ބުރާސްފަތި 26 ނޮވެންބަރު 2020
13 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ޕޭޕަލްގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް

ޕޭޕަލްގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖެ ގެނައުމުގައި މިހާރު ބޮޑަށް އޮތީ އެކުންފުނީގެ ޕްލޭންގައި ރާއްޖެ ހިމެނުން: ގަވަރުނަރު

  • ޕޭޕަލް ފަދަ ކުންފުނިތަކުން ބަލާނީ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި ގަވައިދުތަކަކީ އެ ފަރާތްތަކަށް ފަހި ގާނޫނާއި ގަވައިދުތައްތޯ
  • އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެދި އެމްއެމްއޭގެ ފަރާތުންނާއި ގައުމީ ބޭންކުގެ ފަރާތުން އެ ކުންފުނީގައި ރަސްމީކޮށް މިހާރު ވަނީ އެދިފައި

ކ. މާލެ | 20 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އަންގާރަ 23:53 | 3,833

އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް - މަޖިލިސް

ރާއްޖޭގެ ޕޭޕަލް އެކައުންޓްތަކަށް ފައިސާ ފޮނުވޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި އެޚިދުމަތް ރާއްޖެ ގެނައުމުގައި މިހާރު ބޮޑަށް އޮތީ އެކުންފުނީގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގައި ރާއްޖެ ހިމެނުން ކަމަށް އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމާއި ޕޭމަންޓް ހިދުމަތުގެ ބިލާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ހިއްސާކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގު ކުރެއްވި ސުވާލަކާ ގުޅިގެން ގަވަރުނަރު ވިދާޅުވީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ގާއިމް ކުރަނީ އައިއެސްއޯ 222 ސްޓޭންޑަޑަށް ކަމަށެވެ. އަދި އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެދި އެމްއެމްއޭގެ ފަރާތުންނާއި ގައުމީ ބޭންކުގެ ފަރާތުން އެ ކުންފުނީގައި ރަސްމީކޮށް މިހާރު އެދިފައިވާ ކަމަށް ގަވަރުނަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގަވަރުނަރު ވިދާޅުވީ މި ބިލު ގާނޫނަކަށްވުމުން ޕޭޕަލް ފަދަ ކުންފުނިތަކުން ބަލާނީ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި ގަވައިދުތަކަކީ އެ ފަރާތްތަކަށް ފަހި ގާނޫނާއި ގަވައިދުތައްތޯ ކަމަށެވެ. އެ ހިސާބުން ޕޭޕަލްއަށް ރާއްޖޭގައި ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ގަވަރުނަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕޭޕަލްގެ އިޝޫ މިހާރު ބޮޑަށް އޮތީ، އެ ބޭފުޅުންގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭތޯ ނޫންތޯ، އަޅުގަނޑުމެންވެސް ވަރަށް ޕްރެޝަރު އަންނާތީ، އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ލިޔެފިން، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ވެސް އިޝާރާތްކުރި އެބޭފުޅުންވެސް ލިޔެފީމޭ. އެހެންވީމާ މަޑުމަޑުން އަޅުގަނޑުމެން ޕްރެޝަރ އެބަ ބިލްޑްކުރަން. އެކަމަކު އެ ޑިޒިޝަނަކީ އެބޭފުޅުންގެ ޑިޒިޝަނެކޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިޒިޝަނެއް ނޫނޭ

~ އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް

ގަވަރުނަރު ވިދާޅުވީ މިކަމުގައި އެމްއެމްއޭގެ ޒިންމާއަކީ ސިސްޓަމާއި ހުރިހާ އެއްޗެއް އެކަމަށް ތައްޔާރުކުރުން ކަމަށެވެ.

ޕޭޕަލްގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖެއަށް ނުލިބޭތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާތައް ޒުވާނުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. ގަވަރުނަރު ވަނީ މަޖިލީހުގައިވެސް އެޝަކުވާތައް އަންނަކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.