ބުރާސްފަތި 03 ޑިސެންބަރު 2020
07 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ރާއްޖޭގައި ޖެންސެޓު އުފައްދަން ފެށުން

ކަރަންޓު އުފައްދާ ޖެނެރޭޓަރު ސެޓުތައް ރާއްޖޭގައި އެސެމްބުލްކޮށް، އެކްސްޕޯޓު ކުރާނީވެސް، ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގައި؟

  • ރާއްޖޭގައި ޖެންސެޓް އުފެއްދޭނެ ގާބިލް އިންޖިނޭރުންނާއި ޓެކްނީޝަނުންނާއި އެބަ ތިއްބެވި
  • މި ސަރުކާރު ވެގެންދާނީ "ޖެންސެޓު" އުފައްދައި، ބައިނަލް އަޤުވާމީ މާކެޓަށާއި ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށްވެސް ޖެންސެޓް ވިއްކަންފަށާނެ ސަރުކާރަށް
  • ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖެންސެޓު އެސެމްބުލް ކުރުމަކީ، ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައިވެސް އަލަށް ފަށާ މަސައްކަތެއް

ކ. މާލެ | 11 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުދަ 15:21 | 9,220

ރާއްޖޭގައި ޖެންސެޓް އުފެއްދޭނެ ގާބިލް އިންޖިނޭރުންނާއި ޓެކްނީޝަނުންނާއި އެބަ ތިއްބެވި ކަމަށް ވިދާޅުވި - އިންޖީނިއަރ ލައިވް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރު ވެގެންދާނީ، ޢިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ތެރެއިން، ކަރަންޓުގެ އަގަށް ހަމައެކަނި ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެނެސްދޭނެ ސަރުކާރަކަށް ނޫނެވެ. މިސަރުކާރު ވެގެންދާނީ، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ، ކަރަންޓު އުފައްދާ "ޖެންސެޓު" އުފައްދައި، އޭގެ ވިޔަފާރިއައިގެން ބައިނަލް އަޤުވާމީ މާކެޓަށާއި ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށްވެސް ޖެންސެޓް ވިއްކަންފަށާނެ ސަރުކާރަކަށެވެ. މިދެންނެވި އީޖާދީ އުފެއްދުންތަކުގެ އައު މަރުޙަލާއަށް ރާއްޖެ ގެންގޮސްދިނުމަށްޓަކައި، ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކުންފުނިން މިހާރުވަނީ، ރާއްޖޭގައި ތިބި، މި ފަންނުގެ މާހިރުން އެކުލެވޭ ޓީމެއް އެކުލަވައިލާ، އެކަމަށްޓަކައި ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކޮށް، މިފަންނަށް ބޭނުންވާ ރިސާރޗާއި ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް، އެ ޔުނިޓާއި މަތިކޮށް، މި އައު އޮނޮވޭޝަންގެ މަސައްކަތް ފަށައިފައެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީއަށް، ސްޓެލްކޯގެ މެނެޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޙަސަން މުޣުނީ ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަރވިއު އެއްގައި، މިދެންނެވި މަސައްކަތާބެހޭ މަޝްރޫޢުގެ ބައެއް ޚިޔާލުތައް ވަނީ ތިލަކޮށް ދެއްވައިފައެވެ. މުޣުނީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ރާއްޖޭގައި ޖެންސެޓް އުފެއްދޭނެ ގާބިލް އިންޖިނޭރުންނާއި ޓެކްނީޝަނުންނާއި ނޯހައު، އެކުންފުނީގައި އެބަ އޮތެވެ.

