ހުކުރު 27 ނޮވެންބަރު 2020
01 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
މަގޭ ރިޕޯޓު

އޭސީސީގެ މެމްބަރުންނަށް އިތުބާރު ގެއްލިއްޖެ، ވަކި ކުރާ މީހަކު ވަކިކޮށް އިތުބާރު ގާއިމުކުރޭ!

  • ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ލަސްވަމުންދާތީ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވޭ
  • ކޮރަޕްޝަނަށް ފާރަވެރިވުމުގައި ފެއިލްވެފައިވާކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނޭ
  • ރައްޔަތުންގެ އިތުބާރު ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުވައްސަސާ ތަކެއް އޮތުން އެއީ މި ސަރުކާރުގެ މުހިންމު ވައުދެއް

ކ. މާލެ | 21 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުދަ 17:12 | 4,848

އޭސީސީގެ މެމްބަރުން ހުވާކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ރައީސް ސޯލިހާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައީ އެތައް ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީ އެތައް ވައުދުތަކެއްވުމަށްފަހު އެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ގާނޫނުން ބޭރުގައި ހިންގާފައި ހުރި ކަންކަންވެސް އިސްލާހު ކުރާނެކަމުގެ ބޮޑު ވައުދުވެސްވި އެވެ. އޭގެތެރެއިންވެސް އެންމެ މުހިންމު އެއް ވައުދަކީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް، މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވާނެކަމަށްވީ ވައުދު އެވެ. ވަަައުދުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ހަމައެކަނި މި ބުނި އިބާރާތެއް ނޫނެވެ. އޭގެއިތުރުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަކީ ރައްޔިތުން އިތުބާރުކުރާފަދަ މުއައްސަސާތަކަކަށް ހަދާނެކަމަށްވެސް ވައުދުވި އެވެ.

އެ ވާހަކަތައް ރައްޔިތުން ބަލައިގަނެ، ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިީހުންވެސް ބޮޑު ޢައުލަބިއްޔަތެއް ދިނެވެ. އެއާއިއެކު މި ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ރަނގަޅު އެތައް ކަމެއް ފެނުނެވެ. ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ އިސްވެރިން ޒިންމާދާރުކޮށް، ރައްޔިތު މީހާގެ އުދާސްތައް މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ކުރިޔާއި ހިލާފަށް އިވެން ފެށިއެވެ. އޭގެއިތުރުން ވައުދާ އެއްގޮތަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްވެސް މަޖިލީހުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އެވެ. އެކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދުމަށްޓަކައި، މަޖިލީހުގެ ގަވައިދަށްވެސް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭނެ ގޮތާއި، މެމްބަރަކު އައްޔަންކުރާއިރު ކަންކުރަންޖެހޭ ގޮތްވެސް ތަފސީލްކުރި އެވެ.

އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ބަދަލުކުރި އެއް މުއައްސަސާއަކީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނެވެ. ނަމަވެސް ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތުގައި އޭސީސީީގެ މެމްބަރުން ބަދަލުކޮށް، މަޖިލީހުން ކުރި މަސައްކަތަކީ ފޫނެއްފަޔަށް ފެންފުރުން ފަދަ ކަމެކެވެ. ގެނެވުނު ބަދަލާއެކުވެސް ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވުނުއިރު، އެ ކޮމިޝަންގެ ގާބިލިއްޔަތުކަމާއިމެދު މިއަދު ވަނީ އެތަކަށް ސުވާލުތަކެއް އުފެދިފަ އެވެ.

