ބުރާސްފަތި 03 ޑިސެންބަރު 2020
07 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ޔޫތު ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރު

ނައިބު ރައީސް ޔޫތު ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރު ބިނާކުރާ ސަރަޙައްދު ބައްލަވާލައްވައިފި

  • ޔޫތު ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރަކީ 500 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މަރުކަޒެއް
  • މި މަރުކަޒުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިންނަށް ބޭނުންވާނެ އެކި ވަޞީލަތްތައް ވެސް ކަޅައިދޫގައި ޤާއިމުކުރާނެ
  • މިއީ ޒުވާނުންނަށް ތަޢުލީމާއި ހުނަރާ އަދި ތަރުބިއްޔަތުގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމަށް ގާއިމުކުރާ މަރުކަޒެއް

ކ. މާލެ | 21 ނޮވެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 07:26 | 2,704

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ޔޫތު ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރު ބިނާކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދު ބައްލަވާލައްވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް، "ޔޫތު ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރު" ބިނާކުރުމަށް ލ. ކަޅައިދޫގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، އެ ސަރަޙައްދު ބައްލަވާލައްވައި، އެ މަރުކަޒު ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު މެންދުރުފަހު ނައިބު ރައީސް ކަޅައިދުއަށް ކުރެއްވި މި ދަތުރުފުޅުގައި އެ މަނިކުފާނު ވަނީ "ޔޫތު ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެންޓަރު" ޤާއިމުކުރުމަށް އެ ރަށުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ އިތުރުން، އެ ސެންޓަރާއެކު އެ ރަށުގައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އެހެން ޚިދުމަތްތަކާއި އިންތިޒާމުތަކަށް އެންމެ އެކަށޭނެކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ތަންތަނަށް ވެސް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެ ތަންތަން ވެސް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

ނައިބު ރައީސްގެ އަރިހުގައި މި ދަތުރުފުޅުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ދަޢުލަތުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު ކަޅައިދޫގައި މަޝްވަރާކުރައްވަމުން އެ މަނިކުފާނު ވަނީ، މި ސެންޓަރުގައި ޒުވާނުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ތަރުބިއްޔަތާއި ދަސްކޮށްދެވޭ ހުނަރުތަކަކީ އެ މީހަކަށް އަމިއްލަ މަސައްކަތެއްކޮށްގެން އާމްދަނީ ހޯދައި، ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމުގައި އެހީތެރިވެދެވޭނެ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަކަށް ހެދުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ހަމައެހެންމެ، މުޖަތަމަޢުގެ ހުރިހާ ފަރުދުންނަކީ، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޒުވާނުންނަކީ، މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާކުރުވަނިވި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބިނާކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަކީ މިފަދަ މަޒުކަޒެއް ބިނާކުރުމުގެ އެންމެ މުހިންމު ބޭނުންކަމުގައި އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 500 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މި މަރުކަޒުގައި ތަޢުލީމާއި ހުނަރާ އަދި ތަރުބިއްޔަތުގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާއިރު، މި މަރުކަޒުން ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާނެ އެކި ވަޞީލަތްތައް ވެސް ކަޅައިދޫގައި ޤާއިމުކުރާނެއެވެ. އަދި މި މަރުކަޒުގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތައް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކި ދާއިރާތަކުން ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތާއި އަމިއްލަ މަސައްކަތެއް ފަށައިގަތުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ނައިބު ރައީސް ކަޅައިދޫއަށް ހުކުރު ދުވަހު ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި އެ މަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު ސަމީރުގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާއި، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއާއި، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.