ބުރާސްފަތި 29 އޮކްޓޯބަރ 2020
12 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ރާއްޖޭގައި ބަލިފެތުރިފައިވާ މިންވަރު

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަނެވޭނީ އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓް ހެދުމަށްފަހު

  • އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓް ހަދަނީ އެޗްޕީއޭއާއި އެމްއެންޔޫއާި ގުޅިގެން
  • ޓެސްޓް ހެދުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޕްރޮޓޮކޯލާއެއްގޮތަށް ފުރިހައަމަށް ވަނީ ތައްޔާރުވެފައ

ކ. މާލެ | 18 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 12:07 | 2,582

މާލޭގައި އެކްޓިވް ސަރވައިލައިގެންސްގެ ތެރެއިން މަގުމަތިން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް އާރުއާރުޓީން ކުރިއަށްގެންދަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖޭގައި ބަލި ފެތުރިފައިވާ މިންވަރު އިނގޭނީ އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓް ހެދިގެން ކަމަށް ހެލްތް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭސަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) ގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު އެޗްއީއޯސީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އެސްޓިމޭޓެއް އިނގޭނީ އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓް ހެދުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރަން ޓެސްޓް ހަދަން ފަށަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށާއި, ސާވޭ ހެދުމުން އެ އަދަދުތައް އެނގިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ސަރވޭއެއް ނަހަދާ ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އެސްޓިމޭޓެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ހުރިހާ ގައުމެއްގައި ވެސް އެސްޓިމޭޓް ހެދިފައި މިހުރީ ސީރޯ ޕްރައިވެލެންސް ސަރވޭ ހެދިގެން. ސާރވޭ ހެދުނީމާ އެސްޓިމޭޓެއް އިނގޭނީ. ދެން ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ޕްލޭން ކުރިން އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓް ހަދަން. އެ ޕްލޭން ހެދީ ދެބަޔަކަށް. އެއީ ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ހަދަން, ކޭސްތައް އުޅެނީ ކިހާވަރެއްގައިތޯ ބަލަން. ދެން އޭގެފަހުން އެންޓިބޮޑީ ހަދާގޮތަށް އެހެންނަމަވެސް އެ ޓެސްޓްކުރަން ފެށިތާ ދުވަސްކޮޅަކުން ކޭސްތައް މާބޮޑަށް އިތުރުވެގެންދިއުމާއެކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮޕަރޭޝަނަލް ޗެލެންޖް ދިމާވި. އެހެންވެ އެއިރު އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން ހުއްޓާލީ. ހުއްޓާލާފައި އަޅުގަނޑުމެން އެކްޓިވް ސަރވައިލެންސަށް ބޮޑަށް ފޯކަސް ކުރީ. 

~ އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު

ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) ހަދާފައިވާ ޕްރޮޓޮކޯލް އަށް ބެލުމަށްފަހު ސްޓަޑީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދައިގެން މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭ އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓް ދިރާސާ ނުވަތަ ސިރޯ ޕްރިވިލެންސް ސާވޭގައި ސާމްޕަލް ނަގަނީ ގުރުއަތު ނަގައިގެން ހޮވޭ މީހުންގެ ކަމަށް އެކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެމްއެންޔޫގެ ރިސަރޗް ފެކަލްޓީގެ ޑީން ޑރ. ރަހީމާ އަބްދުއްރަހީމް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ދިރާސާ ކުރަން ބޭނުން ކުރަނީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) އިން އެކުލަވާލާފައިވާ މެތޮޑޮލަޖީ ކަމަށް ޑރ ރަހީމާ ވިދާޅުވިއެވެ. ސިރޯ ޕްރިވިލެންސް ސާވޭ ކުރިޔަށް ގެންދަނީ ހަތަރު އުމުރުފުރައަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.

އެއީ 17 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނާއި 18 އަހަރާއި 34 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުންނާއި 35 އަހަރާއި 59 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުން އަދި އުމުރުން 60 އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރާތަކެވެ. މީގެ ތެރެއިން މިހާރު ކުރިޔަށްދަނީ އުމުރުން 17 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ކަންކަން ކަމަށް ޑރ. ރަހީމާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ސްކޫލްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.