އަންގާރަ 24 ނޮވެންބަރު 2020
11 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
މިނިސްޓަރ މަލީހު

މަލީހު ބޮންޑޭއަށް: "ވާނުވާ ނޭނގޭ ނަމަ" އިސްތިއުފާ ދޭންޖެހޭނީ ބޮންޑޭ

  • ސަރުކާރުގެ ސްޓެރީޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން (އެސްއޭޕީ)ގައި ވާކަންކަން ތުނޑުން ތުނޑަށް ކުރިޔަށް އެބަދޭ
  • އެސްއޭޕީގެ ތަފްސީލް މެމްބަރަށް އެނގިވަޑައިގނުގެންނެވުމުގެ ޒިންމާ މިނިސްޓްރީން ނަގަން ނުޖެހޭނެ
  • މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް ސިޓީއަކަށް ޖަވާބު ނުދެއްވައި ނޯންނާނެ
  • އިންޓަރނެޓްގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދެއް

ކ. މާލެ | 21 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުދަ 00:24 | 8,454

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މިނިސްޓަރ، މަލީހު (ވ) އަދި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) (ކ) - ރާއްޖެ އެމްވީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަކަށް ޖަވާބު ނުދީ ނޯންނާނެ ކަމަށާއި ވާނުވާ ނޭނގޭ ނަމަ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހޭނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ބޮންޑޭ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މިނިސްޓްރީން މަޖިލީހަށް ހުށައަޅަން ޖެހޭ މައުލޫމާތުތަކެއް ހުށަނާޅާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މަޖިލީހުން އެ މައުލޫމާތު ހޯދަނީ ރައްޔިތުންގެ އެދުމަކަށް ކަމަށާއި އެކަން ނުވާނަމަ އިސްތިއުފާ ދެއްވައި ވަގުތުން ވަގުތަށް ގެއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ގޮވާލެއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ބޮންޑޭގެ ވާހަކައަށް ރައްދު ދެއްވައި މިނިސްޓަރ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން (އެސްއޭޕީ) ގައިވާ ކަންކަން މިނިސްޓްރީއިން ފުރިހަމައަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ތާރީހުގައި ނިންމަވަމުން ދާކަމަށާއި އެސްއޭޕީގެ ތަފްސީލް މެމްބަރަށް އެނގިވަޑައި ނުގެންނެވުމުގެ ޒިންމާ މިނިސްޓްރީއިން ނަގަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީއަށް އިންޓަނެޓުގެ އަގު ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން އެކަން ހައްލު ނުކުރެވޭތީ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވާ އިރު، މިނިސްޓަރ މަލީހު ވަނީ، ރާއްޖޭގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކޮށް އިންޓަރނެޓްގެ ހިދުމަތް ލިބުމުގައި ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނީ އެއީ އަސާސީ ހިދުމަތަކަށް ހަދައިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ތާރީޙުގެ ކުރިން އެކަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ބޭނުންވާ ކަމުގައިވާނަމަ އިންޓަރނެޓަކީ އަސާސީ ހިދުމަތެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވި ދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިންޓަރނެޓްގެ އަގު ހެޔޮ ކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. އިންޓަރނެޓް އަގު ހެޔޮ ނުކުރާ މައްސަލައިގައި ސަރުކާރަށާއި، މަލީހުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭ ދެ ކުންފުނިތަކަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. އިންޓަރނެޓްގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.