000 ރުފިޔާއަށް
  • ޒޯނުން ޖާގަ ދެވޭނީ ކާރަށާއި 350 ކިލޯއަށް ވުރެ މަތިނޫން ޕިކަޕަށް
  • ޒޯނުތަކަށް އެދެވޭނީ www.malecity.gov.mv ގައިވާ އެކަމަށް ޚާއްސަކޮށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ "ޕަރކިންގ" ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް

ކ. މާލެ | 22 ނޮވެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 13:22 | 4,209

ސަލްމާން މިސްކިތް ހުންނަ ސަރަހައްދު - ރާއްޖެއެމްވީ

މާލެސިޓީގެ ހެންވޭރު ސަލްމާން މިސްކިތުގެ އުތުރު ފަރާތުގައިވާ ޕާކިންގ ޒޯންގަ ފީދައްކައިގެން ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ޕާކު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ، އާދިއްތަ ދުވަހު މެންދުރު 13:00 ން ފެށިގެން ފުރުސަތު ހުޅުވާފައިވާކަމަށެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ، މި ޒޯނުން 57 ޕާކިން ސްލޮޓް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މަހަކު 3000 ރުފިޔާއަށް ކަމަށެވެ. އަދި، ޒޯނުން ޖާގަ ދެވޭނީ ކާރަށާއި 350 ކިލޯއަށް ވުރެ މަތިނޫން ޕިކަޕަށް ކަމަށާއި ޒޯނުތަކަށް އެދޭނީ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓްwww.malecity.gov.mvގައިވާ އެކަމަށް ޚާއްސަކޮށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ "ޕަރކިންގ" ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ.

ޕޯޓަލުން ޕާކިން ޒޯންގެ ޖާގައަށް އެދޭ ފަރާތްތައް ފުރަން ޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި އަމަލު ކުރަންޖޭހޭ ގޮތް ޕާކިން އުސޫލުން އެނގެން އޮންނާނެއެވެ. އަދި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ޖާގަ ހުސް ވަންދެން ޖާގަ ކަށަވަރު ވަމުން ދާނެ ކަމަށާއި ޕާކިން އުސޫލާއި ޚިލާފަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުންތައް ކެންސަލްވާނެ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ 2020 އިން ފެށިގެން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޕަރކިންގ ޒޯންގެ ޖާގަތަކާއި ހުސްވަމުންދާ ޖާގަތައް ކައުންސިލްގެ ވެބަސްއިޓްގައިވާ ޕޯޓަލުން ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. ޖާގަތައް ޕޯޓަލަށް އަޕްލޯޑުވަމުންދާ ވަރަކަށް، ޖާގަތައް ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޖާގަތަކަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.