އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑުން

ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ހުރިހާ ޖެނެރޭޓަރެއް ޝަޓްޑައުން ވެގެން: މުޣުނީ

  • ވަރަށް މަދުން ނޫނީ މިފަދަ މައްސަލަ ދިމާނުވޭ: ސްޓެލްކޯ އެމްޑީ
  • ހުކުރު ދުވަހު ގިނަ ގަޑިއިރު ތަކަކަށް މާލެއިން ކަރަންޓު ދިޔަ
  • ދެ ފަހަަރަކު ޖަނަރޭޓަރުތައް ކެނޑުނު

ކ. މާލެ | 25 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 13:22 | 3,675

ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މުޢުނީ - ސްޓެލްކޯ

ހުކުރު ދުވަހު މުޅި މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑެން ދިމާވި ސަބަބަކީ، ނެޓްވޯކްގެ މައި ކޭބަލް އަކަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އޮޓޮމެޓިކުން ހުރިހާ ހުރިހާ ޖެނެރޭޓަރުތައް ކެނޑުމުން ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުޢުނީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދައުލަތުގެ މީޑިއާގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މުޢުނީ ވިދާޅުވީ، ކޭބަލަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެއްޔާ ޖެނެރޭޓަރުތައް އާއްމު ކޮށް ވެސް ކެނޑޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ މަދު ހާލަތެއްގައި ނޫނީ ދިމާނުވަ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުރިހާ ޖަނަރޭޓަރުތައް ޝަޓްޑައުން ވީމާ މާލެ ބްލެކް އައުޓަކަށް މިދިޔައީ

~ ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު - ހަސަން މުޢުނީ

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ކަރަންޓު ކެނޑުނު ހިސާބުން ފެށިގެން މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނިކޮށް އަނެއްކާ ވެސް ދެވަނަ ފަހަރަށް ޖަނަރޭޓަރު ނިވުނު ކަމަށެވެ. ކަރަންޓު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި ލަސްތަކެއް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ދެވަނަ ފަހަރަށް ޖެނެރޭޓަރުތައް ކެނޑިގެން ދިޔުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާއްމުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިސްޓަމްގައި މައްސަލަ އެއް ދިމާވެއްޖެއްޔާ މުޅި ސިސްޓަމް އެއްކޮށް ޝަޓް ޑައުން ނުވާނެ. އެކަމަކު ގުޅިފައި ހުރި ފީޑަރުތަކެއް ސަސްޕެންޑް ވާނީ، މި ފަހަރު ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލައިގެ ގޮތުން މާލެ ޝަޓް ޑައުން އަކަށް ދިޔައީ. ފަހަރަކު ފީޑަރެއް ޖައްސަމުން ޖެހުނީ.

~ ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު - ހަސަން މުޢުނީ

މުޣުނީ ވިދާޅުވީ، ކަރަންޓު ކެނޑުން ފަދަ ހާދިސާއެއް ދިމާވިޔަ ނުދޭނެ ގޮތަށް މަސައްކަތް އަބަދު ވެސް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މައިގަނޑު ދެ ބަޔަކަށް މަސައްކަތްތައް ވަނީ ބެހިފައެވެ. އެއީ ހަކަތަ އުފެއްދުމާއި، ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރުން އަދި ނެޓްވޯކެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމެވެ.

އެ ދެ ބަޔަށް ވެސް އެއް ބަޔަކަށް މައްސަލަ ޖެހިއްޖެ ނަމަ ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ބުރޫތަކެއް އަރާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ، ނަމަވެސް ދެބައި މެއިންޓެއިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 24 ގަޑިއިރު ކުރިޔަށް ގެންދާކަން މުޣުނީ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.