އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުލްހަމީދު

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު "ކޮޅުވެއްޓި" މައްސަލަ!

  • އައު ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއްގެ ގޮތުގައި ބައު ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް ގަނައި މައްސަލާގައި، ޖިނާއި ދައުވާކޮށް، ދޮޅު އަހަރަށް ކުރީގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިސްމާއީލް އަބްދުލްހަމީދު އަރުވާލަން ހުކުމްކުރި
  • ކްރިމިނަލް ކޯޓުންކުރި އެހުކުމަށް ހައިކޯޓުންނާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފައިވޭ
  • ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެހުކުމަށް ތާއީދު ކުރުމާއެކު، އިސްމާއީލް އަބްދުލްހަމީދުގެ ގޮނޑިވެސް ގެއްލިގެންދިޔަ
  • މިހާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައި މިވަނީ، އެ މައްސަލައިގެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން، ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 643،750 ޑޮލަރު ހޯދަން ހުށަހަޅާފައިވޭ

ކ. މާލެ | 22 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 16:26 | 25,831

ކޮޅުވެއްޓި މައްސަލާގައި މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގެ ފޮޓޯއެއް - މުހައްމަދު ފަޒީން

މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގައި އިސްމާއީލް އަބްދުލްހަމީދު ހުރިއިރު، މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން އައު ކޮޅުވެއްޓިއެއްގެ ގޮތުގައި ބައު ކޮޅުވެއްޓިއެއް ގެނައި މައްސަލާގައި ދައުލަތަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބާއްވައިފި އެވެ.

އިސްމާއީލް އަބްދުލްހަމީދު، މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގައި ހުރިއިރު، ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އައިލެންޑް ލޮޖިސްޓިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މެދުވެރިކޮށް، ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނަށް ގެނައި ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް "އުފުލި 5" ނަމަކަށް ލިޔާ އުޅަނދުގެ އަގު އަދާކުރުމަށްޓަކައި، ލެޓަރ އޮފް ކްރިޑިޓް (އެލްސީ) ހުޅުވުމާއި ގުޅިގެން ބޭންކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށްބުނެ ޕްރޮޓޮކޯލް އޮފް ޑެލިވަރީ އެންޑް އެކްސެޕްޓެންސް އޮފް ދަ ވެސަލްގައި ސޮއިކޮށްދިނުމަށް އިސްމާއީލް އަބްދުލްހަމީދުގެ އަރިހުން އައިލެންޑް ލޮޖިސްޓިކް ކުންފުނިން އެދުމުން، އެ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ލިބުމުގެ ކުރިން 28 އޭޕްރީލް 2008 ވަނަ ދުވަހު ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އިސްމާއީލް އަބްދުލްހަމީދުގެ މިއަމަލަކީ އޭނާ އެއިރުހުރި މަގާމުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ހިފައިގެން، ލެޓަރ އޮފް ކްރިޑިޓްގެ ފައިސާ އެހެން ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާދިނުމަށްޓަކައި އޭނާ ގަސްތުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވާކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން 2011 ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ ހުކުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާތީ، އިސްމާއީލް އަބްދުލްހަމީދުގެ މި އަމަލުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި 643،750 ޑޮލަރު (ހަލައްކަ ސާޅީސް ތިންހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ޑޮލަރު) އޭނާގެ ކިބައިން އެކީ އެއްފަހަރާ ހޯދާދިނުމަށް ސިިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެކެވެ.

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހުށަހެޅި މިމައްސަލާގައި ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ އިސްމާއީލް އަބްދުލްހަމީދުގެ ކިބައިން އެފައިސާ ދައުލަތަށް ލިބިދިނުމަށް އަންގާނެ ޝަރުއީ އަދި ގާނޫނީ ހަމައެއްވިޔަސް ނެތްކަމަށެވެ. ސިވިލް ކޯޓުގެ އެނިންމުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން ހައިކޯޓުން ވަނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ އެހުކުމަށް ބަންދަލު ގެންނަންޖެހޭ ޝަރުއީ އަދި ގާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ނިންމައި ދަށު ކޯޓުގެ ހުކުމަށް ތާއީދު ކޮށްފަ އެވެ.

