އަންގާރަ 24 ނޮވެންބަރު 2020
11 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ޖަލުގައި މީހުން ބަންދުކުރުން

ޖަލުގައި މީހުން ބަންދުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދެން އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގައިޑްލައިނަށް އަންނަ އަހަރު އަމަލު ކުރަން ފަށާނެ

  • މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެކަން ކުރެވޭނެ ވަކި ތާރީީޚެއް ނޭންގޭކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އަންނަ އަހަރު ފެށޭއިރުގައި މިކަން އަމަލީ ގޮތުން ކުރަން ފަށާ ހިސާބަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް
  • ޤާނޫނުލް އުގޫބާތުގައި ޖަލު ހުކުމް ފިޔަވައި 5 ބާވަތެއްގެ ނޮންކޮސްޓޯޑިއަލް ހުކުމްތަކެއް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދޭ
  • ޖަލުގައި މިހާރުވެސް 1700 އެއް ހާ ގައިދީން އެބަތިބި، ކަރެކްޝަން ސަރވިސްގައި ސީދާ ޖާގަހުރީ 1360 ގައިދީންނަށް

ކ. މާލެ | 22 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 15:16 | 4,375

ޖަލު - ގޫގުލް

ޖަލުގައި މީހުން ބަންދުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދެން އަމަލުުކުރާނެ ގޮތްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ގައިޑްލައިނަށް އަންނަ އަހަރު އަމަލުކުރަން ފެށޭވަރުވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ޤާނޫނުލްއުގޫބާތުގައި ޖަލު ހުކުމް ފިޔަވައި ދެން އަންނަ ހުކުމްތައް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބުނުކަމުގައިވީނަމަވެސް އެކަން ކުރެވެނީ އެކަމަށް އެކުލަވާލެވޭ ޚާއްސަ ގައިޑްލައިނެއްގެ ދަށުން ކަމަށްވާއިރު އެގައިޑްލައިންތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް އޮތް ހިސާބަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރެއްވީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއެވެ. އެސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެކަން ކުރެވޭނެ ވަކި ތާރީީޚެއް ނޭންގޭކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އަންނަ އަހަރު ފެށޭއިރުގައި މިކަން އަމަލީ ގޮތުން ކުރަން ފަށާ ހިސާބަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު މިމޭޒުގައި ހުރެ ކުއްލިއަކަށް ވަކި ދުވަހެއް ދީފައި އެދުވަހަށް ނުނިމިއްޖެނަމަ އެއީ އަޅުގަނޑު ހިތުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ނުވާނެތީވެ، އަޅުގަނޑު ސީދާ ވަކި ތާރީޚެއް ކަނޑަމި ނޭޅީ. އެހެންނަމަވެސް މިއަންނަ އަހަރު ފެށޭއިރުގައި އަމަލީ ގޮތުން މިކަން ކުރެވޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން

~ ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ

ޤާނޫނުލް އުގޫބާތުގައި ޖަލު ހުކުމް ފިޔަވައި 5 ބާވަތެއްގެ ނޮންކޮސްޓޯޑިއަލް ހުކުމްތަކެއް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދެ އެވެ. އޭގެތެރޭގައި މުޖުތަމަޢުއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ކުރެވޭ ހުކުމާއި އުޅޭނޫޅޭ ގޮތް ގާތުން ބެލޭނެ ގޮތަށް ކުރެވޭ ހުކުމު ހިމެނެ އެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މުޅި ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމް އެއްކޮށް ހިންގުމަކީ އެއީ ގުޅި ލާމެހިގެން ތަރުތީބުކުރެވިގެން އެންމެ އެކުގައި ކުރެވެން ޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. ޖަލުގައި މިހާރުވެސް 1700 އެއް ހާ ގައިދީން އެބަތިބި ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ކަރެކްޝަން ސަރވިސްގައި ސީދާ ޖާގަހުރީ 1360 ގައިދީންނަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންވީމާ މިހާރުވެސް ޖަލުގައި ޖާގަ އޮތްމިންވަރަށް ވުރެ 30 އިންސައްތަ އިތުރަށް ގައިދީން ޖަލުގައި އެބަތިބި ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިހާރު ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ 10 އިންސައްތަ ހުކުމް ކުރެވުނު ނަމަވެސް ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު ސަތޭކައެއްހާ ގައިދީން އިތުރަށް ޖަލަށް އަންނާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެން ކަމުން ނޮންކޮސްޓޯޑިއަލް އެއީ ކޮންމެހެންވެސް އަންނަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް އެކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.