ހުކުރު 22 ޖެނުއަރީ 2021
4 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 08
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
އެމްއެމްއޭގެ ބިޒްނަސް ސާވޭ

ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ގަންނަ ތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލިއްޖެ: އެމްއެމްއޭ

  • މާލީ ހާލަތު ވަނީ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރާ އަޅާބަލާއިރު އިތުރަށް ހީނަރުވެފައި
  • ކްރެޑިޓްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދުމަށް އިތުރަށް ދަތިވާނެ
  • 4 ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ހުރިހާ ސިނާއަތްތަކުގެ އާމްދަނީ، 2 ވަނަ ކުއާޓަރާ އަޅާބަލާއިރު އިތުރުވާނެ

ކ. މާލެ | 23 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހުކުރު 22:37 | 4,278

އެހެން ސިނާއަތްތަކުގެ އަގުތައް މަތިވެގެންދާނެކަމަށް ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފައި - ރާއްޖެއެމްވީ

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ފަތުރުވެރިކަން، އިމާރާތްކުރުމާއި ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލްގެ ސިނާއަތްތަކުގައި ހިމެނޭ ވިޔަފާރިތަކުން ވިއްކާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުތަކާއި އަދި ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ގަންނަ ތަކެތީގެ އަގުތައް މަތިވެފައި ވާކަން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެމްއެމްއޭއިން ކުރިއަށްގެންދާ ބިޒްނަސް ސާވޭއިން ދައްކާ ގޮތުން ދަތުރުފަތުރާއި މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ވިޔަފާރިތަކަށް ބަލާއިރު، އެ ސިނާއަތުގައި ހިމެނޭ ވިޔަފާރިތަކުން ވިއްކާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުތައް ދަށްވެފައިވީ ނަމަވެސް، ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ގަންނަ ތަކެތީގެ އަގުތައް ވަނީ މަތިވެފައެވެ. އަދި މި އަހަރުގެ ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރުގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ސިނާއަތުގެ އަގުތައް ފިޔަވައި އެހެން ސިނާއަތްތަކުގެ އަގުތައް އިތުރަށް މަތިވެގެން ދާނެ ކަމަށް ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފައެވެ.

މި ސާވޭގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ދަނޑިވަޅަކީ، ކޯވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމުގެ ހާލަތާއި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތައް ވެގެންދާނެ ގޮތް ލަފާކުރަން ދަތި ދަނޑިވަޅެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރުގައި ހުރިހާ ސިނާއަތްތަކުގެ އާމްދަނީ، އިތުރު ވާނެއެވެ.

މީގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ މި އަހަރުގެ ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ބުކިންގްސް ނުވަތަ ރިޒަވޭޝަންތައް އިތުރު ވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކޮށްފައި ވުމާއި، މިއާއި ގުޅިގެން ސިނާއަތްތަކުގެ އޯޑަރުތަކާއި އާމްދަނީ ލިބޭ ވަސީލަތްތައް އިތުރު ވާނެތީއެވެ.

ވިޔަފާރިތަކުގެ މާލީ ހާލަތަށް ބަލާއިރު، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިތައް ފިޔަވައި، އެހެން ސިނާއަތްތަކުގައި ހިމެނޭ ވިޔަފާރިތަކުގެ މާލީ ހާލަތު ވަނީ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރާ އަޅާ ބަލާއިރު އިތުރަށް ހީނަރުވެފައެވެ.

އެގޮތުން، އިމާރާތްކުރުމުގެ ސިނާއަތުގައި ހިމެނޭ ވިޔަފާރިތަކުގެ މާލީ ހާލާތު މި ކުއާޓަރުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ އިރު، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ މާލީ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ މިންވަރު، އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރާ އަޅާބަލާއިރު ވަނީ މަޑުޖެހިފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ކުރިއަށް އޮތް ކުއާޓަރުގައި ފަތުރުވެރިކަމާއި ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ސިނާއަތުގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ މާލީ ހާލަތު ފާހަގަކޮށްލެވޭ މިންވަރަކަށް ރަނގަޅު ވެގެން ދާނެ ކަމަށް ވަނީ އެމްއެމްއޭއިން ލަފާ ކުރެއެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ހުރިހާ ސިނާއަތެއްގެ ވިޔަފާރިތަކަށް، ހާއްސަ ގޮތެއްގައި ފަތުރުވެރިކަމާއި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ސިނާއަތްތަކުގައި ހިމެނޭ ވިޔަފާރިތަކަށް، ކްރެޑިޓްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދުމަށް އިތުރަށް ދަތިވެފައި ވާކަން މި ސާރވޭގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ކުއާޓަރުގައި، ސާވޭގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ސިނާއަތެއްގެ ވިޔަފާރިތަކުން ވެސް ލަފާކޮށްފައި ވަނީ ކްރެޑިޓްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދުމަށް އިތުރަށް ދަތިވާނެ ކަމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.