ހައިކޯޓުން ވެސް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގާދެވެން ނެތްކަމަށް ނިންމުމުން ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން ވަނީ މިމައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކޮށްފަ އެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި ބޭއްވި އެމައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ދައުވާ ހުށަހެޅުމާއި އަދި ދައުވާ ރައްދުވާ އިސްމާއީލް އަބްދުލްހަމީދުގެ ގާނޫނީ ވަކީލު ރައްދުގައި ދައްކަވާފައިވެއެވެ. އަދި މިމައްސަ ބައްލަވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި، ޑރ. މުހައްމަދު އިބްރާހީމް ކުރެއްވި ސުވާލަކާއި ގުޅިގެން ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހުގެ ގާނޫނީ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، މިމައްސަލާގައި އިސްމާއިލް އަބްދުލްހަމީދުގެ ކިބައިން ދައުލަތުން ބަދަލު ހޯދުމަށް ދައުވާ ކޮށްފައި ވަނީ، އެފަރާތުން ކުރި އަމަލެއްގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ގެއްލުމެއް ވެފައިވާތީ ކަމަށެވެ. މި މައްސަލައަކީ މިމައްސަލައިގެ ޖިނާއީ ދައުވާގައި ވެސް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުގައި އިސްމާއީލް އަބްދުލްހަމީދު ޒިންމާވާންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް ނިންމާފައިވާތީ ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ކަމަށްވެސް ވަކީލު ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ މި މައްސަލާގައި، ދައުލަތުން ސިވިލް ކޯޓުގައި އަދި ހައިކޯޓުގައި ވެސް ބުނަމުން ދާވާހަކައަކީ، އެއްވާގިޔާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައި އޮތްއިރުގައި، އެވާގިޔާއަކާ ގުޅޭގޮތުން، ވަކި ކަންތައްތަކެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައި އޮތްއިރުގައި އެއީ މިމައްސަލާގައި އިސްމާއީލް އަބްދުލްހަމީދު ކުރި އަމަލުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ގެއްލުން ވެފައިވާކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނިކޮށް، މި މައްސަލާގައި ސިވިލް ކޯޓުންނާއި ހައިކޯޓުން ގެއްލުމެއް ނުވާކަމަށް ކަނޑައެޅުއްވުމަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމާ ވެސް ހިލާފަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވި އެވެ. އެއް ވާގިޔާއެއް ދެ ގޮތަށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅިދާނެ ކަމަށް ދައުލަތުން ނުދެކޭ ކަމަށްވެސް ވަކީލު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ޖިނާއީ މައްސަލަ ސާބިތުވުމާއެކުގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް ޒިންމާވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން، އެގޮތަށް ދެކިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށްވެސް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވި އެވެ.

ދައުލަތުން ގެއްލިމުގެ ބަދަލު ހޯދަން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މިމައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް، ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން ޖެހޭކަމަށް ނިންމާފައިވާތީ އެވެ. އަދި އޭސީސީން ވަނީ އެ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓާ ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ފަރާތުން ހަވާލު ނުވުމަށް އަންގާފަ އެވެ.

އޭސީސީން އެގޮތަށް އަންގާފައިވާތީ، އެ އުޅަނދުގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ދައުލަތަށް ނުހިފި، އެ އުޅަނދު ނެތިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ގާނޫނީ ވަކީލު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ދައުލަތަށް މިގެއްލުން ވެފައިވަނީ އިސްމާއީލް އަބްދުލްހަމީދުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ހައިކޯޓުންނާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން، މިމައްސަލާގައި އިސްމާއީލް އަބްދުލްހަމީދުގެ މައްޗަށް އުފުލި ޖިނާއީ ދައުވާއިން ކަނޑަޅާފައިވާ ކަމަށްވެސް ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ގާނޫނީ ވަކީލު ވިދާޅުވި އެވެ.

ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓްގެ މިމައްސަލާގައި އިސްލާމާއީލް އަބްދުލްހަމީދުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އުފުލި، މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން މީހަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާދިންކަމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ އޭނާ ދޮޅު އަހަރަށް އަރުވާލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައި ވެއެވެ. އޭރު އޭނާއަކީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެހުކުމަށް ހައިކޯޓުންނާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެހުކުމަށް ތާއީދު ކުރުމާއެކު އިސްމާއީލް އަބްދުލްހަމީދު އޭރު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދެވި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ވެސް ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.