އާދީއްތަ 17 ޖެނުއަރީ 2021
12 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ރަށްރަށުގައި ފުލުހުން ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

އަލަށް ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ގާއިމް ކުރެވޭނެ ރަށްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

  • މި އަހަރު ތެރޭގައި ޕޮޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް އެޅުމަށް ބިން ހަމަޖެހިފައިވާ ފަންސާހަކަށް ރަށުގައި އެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރެއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު މި ޕްރޮޖެކްޓައިގެން ކުރިޔަށް ދެވިދާނެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި
  • އެންމެ މަދުވެގެން ދޭއް ނުވަތަ ތިން ފުލުހުން ގާއިމުކުރެވުނު ކަމަށްވިޔަސް ގާތްގަނޑަކަށް ހަތްދިހަވަރަކަށް ހާސް ރުފިޔާ އެރަށަކަށް މަދުވެގެން ޚަރަދު ވަމުންދާނެ

ކ. މާލެ | 22 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 00:32 | 15,146

ފުލުހުންގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެސްއޯ ފުލުހުންތަކެއް ބައިވެރި ވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

އަންނަ އަހަރު އަލަށް ފުލުހުން ގާއިމު ކުރެވިގެން ދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އަދަދަކާއި މެދުގައި ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ފުރުސަތު ލިބޭ އަދަދަކާއި މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރެެވި ރަށްރަށް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ސުވާލު ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ގިނަ މެމްބަރުންގެ ސުވާލުތައް މިނިސްޓަރަށް އަމާޒު ކުރެއްވީ އެ މެމްބަރެއް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ދާއިރާއެއްގެ ރަށެއްގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފެށޭނެ ތާރީޚަކާއި ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ. ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ޖެހި އެ މަސައްކަތް ނުފެށި ދާތީ އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް މެމްބަރުން ވަނީ މިނިސްޓަރާ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

އެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މި އަހަރު ތެރޭގައި ޕޮޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް އެޅުމަށް ބިން ހަމަޖެހި އެކަމަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ ގާތްގަޑަކަށް ފަންސާހަކަށް ރަށުގައި މި އަހަރު އެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުންމީދު ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތާާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދަށް ވެސް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުގޮސް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު މި ޕްރޮޖެކްޓައިގެން ކުރިޔަށް ދެވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން މި ސުވާލުތައް އަމާޒު ވާނެ ކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މިނިސްޓަރ ވަނީ މި ކަމަށް ޚަރަދު ވާނެ ބަޖެޓާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

ފުލުހުން އަލަށް ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ މަދުވެގެން ދޭއް ނުވަތަ ތިން ފުލުހުން ގާއިމު ކުރެވުނު ކަމަށް ވިޔަސް ގާތްގަނޑަކަށް ހަތްދިހަ ވަރަކަށް ހާސް ރުފިޔާ އެ ރަށަކަށް މަދުވެގެން ޚަރަދުވަމުން ދާނެ. އެ ބޭފުޅުންގެ މުސާރަ އާއި ތިބުމާއި، ކެއުމާއި އަދި އެބޭފުޅުން ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭ އިތުރު ތަކެއްޗާއި، އިންޓަރނެޓާއި އަދި ތަހުގީގުގައި ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭ ހާލަތްތަކާއި މި ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ބަލާ އިރު މަދު ވެގެން ހަތްދިހަވަރަކަށް ހާސް ރުފިޔާ ރަށަކަށް ހިނގަމުންދާނެ. އާދެ އެއީ ހަމައެކަނި ފުލުހުންނަށް. އެހެންވީމާ މި ޚަރަދު ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ލިބިގެން ދާއިރުގައި އެކަންކަން ތަރުތީބު ކުރެވޭ ގޮތް އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އެއަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަމެއް.

~ ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރަށުގެ އާބާދީ އާއި ކުށުގެ ވެއްޓާއި އަދި އެ ރަށަށް މައްސަލަތައް އަންނަ މިންވަރާއި އެ ރަށާ އެންމެ ކައިރީގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް އޮންނަ އެންމެ ކައިރި މިނަކީ ރަށްރަށުގައި އަލަށް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް ގާއިމު ކުރެވޭ އިރު ބަލާނެ ކަންތައްތައް ކަމަަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފުލުހުން ގާއިމުކުރުމުގައި ހިނގާ ޚަރަދުތަކާއި، ފުލުހުން ގާއިމު ކުރެވުމުން ކުރަން ޖެހޭ ޚަަރަދުތަކާއި އެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ވެސް ބަލަން ޖެހޭ ކަަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.