އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ކުޑަރިކިލު ބާ މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުން

ކުޑަރިކިލު ބާ މިސްކިތް މަރާމާތުކޮށް، އާބާތުރަފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

  • 2019 ވަނަ އަހަރުގައިވެސް އެ މިސްކިތް އާސާރީ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލި

ކ. މާލެ | 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 08:25 | 2,492

ކުޑަރިކިލު ބާ މިސްކިތް (ފޮޓޯ: އަލީ އަފާސް) - އަވަސް

ބ. ކުޑަރިކިލު ބާ މިސްކިތް މަރާމާތުކޮށް، އާބާތުރަފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ކުޑަރިކިލުގެ ބާ މިސްކިތަކީ ހިރިގަލާއި އުވައިން ބިނާކޮށްފައިވާ މިސްކިތެކެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި އެ މިސްކިތުގައި ނަމާދު ކުރުން ހުއްޓާލާފައިވަނީ 1989 ވަނަ އަހަރު އވެ. އެ މިސްކިތަކީ ދިވެހި ކާބަފައިންގެ ފަންނުވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންނަން ހުރި މިސްކިތެކެވެ. ނަމަވެސް އެ މިސްކިތް އަޅާނުލާ ދޫކޮށްލާފައި ބޭއްވުމުގެ ސަބަބުން މިސްކިތަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވެއެވެ.

ބުނެވޭ ގޮތުގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރީ ކުޑަރިކިލު ނައިބު ކަލޭފާނެވެ.

ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ބ. ކުޑަރިކިލު މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމާއި، އާބާތުރަފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ފުރުސަތު ހުޅުވާކަމަށް އިއުލާންގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގައި ވެސް އެ މިސްކިތް އާސާރީ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.