އާދީއްތަ 25 އޮކްޓޯބަރ 2020
08 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 08
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
މީރާ

މީރާގެ "ނުކުރާނަމަ އުނިކުރަމާ" ކެމްޕޭން ފަށައިފި

  • ކެމްޕޭން ހިންގަނީ މިހާރު ވިޔަފާރި ހުއްޓާލައިފައިވާ ނުވަތަ ވިޔަފާރިނުކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓަރީން އުނިކުރުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތައް ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓަރީން އުނިކުރުމަށް

ކ. މާލެ | 1 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 17:04 | 5,501

ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތުގައި އާންމުން މީރާ އިން ހިދުމަތް ލިބިގަންނަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ "ނުކުރާނަމަ އުނިކުރަމާ" ކެމްޕޭން ފަށައިފިއެވެ.

"ނުކުރާނަމަ އުނިކުރަމާ" ގެ ނަމުން މީރާއިން މި ފެށި ކެމްޕޭނަކީ މީރާގައި ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ވިޔަފާރި ހުއްޓާލައިފައިވާ ނުވަތަ ވިޔަފާރިނުކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓަރީން އުނިކުރުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތައް ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓަރީން އުނިކުރުމަށް ހިންގާ ކެމްޕޭނެކެވެ.

މީރާގައި ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަރާތްތަކުން ސުން-ބަޔާން ހުށަހަޅަމުންދާ ކަމަށާއި، އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބަޔާން ހުށަނާޅާކަން ވެސް މީރާ އިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

މީގެ ތެރޭގައި، ތަފާތު ވިޔަފާރިތައް ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް، އެހެން ނަމަވެސް ވިޔަފާރި ނުފެށިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އެކި އެކި ބީލަންތަކަށް ކުރިމަތިލާން ރަޖިސްޓަރީކޮށް، ބީލަން ކާމިޔާބު ވެފައި ނުވާ ފަރާތްތަކާއި، ވިޔަފާރިކުރުން ހުއްޓާލައިފައިވާ ފަރާތްތައްވެސް ހިމެނުން އެކަށީގެންވާކަމަށް މީރާއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި، ވިޔަފާރި ނުކުރި ކަމުގައިވިޔަސް ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ކޮންމެ ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތަކާ ގުޅިގެންވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑީގައި ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅަން ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުން ލާޒިމު ކުރާތީ މިފަދަ ފަރާތްތަކުން ވެސް، ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓަރީން އުނި ނުކުރާނަމަ، ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅަން ޖެހޭކަމަށާއި އަދި ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުގެ ސަބަބުން މިފަދަ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާވަމުން ދާ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ.

"ނުކުރާނަމަ އުނިކުރަމާ" ގެ ނަމުގައި މީރާއިން މި ފެށި ކެމްޕެއިނުގެ މަޤްޞަދަކީ ވަމުންދާ ޖޫރިމަނާތައް ނުވާނެހެން، މީރާގައި މި ވަގުތު ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން ލާޒިމު ނުވާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީން އުނިކުރުމެވެ.

މީރާއިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި، ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޓޫރިޒަމް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ނުވަތަ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތައް ފިޔަވާ އެހެން ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން، އެ ފަރާތަށް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 5 ލައްކަ ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށުން އާމްދަނީ ލިބޭނަމަ އެފަރާތެއް ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓަރީން އުނިކުރުމަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި، މި ފަދަ ފަރާތްތަކަށް، 'ނުކުރާނަމަ އުނިކުރަމާ' ކެމްޕެއިނުގެ ދަށުން ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓަރީން އުނިކުރުމަށް އޮތް ހުރަހަކީ ނުދައްކައިވާ ޓެކުހާ ގުޅޭ ޖޫރިމަނާއެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ ޖޫރިމަނާ ވެސް މައާފު ކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް މީރާ އިން ހާމަކުރެއެވެ.

އެހެންކަމުން، "ނުކުރާނަމަ އުނިކުރަމާ" ކެމްޕެއިނުގެ ދަށުން ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓަރީން އުނިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، މީރާ 106 ފޯމް މެދުވެރިކޮށް ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓަރީން އުނިކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް މީރާ އިން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމުގެ އިތުރުން، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލުއި ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އައު ޚިދުމަތްތައް އަންނަނީ ތައާރަފުކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން، މީރާއިން މިހާރު ވަނީ އެ އޮތޯރިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ޓެކުހާއި ފައިސާ އޮންލައިންކޮށް، މީރާގެ އޮންލައިން ޚިދުމަތްތައް ކަމުގައިވާ "މީރާކަނެކްޓް" އަދި "ވާރުޕޭ" މެދުވެރިކޮށް، ބަލައިގަތުމުގެ ޚިދުމަތް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ އިތުރުން ވެސް ގިނަ ލުއި ފަސޭހަ ޚިދުމަތްތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.