އާދީއްތަ 17 ޖެނުއަރީ 2021
12 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ކޮވިޑް-19 އަށް ކުރި ހަރަދު

ކޮވިޑްގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނުނުތާ 230 ދުވަސް، ދައުލަތުން 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި

  • ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސިއްހީ އަދި އިޖުތިމާއީ ކަންކަމަށް ހަރަދުކޮށްފައި ވަނީ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ
  • ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އިކޮނޮމިކް ރެސްޕޮންސް ސްޕެންޑިންގެ ގޮތުގައި 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހަދިޔާކޮށްފައި
  • އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 116.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހަރަދުކޮށްފައި
  • އިކޮނޮމިކް ރިކަވަރީ ޕެކޭޖްގެ ދަށުން ވިޔަފާރިތަކަށް 854.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ދޫކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 30 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހުކުރު 10:37 | 4,009

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކުރި އެކި ދަތުރުތަކަށް ދައުލަތުން ވަނީ 54.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައި - ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނުނުތާ 230 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ވީކްލީ ކޮވިޑް-19 ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސިއްހީ އަދި އިޖުތިމާއީ ކަންކަމަށް 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ އޮކްޓޫބަރ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހަށް ހަރަދުކޮށްފައިވާ އިރު، އިކޮނޮމިކް ރެސްޕޮންސް ސްޕެންޑިންގެ ގޮތުގައި 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހަރަދުކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން 779.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ އިރު، ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ 202.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން 37.3 މިލިއަން ހަރަދުކޮށްފައިވާ އިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އިން ހަރަދުކޮށްފައި ވަނީ 6.9 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ފިނޭންސްގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން 3.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އިން ވަނީ 3.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައެވެ.

ޓޫރިޒަމް އެކްޓިވިޓީސް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ފަންޑުން 29.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސްގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކައެވެ. ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ފަންޑުން 84.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހަރަދުކޮށްފައެވެ.

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އިން ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން 76.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ އިރު، ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ) އިން ހަރަދުކޮށްފައި ވަނީ ހަތް މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ހަރަދުކޮށްފައި ވަނީ އަށް ލައްކަ ރުފިޔާއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން 41.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސްގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާއިރު، ތަފާސްހިސާބުތަކުގައި ވާގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ހަރަދުކޮށްފައި ވަނީ 23.3 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ފިނޭންސްގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ދައުލަތުން އެންމެ ބޮޑު ހަރަދެއް ކޮށްފައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ސަޕްލައި އަދި ރިކިއުސިޓްސް ހޯދުމަށެވެ. އެއީ 521 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ދައުލަތުން ވަނީ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ބޭނުންވާ ސަޕްލައި އަދި ރިކިއުސިޓްސް ހޯދުމަށް 89.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައި ކަމަށްވެސް ފިނޭންސްގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ކެޕިޓަލް އިކުއިޕްމެންޓްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން 198.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ އިރު، އޮޕަރޭޝަނަލް ސަރވިސަސް އަށް ދައުލަތުން 144.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކައެވެ. ގްރާންޓްސް، ކޮންޓްރިބިއުޝަންސް އަދި ސަބްސިޑީސް އަށް 118.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ އިރު، މުވައްޒަފުންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމަށް ހަރަދުކޮށްފައި ވަނީ 79.9 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ބިން އަދި އިމާރާތްތަކަށް 68.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ އިރު، މެއިންޓެން އަދި ރިޕެއަރ ކުރުމަށް 21.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހަރަދުކޮށްފައެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކުރި އެކި ދަތުރުތަކަށް 54.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހަރަދުކޮށްފައެވެ.

ދައުލަތުން ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އާމްދަނީ އަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 116.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ އިރު، އިކޮނޮމިކް ރިކަވަރީ ޕެކޭޖްގެ ދަށުން ވިޔަފާރިތަކަށް 854.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ. އެއީ ރިސޯޓް ތަކަށާއި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދޫކޮށްފައިވާ 545.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށާއި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) މެދުވެރިކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ 308.5 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.