ހޯމަ 25 ޖެނުއަރީ 2021
7 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 11
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
ފަނޑިޔާރުގެ މިނިވަންކުރުން

ރަނުން ރަނަށް ފުއްދަމުން އަންނަ ޢަދުލް އިންސާފުގެ ވަޢުދު!

  • ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއެއް އުފެދިގެން ދިޔަކަމީ، އެޅިގެންދިޔަ ހަރުދަނާ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް
  • ޢަދުލް އިންސާފުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވޭ
  • ޖުޑިޝަރީން ފެންނަމުން މިދާ އައު ބަދަލު ތަކުން ފަނޑިޔާރުގެ ސްލޫކީ މައްސަލަތައް ވީހާވެސް ދެފުށް ފެންނަ އިންސާފުވެރި ގޮތަކަށް ބެލޭނޭ ނިޒާމު ވަރުގަދަވެގެންދާނެ

ކ. މާލެ | 11 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުދަ 01:00 | 3,860

މިނިވަން އިންސާފުވެރި ފަނޑިޔާރުގެއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދޭ - ރާއްޖެއެމްވީ

މިނިވަން އިންސާފުވެރި ފަނޑިޔާރުގެއެއް ހޯދައިދިނުމަކީ، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު، ރިޔާސީ ކެންޕޭންގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނާ މުޚާބަޠަބު ކުރައްވަމުން ގެންދެވިއިރު، ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވި އެއް ވާހަކަފުޅެވެ. ހަމަ އެހެންމެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަމުން ގެންދިޔައިރުވެސް، ޢަދުލް އިންސާފުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ތަކުގެ މުހިންމުކަން، ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްދިނެވެ.

އެމް.ޑީ.ޕީގެ އަޣުލަބިއްޔަތެއް އޮތް ޕާލަމެންޓެއްގައި، މި ހެޔޮ ބަދަލުތައް ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް ބުނަމުންދިޔައެވެ. ކޮންމެއަކަސް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުޕަރމެޖޯރިޓީ ރައްޔިތުން ދިނީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށެވެ. ސުވާލަކީ، އެމް.ޑީ.ޕީން މިކަމުގައި މިހާތަނަށް ކިހާ މިންވަރެއްގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދީފި ހެއްޔެވެ؟

މިއަދު ފެންނާން އޮތް އެއް މަންޒަރަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ހަތް މެންބަރުން ހިމެނޭ ފުރިހަމަ ބެންޗަކަށް ބަދަލުވެފައި އޮތް ތަނެވެ. ހައިކޯޓުގެ ބެންޗުންވެސް ބައެއް އައު މޫނުތައް ތަޢާރަފް ވީތަނެވެ. މި މަންޒަރުތައް މިހެން ފެންނަމުންދާއިރު، ޢަދުލް އިންސާފުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި، ކުރީން ފެންނާން އޮތް ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުން އައި ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް، ޑިޕާރޓުމަންޓު އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނެއް އުފައްދައި، އެ ޑިޕާޓު މަންޓުގެދަށަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އެހެން ކަމުން ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ކަންކަން މީގެކުރިން އިސްގާޒީ ބައްލަވަމުންދިޔަ އުސޫލު ބަދަލުވެ، އެ މަސްއޫލިއްޔަތު ރަޖިސްޓްރަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ބަދަލުވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. މިއީ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ދިގުލައި ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަވެ، މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމަށް ލިބިގެންދިޔަ ކުރިއެރުމެކެވެ.

ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ޖުޑިޝަރީން ފެންނަމުން މިދާ އައު ބަދަލު ތަކުގެ ތެރެއިން، ފަނޑިޔާރުގެ ސްލޫކީ މައްސަލަތައް ވީހާވެސް ދެފުށް ފެންނަ އިންސާފުވެރި ގޮތަކަށް ބެލޭނޭ ނިޒާމު ވަރުގަދަވެގެން ދާއިރު، އެކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް ވަރަށް ކައިރިން ބަލާނެ ކޮމިޓީއެއް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައިވެސް އުފެދިގެން ދިޔައެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަލަށް ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއެއް އުފެދިގެން ދިޔަކަމީ، މިކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރަން އެޅިގެންދިޔަ މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަލަށް ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން

ޖުޑިޝަލް ރިފޯމަށް ބަލާއިރު، ނަޒާޙަތްތެރި ފަނޑިޔާރުގެއެއް ގާއިމްވެ ހިނގަމުންދިއުމަށް، ފަހިވެގެން އަންނަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި، މިއަދު ފެންނާން އޮތް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އަދާކުރަމުންދާ ދައުރަކީ، ފާހަގަ ކުރެވިގެންދާ މުހިންމު މަސައްކަތް ތަކެކެވެ.

މިގޮތުން ބަލާއިރު، ޖިނާޢީ އަދުލުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރަން ކޮށްދީފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން،

ފުލުހުންގެ އާ ބިލަކީ، މިނިވަންކަމާއެކު، ތަޙުގީގު ހިންގުމާއި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ މިނިވަންކަން އިތުރަށް ކަށަވަރު ކުރުމަށް ގެނެވުނު މުހިންމު ބިލަކަށް ވެގެން ދިޔައެވެ. މި ބިލުގެ ސަބަބުން ޕޮލިސް ކަމިޝަނަރަކީ، މިނިވަންކަމާއެކު، އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލޭނެ ބޭފުޅަކަށްވެ، މުއައްސަސާގެ މިނިވަންކަން އިތުރަށް ވަރުގަދަވެ، ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެގެން ތިބެ، ޚިދުމަތްދޭން، ވަރަށްބޮޑަށް ބާރު އެޅިފައިވާ ބިލަކަށްވެސް މި ބިލް ވެގެން ދާނެއެވެ.

މުހިންމު ބިލްތަކެއް، ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާއިން ފެންނަމުން ދާއިރު، އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ ބިލަކީވެސް، ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބިލެކެވެ. އެއި އެ ބިލުގެ ސަބަބުން ހެޔޮ އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ ބިލެކެވެ. އަދި އިންސާނީ ޙައްގުތައް ގެއްލިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި، ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ތަކަކީވެސް، މުހިންމު ބިލްތަކުގެ މަރުޙަލާއިން، ފާހަގަ ވެގެންދާނެ މުހިންމު މަސައްކަތެކެވެ. މިވަގުތު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އޮތް، "މަދަނީ އިޖްރާތުގެ ބިލަކީވެސް' އެ ބިލެއްގެ ސަބަބުން ހެޔޮ އަސަރުތަކެއް، ދިވެހި މުޖުތަމަޢު ދެކޭނެ ބިލެކެވެ.

އެހެންކަމުން، ރައީސް ސޯލިޙު، ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ އަޣުލަބިއްޔަތު، އެ މަޖިލީހަކުން ފެންނާން އޮތް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ، ޢަދުލް އިންސާފުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި، ގެނެވޭ ގާނޫނީ ހެޔޮ ބަދަލު ތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންނަމުން އަންނަ މަޖިލީހެކެވެ. މިއީ އިންސާފުވެރި ފަނޑިޔާރުގެއެއް، ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރަން ކުރެވިފައިވާ އަދި ކުރަމުން އަންނަ މުހިންމު މަސައްކަތް ތަކެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.