މާޒީގެ މިނިވަން މުއައްސަސާގެ ހާލުގެ ވާހަކަ ދައްކަންވެސް ހެޔޮނުވާނެއެވެ. މި ސަރުކާރުން ކޮރަޕްޝަނަށް ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ސިޔާސަތެއް ގެންގުޅޭއިރު މިފަދަ ކަންކަމުގައި އެންމެ ފާރަވެރިވާންޖެހޭ އެއްބަޔަކީ ހަމަ މިބުނާ މިނިވަން މުއައްސަސާއެވެ. އެއް ދުވަހު ރައްޔިތުން ލޮލުގައި އަނދުން އެޅުވުމަށް، މައްސަލައެއްގެ އަޕްޑޭޓް ހޯދުމަށް ބޭފުޅަކު ގުޅުއްވިކަމަށް ވިދާޅުވެ ވަރަށް މިނިވަންތަނެއްގެ ގޮތުގައި މީޑިއާތަކުގެ ފަލަސުރުހީތަކުން ޖާގަހޯދިއިރު، މިއަދު ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ލަސްވުމާއި އެކު މުޅި މުއައްސަސާގެ ހަގީގީ ކުލަވަރު ފެނިއްޖެކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އޭސީސީ ނުކުޅެދިފައިވާއިރު އެކަމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތެއް ހިއްސާކުރުމަށްވެސް އެހާ އުޒުރުވެރިވެއެވެ. އަބަދުވެސް، އަޑުއިވޭ އެއް ޝަކުވާއަކީ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ގިނަވެ، މުއައްސަސާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވާހަކައެވެ. ނުވަތަ، އެކަން ދަނީ ބަލަމުން.. މި ޖަވާބެވެ. އެ ޖަވާބުގައި އެތައް މަސްދުވަހެއް ވޭތުވެގެންދާއިރު އަލިމަގެއް ނުފެނެެއެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ވެރިކަމަށް އައިއިރު ވެފައިވާ އެތައް ވައުދުތަކެއް ނުފުއްދި ދަނީ، މުއައްސަސާތަކަށް އައްޔަންކޮށްފައި ތިބޭ ބޭފުޅުންގެ ނާގާބިލްކަމުންނޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ.

ވަކި ކުރަންޖެހޭ ބަޔަކު ވަކި ކޮށްފައި ނަމަވެސް ވުޒާރާތަކާ މިނިވަން މުވައްސަސާ ތަކަކީ ރައްޔަތުން ބަލައިގަންނަ އިތުބާރު ކުރާ ތަންތަނަށް ވާންޖެހެއެވެ. ވިލިފުށިި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން އަފީފް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައިވެސް ވަނީ ސަރުކާރުގެ އެ ވައުދުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ. އަފީފް ވިދާޅުވީ "ރައްޔަތުންގެ އިތުބާރު ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުވައްސަސާ ތަކެއް އޮތުން" އެއީ މި ސަރުކާރުގެ މުހިންމު ވައުދެކެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން މަޑުން ނުތިބޭނެ ކަމުގެ ހެއްކަކަށް، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ މެމްބަރުން މަގާމުން ވަކި ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން މުހައްމަދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމުންވެސް ދޭހަވެއެވެ. މެމްބަރު ވިދާޅުވީ، އޭސިސީގެ މެމްބަރުން މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް ހުށައެޅުއްވީ އެކަށިގެންވާ މިންވަރަށް މަގާމުގެ މައްސޫލިއްޔަތު އަދާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާތީ ކަމަށެވެ. މިއީ މެމްބަރު ވިދާޅުވިޔަސް ރައްޔިތުންގެ އަޑެވެ.

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާ ގޮތުން އެއްވެސް ބޭފުޅަކު މަޤާމަކުން ވަކި ކުރުމަށް ކޮމެޓީއަކަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ސަމާލު ކަމަށް ގެންނަން ޖެހެއެވެ.

އެގޮތުން މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަކުގެ މެމްބަރުންނާއި މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުގެ މީހުން ވަކި ކުރުމާއި ބެހޭ މާއްދާގައި ވާގޮތުން މީހަކު ވަކި ކުރުމަށްޓަކައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ މީހެއްގެ ނަން މަޖިލީހުގައި އިއްވާ، ކަމާބެހޭ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވަން ޖެހެއެވެ. އަދި އެ މީހުން ވަކި ކުރެވޭނީ އެ މައްސަލަ އެ ކޮމެޓީއަކުން ދިރާސާ ކުރުމަށް ފަހު ނިންމާ ނިންމުމަށް އެކުލަވާލެވޭ ރިޕޯޓެއްގެ މައްޗަށް ބަހުސްކޮށް، ނެގޭ ވޯޓަކަށް ފަހުއެވެ.

ހިޔާލުތަފާތުވިކަމުގައިވިޔަސް ވެރިކަން ފެށިގެން އަންނަނީވެސް ރައްޔިތުންނާއި ހަމައިންނެވެ. މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަކަށް އިންތިހާބުވާންވެސް ހަމަ ނިކަމެތި ރައްޔިތުމީހާގެ ވޯޓު ބޭނުންވެއެވެ. ރައްޔިތުމީހާގެ އަޑަށް ބީރު ކަންފަތެއް ދޭނަމަ ކަންވާގޮތުން، މާޒީގެ ތަޖުރިބާތަކުން ފެނިގެންދާނެއެވެ. ދުރު ނޫން މާޒީގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދައުރުންވެސް އެކަން ވާނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.