ބުދަ 02 ޑިސެންބަރު 2020
06 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 11:59
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ފައިޒަރ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން

ފައިޒަރ އިން އެމެރިކާގެ 4 ސްޓޭޓެއްގައި ވެކްސިން ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޓްރަޔަލްތަކެއް ފަށައިފި

  • ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރުމުުގެ ޓްރަޔަލްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ރޯޑް އައިލެންޑް، ޓެކްސަސް، ނިއު މެކްސިކޯ އަދި ޓެނެސީގައި
  • އެހެން ސްޓޭޓްތަކަށް ވުރެ އަވަހަށް މި ސްޓޭޓްތަކަށް ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ނުލިބޭނެ

ކ. މާލެ | 17 ނޮވެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 16:44 | 6,841

ފައިޒަރ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ތައްޔާރުކުރަމުންދާ ވެކްސިންގެ 90 އިންސައްތަ ރައްކާތެރިކަމަށް ޓެސްޓްތަކުން ދައްކާ - އޭއެފްޕީ

ކޮވިޑް-19 އަށް އެމެރިކާގެ ފަރމަސޫޓިކަލް ކުންފުނި، ފައިޒަރ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވެކްސިން ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރުމުގެ ޓްރަޔަލްތަކެއް ފަށައިފިއެވެ.

ފައިޒަރ އިން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި އެކުންފުނިން ވެކްސިން ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރުމުުގެ ޓްރަޔަލްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ރޯޑް އައިލެންޑް، ޓެކްސަސް، ނިއު މެކްސިކޯ އަދި ޓެނެސީގައެވެ. އެގޮތުން، މި ހަތަރު ސްޓޭޓްގައި ވެކްސިން ޑިސްޓްރިބިއުޝަންގެ ޓްރަޔަލް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައި ވަނީ ހަތަރު ސްޓޭޓްގެ ވެސް އާބާދީގައި ހުރި ތަފާތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ފައިޒަރ އިން ބުނެއެވެ.

ފައިޒަރ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ތައްޔާރު ކުރި ވެކްސިންގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޓްރަޔަލްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައި ވަނީ ވެކްސިން ސްޓޯރ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަލްޓަރ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ގައި ހުރި ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން ވެކްސިން ސްޓޯރ ކުރުމުގައި ދިމާވެދާނެ ގޮންޖެހުންތަށް ދެނެގަނެ އެކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

މި ހަތަރު ސްޓޭޓްގައި ވެކްސިން ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރުމުގެ ޓްރަޔަލްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް އެހެން ސްޓޭޓްތަކަށް ވުރެ އަވަހަށް މި ސްޓޭޓްތަކަށް ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ނުލިބޭނެ ކަމަށާއި އެހެން ސްޓޭޓްތަކާއި ތަފާތުކުރުމެއްވެސް ނޯންނާނެކަމަށް ފައިޒަރ އިން ބުނެއެވެ.

ފައިޒަރ އިން ބުނީ އެކުންފުނީގެ އުންމީދަކީ ޑިސްޓްރިބިއުޝަންގެ މި ޓްރަޔަލްތަކުގެ ސަބަބުން ވެކްސިން ހުރިހާ ސްޓޭޓަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދިއުން ކަމަށެވެ.

ފައިޒަރ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ތައްޔާރުކުރަމުންދާ ވެކްސިންގެ 90 އިންސައްތަ ރައްކާތެރިަކަމަށް ވެކްސިންގެ ކްލިނިކަލް ޓްރަޔަލް އިން މިހާތަނަށް ހެދި ޓެސްޓުތަކުން ދައްކާ އިރު، މި ވެކްސިންގެ ޓްރަޔަލްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ 45،000 ވޮލެންޓިއަރުންނާއި އެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.