އަންގާރަ 20 އޮކްޓޯބަރ 2020
03 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 03
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް

ވީއައިއޭގެ އަމާޒަކީ ކޮވިޑް ސޭފްޓީ ކޮރިޑޯ އެއް ގާއިމްކުރުން

  • ކޮވިޑް-19 ސޭފްޓީ ކޮރިޑޯގެ ގޮތުގައި ގާއިމްކުރުމުން އެއަރޕޯޓަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންނާއި، ސްޓާފުން އަވަހަށް ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ
  • މި އަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތާއި ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާނެ
  • މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ދަމަހައްޓާއި ސަލާމަތީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ބައްޔާއި އެކު އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން ގެންދާނަން

ކ. މާލެ | 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 22:37 | 3,804

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓް ކޯމްޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ސީއީއޯ، ގޯޑަން އެންޑްރިއު ސްޓުވަރޓް - އާކައިވް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އަމާޒަކީ ކޮވިޑް-19 ސެފްޓީ ކޮރިޑޯއެއް ގާއިމް ކުރުން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ ގޯޑަން އެންޑްރިއު ސްޓުވަރޓް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބޯޑަރ މައިލްސް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެމްއޭސީއެލްގެ ސީއީއޯ، ގޯޑަން ވިދާޅުވީ، ވީއައިއޭ އަކީ ކޮވިޑް-19 ސޭފްޓީ ކޮރިޑޯއެއްގެ ގޮތުގައި ގާއިމް ކުރުމުން އެއަރޕޯޓަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންނާއި، އެއަރޕޯޓްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް އާންމުކޮށް އަދި އަވަހަށް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް އެއަރޕޯޓްގައި ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މި އަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި، އެއަރޕޯޓްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އެއަރޕޯޓް އިން ބޭރުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި، މުޅި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ގޯޑަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ގޯޑަން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މިކަމާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތަކާއި މަސްތަކުގައި އެމްއޭސީއެލް އިން ހިއްސާ ކުރާނެ ކަމަށާއި މިއީ ދުނިޔޭގެ ގިނަ އެއަރޕޯޓްތަކުން މިހާރު ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ އަމާޒެއް ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިތުރުން މުޅި ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރި ކަމަށާއި އޭވިއޭޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަށް ހީނުކުރާވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ، ގޯޑަން ވިދާޅުވީ، ދުނިޔޭގެ ދަތުރުފަތުރަށް އައި ހުއްޓުމާއި ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އެއްކޮށް ހުއްޓި ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ބޮޑުތަނުން ދަށަށް ދިޔަ ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ޖުލައި 15 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާލުމާއި އެކު ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މަޑުމަޑުން އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި އިތުރުވަމުން ދާނެ ކަަމަށް ގޯޑަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ކޮވިޑް-19 އާއެކު ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެއަރޕޯޓަށް ސަލާމަތީ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް ގޯޑަން ފާހަގަކުުރެއްވިއެވެ.

ގޯޑަން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރައްވާ، ބައްޔަށް ވެކްސިނެއް ލިބެންދެން، މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ދަމަހައްޓާއި ސަލާމަތީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ބައްޔާއި އެކު އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ވީއައިއޭ އިން މަސައްކަތް ކުރަނީ އެ އެއަރޕޯޓަކީ "ޕޮޒިޓިވް" ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ދަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ކަމަށް ގޯޑަން ވިދާޅުވިއެވެ.

ގޯޑަން ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ފުޅާކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އައު ކަންކަން އިއުޖާދު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފަތުރުވެރިކަމުުގެ މުނާސަބަތުގައި އިފްތިތާހު ކުރެވިގެން ދިޔަ މޯލްޑިވްސް ބޯޑަރ މައިލްސް އަކީ މިފަދަ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކަމަށާއި މިއީ ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން ގެނައުމަށް އިފްތިތާހު ކުރެވުނު މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކަމަށް ގޯޑަން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަަމަށް ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.