ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ގާސިމް މަރާލި މައްސަލަ/ އަދުހަމްގެ ޝަރީއަތް

ގާސިމް މަރާލި މައްސަލަ: 7 މަހަށްފަހު އަދުހަމްގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މިއަދު

  • އަދުހަމް ވަނީ ގާސިމް މަރާލި ކަމަށް ޝަރިއަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި އެއްބަސްވުމަށްފަހު، ފަހުން އިންކާރު ކޮށްފަ
  • އަދުހަމް ބުނީ އޭނާއަށް ހޭވެރިކަންވީ ފުލުހުންގެ ކިބައިން ނެއްޓި، ކަރެކްޝަންސްއާ ހަވާލުވި ހިސާބުން ކަމަށް
  • ދެން ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ އަލުން އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުން ފެށިގެން، މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ތާވަލް ކޮށްފައިވަނީ 10:00 އަށް
  • އަދުހަމް ފުލުހުންނަށް ކުރާ ތުހުމަތު ފުލުހުން ދޮގުކުރޭ، ފުލުހުންބުނީ ކުށް ސާބިތު ކުރެވޭވަރުގެ ހެއްކާއި ގަރީނާ އެބަހުރި ކަމަށް

ކ. މާލެ | 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޯމަ 10:04 | 6,132

ޤާސިމްގެ މަރާއި ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އަދުޙަމް މުހައްމަދު - ފޭސްބުކް

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު، 59 އަހަރުގެ ގާސިމް ހަސަން މަރާލި މައްސަލާގައި، ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ޅ. ހިންނަވަރު، ބޮޑުހިޔާގެ، އަދުހަމް މުހައްމަދު (21 އ)ގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ހަތް މަސްދުވަހަށްފަހު ހޯމަ ދުވަހަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލްކޮށްފިއެވެ.

އަދުހަމްގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލް ކޮށްފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށެވެ.

އެންމެފަހުން މިމައްސަލާގައި އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައިވަނީ، މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި އަދުހަމް ވަނީ ގާސިމް މާރާލި މައްސަލާގައި، ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއަށް ކޯޓުގައި ވެފައިވާ އިއުތިރާފް ގެންގޮސް، ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފައެވެ.

އަދުހަމްގެ މައްޗަށް އުފުލި ގަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއަށް އޭނާ ކޯޓުގައި އިއުތިރާފު ވެފައިވަނީ، މިއަހަރު ފެބްރުއަރީ 12 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގައެވެ.

އެ ދުވަހުގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި، ތޫނުއެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން އަދުހަމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާ އާއި، ކުށް ސާބިތު ކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)ގެ އޮފީހުން ހުށަހަޅާ ހެއްކާއި ގަރީނާތަކާއި އަދި އަދުހަމުގެ އިއުތިރާފުގެ ބަޔާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވި އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި އިއްވާފައިވެއެވެ. އަދި ތަކުރާރުކޮށް، އަދުހަމް ގާތު އެމައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އިސްމާއީލް ރަޝީދު އެއްސެވުމުންވެސް އަދުހަމް އެދުވަހު ވަނީ ދައުލަތުން އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާއާއި ގާސިމް މަރާލުމުގައި އަދުހަމް އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ބަޔާނާއި އަދި ޕީޖީ އޮފީހާއެކު އަދުހަމް ވެފައިވާ އިއުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން އެއީ އޭނާއަށް އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި ދީފައިވާ ބަޔާންތަކެއް ކަމަށާއި އެހުރިހާ ކަމަކަށް އިއުތިރާފްވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އަދުހަމްގެ އެ އިއުތިރާފާއެކު ޝަރިއަތުން ނިންމީ އަދުހަމްގެ މައްޗަށް އަވަސް ނިޔާގެ ޝަރީއަތެއް ހިންގުމަށެވެ. އެގޮތުން ފެބްރުއަރީ 18 ވަނަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އަވަސް ނިޔާގެ ފުރަތަމަ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި ގާޒީ ވަނީ އެންމެފަހުން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ކުށަށް އަދުހަމް އިއުތިރާފުވެފައިވާތީ، މި ބޭއްވެނީ އަވަސް ނިޔާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އަދުހަމް އިތުރަށް ދައުވާ ސާފު ކުރަން ބޭނުންތޯ، ގާޒީ އަދުހަމް ގާތު އެއްސެވުމުން އަދުހަމް ވަނީ ދައުވާ ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ދައުލަތުން ދައުވާ އިއްވުމުން އަދުހަމް ބުނީ އެ ދައުވާއަށް އޭނާ އިންކާރު ކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި އަަދުހަމް ބުނީ، އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި (ފެބްރުއަރީ 12 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި) އޭނާ ދެއްކި އެއްވެސް ވާހަކައަކީ އޭނާ ހަމަހޭގައި ހުރެގެން ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ އޭނާ މަސްތުގެ ހާލުގައި ހުރެގެން ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދުހަމް ބުނީ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމާ ހަމައަށް އޭނާ ހުރީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަގަ ކަމަށެވެ. އެ ދުވަސްތަކުގައި އޭނާއަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއި، ސިނގިރޭޓާއި ސުޕާރީފަ ދަ ތަކެތި އޭނާއަށް ފުލުހުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދުހަމް ބުނީ އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރި ދުވަހަކު ކޯޓުގައި ވެސް "ހާއްސަ އިނާޔަތްތައް" އަދުހަމަށް ދެމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެ ހާއްސަ އިނާޔަތަކީ އަދުހަމް ބުނާގޮތުން އެއީ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ސިނގިރޭޓާއި ސުޕާރީ ފަދަ ތަކެއްޗެވެ.

