ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން

މޮޑާނާއިން އުފައްދާ ކޮވިޑް ވެކްސިން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބޭނުންކުރަން ރައްކާތެރި: ދިރާސާ

  • ޑޯޒްތައް ދީފައިވަނީ އުމުރުން 56 އަހަރާއި 70 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުންނަށާއި އުމުރުން 71 އަހަރާއި އެއަށްވުރެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް
  • 25 މައިކްރޯގްރާމާއި 100 މައިކްރޯގްރާމް ދީފައިވޭ
  • އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ތެރެއިން 100 މައިކްރޯގްރާމްގެ ދެ ޑޯޒް ދިން މީހުންގެ ދިފާއީ ނިޒާމު ވަނީ ޒުވާނުންނެކޭ އެއްވަރަށް ގާތްގަޑަކަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 07:50 | 7,233

ކޮވިޑް-19 އަށް އުފައްދާ ވެކްސިންގެ ސާމްޕަލެއް ދައްކާލަނީ - ރޮއިޓަރސް

ކޮވިޑް-19 އަށް މޮޑާނާއިން އުފައްދާ ވެކްސިންގެ ރައްކާތެރިކަން ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ދިރާސާގައި, މި ވެކްސިން އަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބޭނުންކުރުމަށް ރައްކާތެރި ވެކްސިނެއްކަމަށާއި މިވެކްސިން އިން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގައިވެސް ޒުވާނުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ވައިރަސް އާ ދެކޮޅަށް އެންޓިބޮޑީޒް އުފައްދާ މިންވަރަށް އެންޓިބޮޑީޒް އުފައްދާކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ނިއު އިންގްލެންޑްގެ ޖަރނަލް އޮފް މެޑިސިންގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ދިރާސާގައިވާ ގޮތުން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ވެކްސިންގެ ހައިޑޯޒް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ސައިޑް އެފެކްޓްސް ފެންނަލެއް އިތުރެވެ. މި ދިރާސާއިން ވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކުރަމުންދާ އުމުރުފުރާ މީހުންނަށް ވެކްސިން ބޭނުންކުރުން ރައްކާތެރިކަން ހާމަވެގެން ގޮސްފައެވެ.

މި ދިރާސާއަކީ މޮޑާނާއިން ކޮވިޑް-19އަށް އުފައްދާ ވެކްސިންގެ ފޭސް 1 ގެ ޓްރެއަލް އާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ދިރާސާގެ އިތުރުބައިތަކެކެވެ. އޭރު ޓްރެއަލް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އުމުރުން 18 އަހަރާއި 55 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުންގެ މެދުގައެވެ.

މޮޑާނާއިން ވަނީ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒެއް މީހުންނަށް ދީފައެވެ. އެއީ 25 މައިކްރޯގްރާމާއި 100 މައިކްރޯގްރާމްއެވެ. މި ޑޯޒްތައް ދީފައިވަނީ އުމުރުން 56 އަހަރާއި 70 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުންނަށާއި އުމުރުން 71 އަހަރާއި އެއަށްވުރެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށެވެ. މި އުމުރުފުރާތަކުގެ 40 މީހަކަށް ވެކްސިންގެ ޑޯޒް ދީފައިވެއެވެ.

ދިރާސާއިން ހާމަވިގޮތުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ތެރެއިން 100 މައިކްރޯގްރާމްގެ ދެ ޑޯޒް، ކޮންމެ ޑޯޒެއްގެ ދެމެދު 28 ދުވަސް ހޭދަވާގޮތަށް ދިން މީހުންގެ ދިފާއީ ނިޒާމު ވަނީ ޒުވާނުންނެކޭ އެއްވަރަށް ގާތްގަޑަކަށް މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

މޮޑާނާއިން މިހާރު އަންނަނީ ފޭސް 3 ގެ ޓްރެއަލް ކުރިޔަށް ގެންދަމުންނެވެ. ހައި ޑޯޒްތަކެއް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށްދީގެން މިޓްރެއަލް ކުރިޔަށްދާއިރު މި ޓްރެއަލް އާއެކު އެމަރޖެންސީކޮށް ވެކްސިން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް މޮޑާނާއިން އެދޭނެއެވެ.

މި ދިރާސާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ސައިޑްއިފެކްޓްގެ ގޮތުގައި ފެނިފައިވަނީ ބޮލުގައި ރިއްސުމާއި، ވަރުބަލިވުމާއި، ގައިގައި ރިއްސުމާއި، ހީކެރުވުމުގެ އިތުރުން އިންޖެކްޝަންދިން ތަނަށް ތަދުވުމެވެ. މި އަލާމާތްތައް ގިނަ މީހުންގެ ފުށުން ފެނިފައިވަނީ މެދު މިނަކަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޓްރެއަލްގައި ބައިވެރިވި ދެ މީހެއްގެ ފުށުން ސީރިއަސް ސައިޑް އެފެކްޓްތަކެއް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

އެކެއްގެ ހަށިގަނޑުން ސީރިއަސް މިންވަރަށް ވަނީ ހުންފެނިފައެވެ. އެއީ 39 ޑިގްރީސެލްސިއަސްއަށް ވުރެ މަތިންނެެވެ. މި މީހާގެ ހަށިގަނޑުން ހުންފެނިފައިވަނީ ވެކްސިންގެ އެންމެ ދަށް ޑޯޒް ދީގެންނެވެ. ދެން ހުރި މީހާގެ ފުށުން ވަރުބަލިކަން ފެނުނުއިރު އޭނާއަށް އާންމުކޮށް ކޮށްއުޅޭ ކަންތައްތައް ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ވަރުބަލިކަން އިހުސާސްކުރެވުނެވެ.

ދިރާސާގެ ހޯދުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން މި ދިރާސާގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި ޑރ. އީވަން އެންޑަރސަން ވިދާޅުވީ ވެކްސިންގެ ޑޯޒް ދިނުމާއެކު އާންމު ގޮތެއްގައި ވަރަށް އަވަހަށް ސައިޑްއެފެކްޓް ފެންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެހާމެ އަވަހަށް އެ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށެވެ.

"މިއީ ހަމަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް މިދޭ އިންފްލެޔަންޒާ ވެކްސިންގެ ހައިޑޯޒް ދިނީމާ ތަޖުރިބާކުރާ ކަންތައްތައް. އެމީހުން ހުން އައިސް ވަރުބަލިވެފައި ހުންނަ ގޮތެއް ވެފައި ހުންނާނީ އެވެކްސިން ދިނީމަވެސް." އެންޑްރަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ޓްރަޔަލްގައި ބައިވެރިވި އުމުރުން 65 އަހަރުގެ މީހަކު ބުނެފައިވަނީ އެ މީހާ ޓްރެއަލްގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވީ ނިއު ޔޯރކާއި ވޮޝިންގޓަންގައި ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން އުޅެމުންދާ ގޮތް ވީޑިއޯއަކުން ފެނުނީމަ ކަމަށެވެ. ނިއުޔޯރކްގައި ދިރިއުޅޭ މީހާ ބުނެފައިވަނީ ވެކްސިންއިން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އޭނާގެ ހަށިގަނޑުން ސައިޑް އެފެކްޓްސް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ވެކްސިންގެ ޓްރަޔަލްގައި ބައިވެރިވުމަކީ އެއިގެން ގެއްލުންތަކެއްވާނެ ކަމެއްކަން އެނގޭ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެސް ބަޔަކު މިކަން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.