ބުދަ 25 ނޮވެންބަރު 2020
12 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ފަތުުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

ވެކްސިންގެ ކުރިން ފަތުރުވެރިކަމަށް އޮތް ފަރުވާއަކީ "މޯލްޑިވްސް ބޯޑަރ މައިލްސް": ހަނަފީ

  • ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި މުޅި އިގްތިސާދު އަދި ފަތުރުވެރިކަމަށް ގިނަ ލޮޅުންތަކެއް އައިސްފައިވޭ
  • ވިސްނުމަކީ ހުރިހާ ލޯ އެންފޯސްމަންޓް އެޖެންސީތަކުންނާއި އަދި ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް އަތުގުޅާލައިގެން މަސައްކަތް ކުރުން

ކ. މާލެ | 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޯމަ 09:10 | 8,350

އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ މުޙައްމަދު އަޙުމަދު ޙުސެއިން "މޯލްޑިވްސް ބޯޑަރ މައިލްސް" އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - އިމިގްރޭޝަން

މުޅި ދުނިޔެ ބަލިމަޑުކަމަކާއި ކުރިމަތިލަމުންދާ އިރު ފަތުރުވެރިކަން އަލުން ދިރުވަން ވެކްސިންގެ ކުރިން އޮތް ފަރުވާއަކީ "މޯލްޑިވްސް ބޯޑަރ މައިލްސް" ކަމަށް އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ މުޙައްމަދު އަޙުމަދު ޙުސެއިން (ހަނަފީ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް މި ކުރިމަތިވި ހީނަރުކަމާއިއެކު، ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި، 'މޯލްޑިވްސް ބޯޑަރ މައިލްސް' ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި މުޅި އިގްތިސާދު އަދި ފަތުރުވެރިކަމަށް ގިނަ ލޮޅުންތަކެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާލަތުގައި ގައުމާއި މުޅި ދުނިޔެ އޮތް އިރުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ވިސްނަމުން ދަނީ މިކަމާއި ދޭތެރޭގައި ހެދޭނީ ކިހިނެއް ކަން ކަމަށެވެ.

ހަނަފީ ވިދާޅުވީ މިކަމުގެ ޖަވާބަކީ ވެކްސިން ލިބުމުގެ ކުރިން ކުރެވޭނެ ވަރަށް ބައިވަރު ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އަދި ބޯޑަރ މައިލްސްއަކީ ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް އަދި ފަތުރުވެރިކަމަށް އާ ސޮފުހާއަކަށް އަދި އާ ބާބަކަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ދިވެހި ފަތުރުވެރިކަމަށް އިރާދަކުރެއްވީތީ އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެން ގުޅިގެން ދިވެހި ތާރީހާ އަދި ދުނިޔޭގައި ވެސް ދުވަހަކު ނުކުރާ މިފަދަ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން މިރޭ މި ލޯންޗް ކުރަނީ މޯލްޑިވްސް ބޯޑަރ މައިލްސް ނަމުގައި. ވިސްނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ލޯ އެންފޯސްމަންޓް އެޖެންސީތަކުންނާއި އަދި ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް އަތުގުޅާލައިގެން އެކަތިގަނޑަކަށް ވެގެން އެއް ވިސްނުމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުން،

~ އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ މުޙައްމަދު އަޙުމަދު ޙުސެއިން (ހަނަފީ)

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި، 'މޯލްޑިވްސް ބޯޑަރ މައިލްސް' ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ. އަބްދުﷲ މަޢުސޫމްއެވެ. މިއީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް އިފްތިތާޙު ކުރެވޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްސަދަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިސްތިހާރުކޮށް، އިތުރަށް ފުޅާކުރުމެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބޯޑަރ މައިލްސް އަކީ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން އިސްނަގައިގެން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އެހެނިހެން އިދާރާތަކާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. އެގޮތުން، މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، މޯލްޑިވްސް މަރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އަދި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) ގުޅިގެންނެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމަށް އަމަލު ކުރާނީ 01 ޑިސެމްބަރ 2020ން ފެށިގެނެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ ފަތުރުވެރިންނަށް ޙާއްސަ، އަދި މިޕްރޮގްރާމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ފައިދާތައް ތިން ދަރަޖައަކަށް ބަހާލެވިގެންވާ "ލޯޔަލްޓީ" ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.