އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު

ޓެކްސްގެ އިދާރީ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމާ ބެހޭ ބިލު ދިރާސާ ކުރަން ކޮމިޓީއަށް

  • ޓެކުހާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ވެސް ތަފްސީލީގޮތެއްގައި މި ބިލުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފަ
  • ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބަންޑާރަނައިބަށް ލިބޭ ގޮތް ހެދުންވެސް ހިމެނޭ

ކ. މާލެ | 26 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޯމަ 17:18 | 2,582

މޯލްޑިވްސް އިންެލެންޑް ރިވެނިއު އޮތޯރިޓީ ހުންނަ އިމާރާތް - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމާއި ބެހޭ ބިލު ދިރާސާ ކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

މި ބިލު ބަލައިގަނެ، ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ފާސްކުރެވުނީ 55 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއި އެކުއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށައަޅާފައިވަނީ، ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން، އަމިއްލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްސަކުން، ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް ދެއްކުމަށް ލާޒިމުކުރާ ޓެކްސް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ފައިސާ ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ބަލައިގަތުމުގެ ބާރު މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރިވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ލިބޭ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކަައެވެ.

މި ގާނޫނަށް ހުށައަޅާފައިވާ އިސްލާހުތަކުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި އެ ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާ ނަމަ، ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް އެ ފައިސާ ހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބަންޑާރަ ނައިބަށް ލިބޭ ގޮތް ހެދުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ދައްކާފައިނުވާ ފައިސާ ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން، އެ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި މީރާއަށް ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާ ފަރާތްތަކާ މެދުގައި އެޅިދާނެ އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް ވެސް މި ބިލުގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ޓެކުހާ ގުޅޭ މުޢާހަދާތަކާއި، ޓެކުހާ ގުޅޭ އެ ނޫން ވެސް އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމެއްގެ ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއްގެ ޓެކުހާގުޅޭ އިދާރާއާއެކުގައި ޓެކުހާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމާއި، ބަދަލުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ވެސް ތަފްސީލީ ގޮތެއްގައި މި ބިލުގައި ވަނީ ބަޔާން ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް info[email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.