މިދެންނެވި މަޝްރޫޢުގެދަށުން، ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޖެންސެޓު އުފައްދަންފަށާނީ، އެއް މެގަވޮޓުން ދަށުގެ ޖެންސެޓެވެ. މިގޮތުން 700 ކިލޯވޯޓާއި 300 ކިލޯވޯޓުގެ ޖެންސެޓު، އެ ޔުނިޓުން އުފައްދާނެއެވެ. މި ޖެންސެޓު ތަކުގެ ފްރޭމްތައް ތައްޔާރުކުރާނީވެސް މިދެންނެވި ޔުނިޓުގެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުންނެވެ. ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުން ގަންނާނީ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ޕާޓްސް އެކަންޏެވެ. އެ ޕާރޓްސްތައް ގެނެސްގެން އުފައްދާ ޖެންސެޓްތައް އެސެމްބުލް ކުރާނީވެސް މިދެންނެވި ޔުނިޓުގެ މާހިރުންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖެންސެޓު އެސެމްބުލް ކުރުމަކީ، ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައިވެސް އަލަށް ފަށާ މަސައްކަތެކެވެ. އެހެން ކަމުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ލައިސަންސްވެސް، ކަމާބެހޭ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން އެ މަސައްކަތަށް ހޯއްދަވާނެކަމަށް މުޣުނީ ވިދާޅުވިއެވެ. އެއަށްފަހު، ރާއްޖޭގެ ޖެންސެޓުތަކަށް 1 އަހަރުގެ ވޮރަންޓީއެއް، ސްޓެލްކޯއިން ދޭނެއެވެ. އަދި މިދެންނެވި ޖެންސެޓު ތަކަކީ، ރާއްޖޭގެ "ފެނަކަ" ފަދަ ކުންފުނިތަކަށާއި ރިސޯޓުތަކަށްވެސް، ހެޔޮ އަގުގައި ގަންނަން ލިބޭނެ ސެޓުތަކަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ.

ސްޓެލްކޯގެ މެނެޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޙަސަން މުޣުނީ

ރާއްޖެ ޓީވީއާ، ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، މުޣުނީ ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި، ސްޓެލްކޯގެ މި އައު މަޝްރޫޢުން އުފައްދާ، ޖެންސެޓުތައް، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށްވެސް ވިއްކާނެއެވެ. އޭރަށް އެ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއެއް އެ ދާއިރާއިން އެ ފެށުނީއެވެ. އަދި މި ވިޔަފާރި ވެގެންދާނީ، ކުންފުނީގެ ސާފު ފައިދާއަށް ހެޔޮ ބަދަލު ތަކެއް ގެނެވޭނެ، އާމްދަނީ ހޯދޭނެ އައު ދޮރަކަށެވެ.

ސްޓެލްކޯ، ޖެންސެޓުގެ ވިޔަފާރިއަށް ވަންނަން ނިންމީ، ވޭތުވެ މިދިޔަ 70 އަހަރުގެ މާޒީގައި، ކުންފުނިން އާމްދަނީ ހޯދަމުން އައީ ޑީސަލް އަންދައިގެން ދެމުން ގެންދިޔަ ކަރަންޓު ޚިދުމަތުން ކަމަށްވެފައި، އެ ނިޒާމު ދޫކޮށް، އެ ކުންފުނީގެ ކުރިމަގަކީ، "ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ" އަށް އަމާޒު ހިފައިފައިވާ ކުރިމަގަކަށް ހަދަން ޖެހޭތީ، ކުންފުނީގެ މާލިއްޔަތު ހަރުދަނާކޮށް އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ދޮރުތަކެއް ހުޅުވުމަށެވެ.

