އަންގާރަ 20 އޮކްޓޯބަރ 2020
03 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 03
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ޕާމަނަންޓް ސެކެރަޓަރީގެ މައްސަލަ

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކެރަޓަރީގެ ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އަންގައިފި

  • އެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފަންތަކެއް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަދި އޭސީސީ އަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެއް ދަނީ ތަހުޤީޤު ކުރަމުން

ކ. މާލެ | 1 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 19:23 | 4,241

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކެރެޓަރީ އަބްދުﷲ ފަޔާޒް، ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމް އާއި އެކު - ރާއްޖެއެމްވީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ޕާމަނަންޓް ސެކެރަޓަރީގެ އަބްދުﷲ ފަޔާޒް ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އަންގައިފިއެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ފަޔާޒްގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކެއް އެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފަންތަކެއް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަދި އޭސީސީ އަށް ހުށަހަޅައިފައިވާކަމަށާއި، އެ މައްސަލަތައް ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާތީ، މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް 30 ދުވަހަށް އޮފީހަށް ނިކުތުން މަނާ ކުރުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަބްދުﷲ ފަޔާޒަކީ ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމު އަދާކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ސިވިލް ސަރވިސް އިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ޕާމަނަންޓް ސެކެރަޓަރީގެ މަގާމަށް އަބްދުﷲ ފަޔާޒް އައްޔަން ކޮށްފައިވަނީ އޭޕްރިލް 2019 ގައެވެ.

މައިގަނޑު 8 މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އަބްދުﷲ ފަޔާޒާއެކު ކުރިން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރި 5 ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމާއި، ވަކި ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ ނިޔަތުގައި ވަޒީފާއަށް ކުރެވޭ އިއުލާންތަށް ބާތިލްކޮށް އަލުން އިއުލާންކުރުމާއި މަގާމުގެ ޝަރުތު ހަމަނުވާ ފަރާތެއް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމާއި، ތިއަރީ އިމްތިހާން ނުހަދައި ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ކާޑުތަކެއްގެ ލިޔެކިޔުންތަށް ނައްތާލުން ހިމެނެއެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އަކީ އަބަދުވެސް ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ގިނަކަމަށް އަޑު ފެތުރިފައިވާ ވުޒާރާއެކެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން އެ ވުޒާރާގެ މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ ވުޒާރާގެ ހަޑި ސާފުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.