އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސް ހިސާބުގެ ބިލު

އައު މުއައްސަސާއެއް ނުއުފައްދާ އެންބީއެސްގެ ނަން ބަދަލު ކުރަން މަޝްވަރާ ކޮށްފި

  • މިގޮތަށް މަޝްވަރާ ކުރެވެނީ ދައުލަތުގެ ހަރަދުކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން
  • ހަރަދުކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ބިލު ފަރުމާކުރެވިގެން ދިއުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް: ފިނޭންސް

ކ. މާލެ | 24 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 13:28 | 5,530

ގައުމީ ތަރައްގީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ: ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކާއި އެކު މަޝްވަރާކުރަނީ - މަޖިލިސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސް ހިސާބުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އައު މުއައްސަސާއެއް އުފެއްދުމުގެ ބަދަލުގައި މިހާރު އޮތް ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ ނަން މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްއަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ތަރައްގީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

މިގޮތަށް މަޝްވަރާ ކުރެވެމުން ދަނީ އިތުރު މުއައްސަސާއެއް އުފައްދައިފި ނަމަ ހަރަދު ބޮޑު ވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީއެވެ. ސަރުކާރުން ވަނީ ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް އައި ހީނަރު ކަމާއި ގުޅިގެން ހަރަދުތައް ކުޑަކުރަން ނިންމާފައެވެ.

އެގޮތުން ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އަދި ބާރަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ މި ބިލު ކޮމިޓީއަށް ލިބުނު އިރު ބިލުގައި ވަނީ މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ ނަމުގައި ވަކި މިނިވަން މުއައްސަސާއެއް އުފެއްދުމަށް ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، ސަރުކާރުގެ ހަރަދު ކުޑަ ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އެ މަސައްކަތާއި ގުޅުން ހުރި މިނިސްޓްރީއެއްގެ ދަށުން ޔުނިޓެއްގެ ގޮތުގައި ގާއިމު ކުރުމަކީ މިހާރު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށެވެ.

ބިލު ފަރުމާ ކުރެވިގެން އައިއިރު މުޅިން ވަކި މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ތަނެއްގައި އޮތް އޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން އަދި މިވަގުތު ސަރުކާރުން ހަރަދުތައް ވަކި މިންގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓުމަށް މިވަގުތު މަޖިލީހުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކެއް ހަދާ އެކަން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނީ އެ މަސައްކަތަކާއި ގުޅޭ މިނިސްޓްރީގެ ތެރޭގައި އެ ޔުނިޓު ނުވަތަ އޮފީސް ގާއިމުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީމަ އެބައި ދައުލަތަށް ވެސް ލުއިވެ، މަސައްކަތަށް ވެސް ހެޔޮ ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް ވެސް އަންނަ ކަމަށް.

~ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އަދި ބާރަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ

ކޮމިޓީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް ސަރުވަޝް އާދަމް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަކީ ދައުލަތަށް މާލީ ގޮތުން ވަރަށް ދަތި އަހަރެއް ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ހަރަދު ކުޑަ ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ބިލު ފަރުމާ ކުރެވިގެން ދިއުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މި އަހަރަކީ އަދި މި އަންނަ އަހަރަކީ ވަރަށް ދަތި އަހަރެއް ދައުލަތައް. އިތުރު އެއްވެސް ހަރަދެއް ބޮޑުވާނެ ގޮތަށް ކަންތައްތައް އޮތުމަކީ ދަތިވާނެ ކަމެއް. އެހެންމަ ހަރަދު ބޮޑު ނުވާނޭ ގޮތަކަށް ބިލް ބައްޓަން ކުރެވިއްޖެ ނަމަ އެގޮތަށް ފިނޭންސަށް އެއްބަސް ވެވޭ.

~ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް ސަރުވަޝް އާދަމް

ތަފާސް ހިސާބުގެ ބިލުގައިވާ ގޮތުން މި ބިއުރޯގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ދިމިގްރާތި މުޖުތަމައެއް ތަރައްގީ ކުރުމުގައި ލާޒިމު ވަސީލަތެއް ކަމަށް ބަލައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ، އިޖުތިމާއީ އަދި ތިމާވެއްޓާއި އާބާދީއާ ބެހޭ ތަފާސް ހިސާބުގެ އަލީގައި ގައުމުގެ ހާލަތު ވަޒަންކުރުމަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމުގެ ގޮތުން ތަފާސް ހިސާބު އެކުލަވާލާ، ފަސޭހައިން ބޭނުން ހިފޭނެ ގޮތަކަށް އެ މައުލޫމާތު ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި އެއް ހަމައެއްގައި އާއްމުކޮށް ފޯރު ކޮށްދިނުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.