ސްޓެލްކޯއަކީ، ކަރަންޓު ޚިދުމަތުގެ 70 އަހަރުގެ މާޒީގައި، މި ދާއިރާއިން އެންމެ ބޮޑު އިންސާނީ ވަސީލަތެއްގެ މުއްސަނދިކަން ހޯދައިފައިވާ ކުންފުންޏެވެ. މުޣުނީ ދެކެވަދައިގަންނަވާ ގޮތުގައި، މި ސަރަޙައްދަށް ބަލާއިރުވެސް، ސްޓެލްކޯ ވެގެންދާނީ، ކަރަންޓު ޚިދުމަތުގައި، އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ތަޖުރިބާކާރުން ތިބި ކުންފުންޏަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް މިފަދަ އީޖާދި މަސައްކަތެއް، އޭގެ އެންމެ ގާބިލުކަމުގައި ކުރެވޭނެ ތަޖުރިބާއާއި ހުނަރާއި ގާބިލްކަން ލިބިފައިވި ކަމުގެ މާހިރުން، އެ ކުންފުނީގައި އެބަ ތިއްބެވެ. ރާއްޖޭގައި ޖެންސެޓު އުފައްދަން ބޭނުންވާ ޕާރޓްސް، ބޭރުގެ ކުންފުނި ތަކުން ރަނގަޅު އަގުގައި ހޯދައިގެން، ކުންފުނީގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި މިފަދަ ޖެންސެޓުތައް އުފެއްދުމަކީ، ކުންފުނީގެ އެއް އަމާޒެވެ. މި ގޮތުން އުފައްދާ ޖެންސެޓުތަކުގެ އަގު، ބޭރުން ގަނެގެން ގެންނަ އަގަށްވުރެން އެތައް ތަނެއް ހެޔޮވެގެން ދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިއިން ސެޓެއްގެ ސީދާއަގު ހާމަކުރެވޭނީ، ކަމާބެހޭ ގޮތުން މިހާރު ފަށާފައިވާ ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި، ރަނުންރަނަށް ހަދަންޖެހޭ ހިސާބުތައް ހަދައި ނިމުމުންނެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ދެކޭ ގޮތުގައި، ރިނިއުބަލް އެނަރޖީއަށް ކުރިމަގު ބައްޓަން ކުރިނަމަވެސް، ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ކުރިމަގުގައިވެސް ޖެންސެޓުގެ ބޭނުން ހިފަންޖެހޭނެއެވެ. އެއީ މިސާލަކަށް ސޯލާއަށް ދިޔަނަމަވެސް، ރޭގަނޑުގެ ވަގުތު ތަކުގައި، ދުވާލު އެއްކުރެވިފައިވާ ހަކަތައިން، ޑިމާންޑާއެއްވަރަށް ރޭގަނޑުގެ ވަކި ވަގުތު ތަކެއްގައި ކަރަންޓު ދޭން ދަތިވާ ޙާލަތުގައި އެ ޖެންސެޓުތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ ޢިޔާދަކުރަނި ހަކަތައަށް ރާއްޖެ ބަދަލުވެގެން އަންނަ މަރުޙަލާގައިވެސް، އިރުން އުފައްދާ ހަކަތައަކީ، ރާއްޖޭގެ ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް އުފެއްދެމުންދާ ހަކަތަކަށް ވެގެންދާ މަރުޙަލާއާއި ބައްދަލު ކުރުމާއި ހަމައަށްވެސް ޖެންސެޓު ތަކުގެ ބޭނުން ހިފަންޖެހުމަކީ، މަޖުބުރު ކަމެއްކަމަށް މުޣުނީ ދެކެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމާއި ޙަވާލު ވުމަށްފަހު، ބޭރުން އެ ކުންފުންޏަށް، ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިވެގެން ގަންނަމުންދިޔަ ސަޕްލައި އަދި ސްޕެއަރޕާރޓްސް ސީދާ އެތަކެތި އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ގަންނަން ފެށުމުން، ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދުން، މިހާރުވަނީ 30 އިންސައްތަ ކުޑަކޮށްފައެވެ.

ކޮންމެ އަކަސް އެ ކުންފުނިން ޖެންސެޓުގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ވަންނަން އަމާޒު ހިފައިފައިވާ މަޝްރޫޢަކީ، ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ، އަނެއްކައިވެސް އެތައްތަނެއް އިތުރުވެގެން އަންނާނެ، އުފެއްދުން ތަކަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.