ހުކުރު 27 ނޮވެންބަރު 2020
01 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
އިފްލާސްވުމާއި އިފްލާސްކުރުމުގެ ބިލް

އިފްލާސްކުރުމުގެ ބިލާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ކޮމަރޝަލް ބޭންކުތަކަށް ދައުވަތު ދެނީ

  • ދަރަނީގެ ފައިސާ އަނބުރާ ނުހޯދުމުން ބެންކިންގ ނިޒާމަށް ލިބިގެންދާ ގެއްލުންތައް ހިއްސާކުރެއްވި
  • ރާއްޖޭގެ ބެންކުތަކުގައިު 20 އިންސައްތައާއި ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ނޮން ޕަރފޯމިންގ އެކައުންޓުތައް ހުރޭ: ނަޝީދު

ކ. މާލެ | 26 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޯމަ 13:10 | 2,548

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު - މަޖިލިސް

އިިފްލާސްވުމާއި އިފްލާސްކުރުމުގެ ބިލާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ކޮމަރޝަލް ބޭންކުތަކަށް ދައުވަތު އެރުވުމަށް ވިސްނަވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާގައި މި ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް މައްޗަށް ދަނީ ބޭންކުތަކުން ނަގާފައިވާ ދަރަނި އަނބުރާ ނުދައްކާތީ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން، ބޭންކުތަކަށް ދަރާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ދަރަނި ނުދެއްކުމުން ރަހުނު ވިއްކާނުލެވުމުގެ ޝަކުވާ ރާއްޖޭގެ ކޮމަރޝަލް ބޭންކުތަކުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. ހާއްސަ ކޮށް ރިސޯޓް ތަރައްގީ ކުރަން ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކާ ގުޅޭ މިފަދަ ގިނަ ލޯނުތަކެއް ހިމެނޭ ކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މިހެން ނުދައްކާ ހުރި ލޯނުތަކާ ގުޅޭ ރަހުނުތައް ވިއްކާ ނުލެވި ގިނަ ދުވަސް ވުމާއި ގުޅިގެން، ބޭންކުތަކުގެ ރިސްކު ބޮޑުވެ، ބޭންކުން ނަގާ އިންޓްރެސްޓް ބޮޑު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ލޯނުުތަކާއި ގުޅޭ ރަހުނުތައް ވިއްކާ ލެވޭނެ ގޮތް މެދުވެރިވެ ފައިސާތައް އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ، ރާއްޖޭގެ މާލީ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވެއްދެން އެބައޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޮޑު އިންޓްރެސްޓު ރޭޓެއް ބޭންކުން ނަގަން މިޖެހެނީ އިނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، ރިސްކު ބޮޑުވާތީ. ބޮޑު މިވަނީ ރަހުނު ވިއްކާލާފައި ބޭންކުގެ ފައިސާ ހޯދިފައި ނުވާތީ. މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ 70 ވަރަކަށް ރަށް، ރިސޯޓު ހެދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ފަށާފައި ހުއްޓިފައި އެބަވޭ. މިއިން ކޮންމެ ރަށެއްވެސް ހުއްޓިފައިވާއިރު އެބަ އިނގޭ ބޭންކުގައި އެރަށަކާއި ގުޅޭ ދަރަނި އެބަވޭ. ބޭންކުތަކަށް މި ރަހުނުތައް ފަސޭހައިން ވިއްކޭގޮތް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ އިނގޭ ވަރަށް ގިނަ އަދަދުގެ ފައިސާ ރާއްޖޭގެ މާލީ ނިޒާމަށް ވެއްދެން އެބައޮތް ކަން.

~ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

އޭގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ނަން ޕާފޯމިންގ އެކައުންޓްސް ހުރި މައްސަލަ ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން އާންމު ކޮށް މި އަދަދު 7 އިންސައްތައިގައި ހުންނަ ޖެހޭ އިރު، ރާއްޖޭގައި ނަން ޕާފޯމިންގެ ބޭންކެ އެކައުންޓްސް އުޅެނީ 20 އިންސައްތައިގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވިއެވެ.

އިފްލާސްކުރުމާއި އިފްލާސްކުރުމުގެ ބިލު ހުށައެޅިފައިވާ ގޮތުން، އިފްލާސްކުރަން ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ ވަކިވަކި ޝަހުސުންނާއި އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންގެ މައްޗަށް ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، ކޯޓަކުން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ކުންފުންޏެއް އިފްލާސްކުރުމުގެ ކަންކަން ވެސް މި ގާނޫނުގެ ހަމަތަކުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.