ނަމަވެސް އަދުހަމުގެ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށް ފުލުހުން ވަނީ ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ. އެ ބަޔާނުގައި ފުލުހުން ބުނީ ގާސިމް މަރާލި މައްސަލަ އަދުހަމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ކުރެވޭވަރުގެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

ގާޒީ ވިދާޅުވީ ދައުވާއަށް އަދުހަމް އިންކާރު ކުރާތީ، ދައުލަތުން ބޭނުންނަމަ، މިމައްސަލަ އަލުން ތަހުގީގު ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތައް ފަށައިގެން ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

ދައުލަތުގެ ވަކީލާ ވިދާޅުވީ މި މައްސަލާގައި ދެން ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވަނީ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތަކާ ހަމައިން ކަމަށެވެ. ގާޒީ ވިދާޅުވީ، ދެން އަދުހަމްގެ މިމައްސަލާގައި ކުރިއަށްދާނީ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތައް ކަމަށެވެ.

އިބްތިދާއީ އަޑުހެމުގައި އަދުހަމް ވެފައިވާ، އަވަސް ނިޔާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި އިއުތިރާފު އަނބުރާ ގެންގޮސް، ދައުވާއަށް އަދުހަމް އިންކާރު ކޮށްފައިވާތީ، އަވަސްނިޔާގެ މަރުހަލާ ވަނީ ނިމިފައެވެ. އެހެންކަމުން ދެން ކުރިއަށްދާނީ ޖިނާއީ އެހެން މައްސަލަތައް ވެސް ކުރިއަށްދާގޮތަށް އިބްތިދާއީ އަޑުހެންތަކަށްފަހު، ޝަރީއަތުގެ އަޑު އަޑުއެހުންތަކެވެ.

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި އަދުހަމް ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ގާސިމަށް ހަމަލާ ދިނީ މަސްތުވެގެން ހުރެ، މަސްތުގެ ހާލުގަ ކަަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ އަދުހަމް މަސްތުވުމުގައި އެއްވެސް މީހެއްގެ މަޖުބޫރުކަމެއް އޮތްތޯ ސާފުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދުހަމް ބުނެފައިވަނީ މަސްތުވުމުގައި ވެސް އެއްވެސް މީހެއްގެ މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި، ކުށް ސާބިތު ކުރުމަށް ދައުލަތުން ވަނީ، ގާސިމް މަރާލި ދުވަސް ކަމަށްވާ 4 ޑިސެމްބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހު އަދުހަމްއާ މުއާމަލާތް ކުރެވުނު މީހުން ހެކީންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފަ އެވެ. އެގޮތުން ހުޅުމާލެއިން ހުޅުލެއަށްދިޔަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރާއި، ހުޅުމާލެ ކެފޭއަކުން ވަޅިއެއް ހޯދިއިރު، އެތާތިބި ތިން މީހަކާއި، ގާސިމް މަރާލުމަށްފަހު، ވަޅި އާއި އަދުހަމްގެ ގަމީސް ހޯދި ފުލުހުންނާއި، އަދި ގާސިމް މަރާލުމަށްފަހު، ގަމީސް ބަދަލުކުރިއިރު، އެ ގަމީސް ދިން މީހާއާއި ފޮރެންސިކް ތަހުލީލު ރިޕޯޓުތަކާއި ގަރީނާގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައި ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރި ފުލުހުންގެ ބަހެއް ނަގަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ނަގައިދިނުމަށް ވެސް ދައުލަތުން އެދުނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދައުލަތުން ވަނީ އަދުހަމް ފުލުހުންނަށް ދިން ބަޔާނާއި ވީޑިއޯ ފުޓޭޖްތައްވެސް ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ގާސިމް މަރާލާފައި މަގުމަތީ އޮތްވާ ފެނިގެން މީހަކު، ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ މިދިއަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 21:07 ހާއިރުއެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވާގޮތުން، އަދުހަމަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާއި ވައްކަމާއި، ފޭރުމާއި، މާރާމާރީގެ އިތުރުން ތަފާތު އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގެ ރެކޯޑު އޮތް މީހެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގާސިމް މަރާލި ދުވަހު ވެސް އޭނާ މަސްތުވުމަށާއި ޒަރޫރީ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ފޭރުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށެވެ. އަދި މާލެއިންނާއި ހުޅުމާއިން ބަޔަކާއެކު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.