އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ކްރިމިނަލް ކޯޓް

ކްރިމިނަލް ކޯޓު: ދައުވާއަށް އިންކާރު ކުރާނަމަ ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވާތާ 30 ދުވަސްތެރޭ ޙުކުމް ކުރަނީ

  • އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ދެ ޚަސްމުން އެއްބަސްވެ، ހެކިން ހާޒިރު ކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދޭނަމަ
  • ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއްގައި 8 ގަޑިއިރު ވަންދެން ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ދިޔަ
  • ދެފަރާތާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު، ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ބާއްވާނެ ދުވަހެއް ތާވަލު ކުރާނެ

ކ. މާލެ | 25 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 17:09 | 1,719

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މައްސަލައަކީ ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް - ރާއްޖެއެމްވީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްތައް އަވަހަށް ނިންމުމަށްޓަކައި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 142 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން ކުރާ "މެދު ނުކެނޑި ޝަރީއަތް ކޮށް ނިންމުން" (ކޮންޓިނިއަސް ހިއަރިންގ) މަފްހޫމްގެ ދަށުން ކޯޓުގެ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީންގެ އާންމު މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އާދިއްތަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަށް ފަހު، ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތާއި ދައުވާ ކުރާ ފަރާތާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު، ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ބާއްވާނެ ދުވަހެއް ތާވަލު ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދެ ޚަސްމުން އެއްބަސްވެ، ހެކިން ހާޒިރު ކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދޭނަމަ، ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން މެދުނުކެނޑި (ކޮންޓިނިއަސް ހިއަރިންގ) އެއް ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ދައުވާއަށް އިއުތިރާފް ވާނަމަ ޚުލާސާ ބަޔާނަށްފަހު 5 ދުވަސް!

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބުނީ، މެދުނުކެނޑި ޝަރީއަތް ހިންގާ އިރު، ދައުވާއަށް އިއުތިރާފްވާ މައްސަލަތަކުގައި 5 ދުވަސް ތެރޭގައި ޙުކުމްކޮށް ނިންމުމަށް އަމާޒު ހިފާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދައުވާލިބޭ ފަރާތަށް ލިއެކިއުންތައް ޙަވާލު ކުރުމަށް ފަހު މައްސަލައިގައި އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބުނެއެވެ. އަދި އެއަށް ފަހު ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން ދައުވާއާ މެދު ޖަވާބުދާރީވާ ގޮތެއް ބެލުމަށް ފަހު، އިއުތިރާފްވާ މައްސަލަތައް އަވަސް ނިޔާއަށް ފޮނުވައި ގިނަވެގެން 5 ދުވަސް ތެރޭގައި އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޙުކުމްކޮށް ނިންމޭނެ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އިންކާރު ކުރާނަމަ، ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވާތާ 30 ދުވަސް ތެރޭގައި ޙުކުމް ކުރާނެ

ދައުވާއަށް އިންކާރު ކުރާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބުނީ، ދެ ފަރާތަށް ވެސް ހެކި ހާމަ ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ފަހު، ހުށައެޅިފައިވާ ހެކިންގެ ނިސްބަތަށް ބަލައި، މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ މެދު ގާޒީ ގޮތެއް ނިންމަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީއަތުގެ ކުރިން ހުށައަޅާ ހުށައެޅުމެއް އޮތްނަމަ، އެކަމަށް ފުުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށް ކޯޓުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ކޯޓުން ބުނީ، ޝަރީއަތުގެ ކުރިން ހުށައަޅާ ހުށައެޅުމަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ފަހު، ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިތުރު ސަބަބެއް ނެތްނަމަ، ދެން މައްސަލައިގައި ކުރިއަށް ދާނީ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުން ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވާނަމަ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުން އެއް ދުވަހެއްގައި މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށް ގެންދާ އެއް އަޑުއެހުމެއް ގޮތުގައި ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށާއި، އެއް ޝަރީއަތެއްގައި ދައުލަތާއި ދިފާއުގެ ހެކިބަސް ވެސް ނެގޭނެ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ހެނދުނު ހެކިބަސް ނަގަން ފަށާ ގޮތަށް، އަޑުއެހުން ދިގުލައިގެން ދާނަމަ، މެންދުރު ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅަކަށް މެދުކެނޑުމަށް ފަހު، އަނެއްކާ ވެސް އެ ދުވަހު ހެކިބަސް ނެގުން ކުރިއަށް ދާނެކަން ފާހަގަ ކޮށް ކޯޓުން ބުނީ، ރަސްމީ ވަގުތު ނިމުމަށް ފަހު ވެސް ގިނަ ހެކިވެރިން ތިބިނަމަ، ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ހެކިބަސް ނެގުން ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެއަށް ފަހު، ދެ ފަރާތުން އިންކާރު ނުކުރާނަމަ ހަމަ އެ ދުވަހު ދެ ފަރާތުގެ ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވުމަށް ފުރުސަތު ދެއްވައި، މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމެވިކަން ގާޒީ އިއުލާނު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް ކޯޓުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި އެއަށް ފަހު ލަސްވެގެން 30 ދުވަސް ތެރޭގައި މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ޙުކުމް ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ކޯޓުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

މި މަފްހޫމުގެ ދަށުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ މެދު ނުކެނޑި ހިނގާ ޝަރީއަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން އޮޅުވާލައިގެން "ގްރޫމް" ކޮށްގެން ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއްގައި 8 ގަޑިއިރު ވަންދެން ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސް، 14 ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނަގާފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.