ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނަތް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައެއް ނުވޭ: ރައީސް ނަޝީދު

  • ޝަރީއަތުުގައި އަދީބް ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށްވެސް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިދާ ލިބިފައިވާކަމަށް
  • އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތަކީ ސަރުކާރުން ރާވައިގެން ހިންގި ކަމެއް ކަމަށް އަދީބް ވިދާޅުވި
  • މި ސަރުކާރުން އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލަ ބަލައި، އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދަވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮތްކަމަށް އަދީބް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 1 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 16:44 | 8,188

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބިވަޑައިގެންފައިނުވާކަމަށް ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުން ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ތަކުރާރުކުރައްވައިފިއެވެ.

ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަދީބްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ 7 ދައުވާގެ އަޑުއެހުމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅުތަކާ ގުޅުވާ ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ލިބިވަޑައިގެންފައިނުވާކަމަށް ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުން ތަކުރާރުކުރައްވާކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަން، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައެއް ނުވޭ.

~ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު / ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

އަދީބްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ 7 ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީީގެ ހިޔާނާތާއި ގުޅޭ ބައެއް ވާހަކަތައް ތިލަކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަދީބް ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނަތުގެ މަންފާ ކުރީގެ ރައީސުންނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ ނަމެއް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރުސީން ސީދާ ކުރީގެ ރައީސްއެއްގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އަދީބް ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ހުރިހާ ޕަޓީއަކަށް ވެސް އެ ހިޔާނަތުގެ ފައިސާ ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ގިނަ މެމްބަރުންނަށްވެސް އެ ފައިސާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާކަމަށް އަދީބް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބަދަލުކޮށް، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތެރެއިން ހިންގި ބޮޑު ވައްކަމަކީ އެ ސަރުކާރުގެ ވެރިން ރާވައިގެން ހިންގި ކަންތައްތަކެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.