ހުކުރު 30 އޮކްޓޯބަރ 2020
13 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 13
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ފަލަސުރުހީ- ކޮޗިން ފެރީ

ތަވާލުކުރެވިފައި އޮތް ގޮތުން ކޮޗިން ފެރީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ބަނދަރަށް ވަންނާނެ: ކަސްޓަމްސް

  • ކުޅުދުއްފުށީގައި ވަނީ ކަސްޓަމްސްގެ ނޯރތް ރީޖަނަލް ހެޑް އޮފީހެއް ގާއިމްކޮށްފަ
  • ޗެކިން ކުރާނެ ތަންތަނާއި ކެމެރާ ސިސްޓަމް ބެހެއްޓި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ މެދުވެރިކޮށް ބޯޓު މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ
  • އަލަށް ކަމެއް ފަށައިގެން އަންނަ އިރު އެންމެ ފުރިހަމަ ކޮށް އިންތިޒާކުރެވިފައި ނުހުރެދާނެ
  • ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ކ. މާލެ | 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހުކުރު 17:28 | 6,281

ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ ކާގޯ ފެރީ އަކީ އިންޑިއާގެ ޝިޕިންގ ކޯޕަރޭޝަނުން އޮޕަރޭޓް ކުރާ ފެރީއެއް - އިންޑިއާ އެމްބަސީ

ތާވަލުކުރެވިފައި އޮތް ގޮތުން ކޮޗިން ފެރީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ބަނދަރަށް ވަންނާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވިސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އަބްދުﷲ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ރީޖިނަލް ޕޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ކަސްޓަމްސްގެ ނޯރތް ރީޖަނަލް ހެޑް އޮފީހެއް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ރަސްމީކޮށް އޮފީސް ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުޑަ ޑިލޭއެއް އައި ނަމަވެސް މިހާރު ވެސް އެ އޮފީހުގައި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަދި މާލެ ކަސްޓަމްސް ހެޑް އޮފީހެކޭ އެއް ފެންވަރަކަށް އިންތިޒާމުތައް ނޯރތް ރީޖަނަލް ހެޑް އޮފީހުގައިވެސް ހުންނާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ގާއިމް ކުރިއިރު ޓްރެއިނިންގ ދެވޭ ގޮތަށް ޓްރެއިނިންގ ފެސިލިޓީއެއްވެސް ގާއިމް ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެތަނުގައި އެންފޯސްމަންޓް އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ޓްރެއިނިންގ ދެވޭނެ ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮޗިން އިން އަންނަ ފެރީއަށް އަލިއަޅުވައި ޝަރީފު ވިދާޅުވީ ފުރަތަމަ މިހާރު ތާވަލް ކުރެވިފައި އޮތް ގޮތުން ފެރީ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު (މާދަމާ)ކަމަށާއި އެކަމަށް ގިނަ ތައްޔާރީތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ގުޅުން ހުރި މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ކަސްޓަމްސްގެ ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ހަރުދަނާކަމާއި އެކު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި ޕޯޓު، ހޮނިހިރު ދުވަހު ކޮޗިން ފެރީ ލަފާނެ

ވެފައިވާ ތައްޔާރީތަކަށް އަލިއަޅުވައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯޓަކީ މީގެކުރިން ވެސް ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތާއި އެމްޕީއެލްގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުން ދާ ޕޯޓެއްކަމަށާއި ޑައިރެކްޓްކޮށް އަންނަ ކާގޯ ފެރީއަކަށް ވުމުން ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލް އޭރިއާގައި ހުންނަން ޖެހޭ މިންގަޑުތަކަށް ފެތޭތޯ ބަލައި މަސައްކަތް އެމްޕީއެލްއާއި ގުޅިގެން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ޗެކިން ކުރާނެ ތަންތަނާއި ކެމެރާ ސިސްޓަމް ބެހެއްޓި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ މެދުވެރިކޮށް ބޯޓު މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެކަ މަށް ޝަރީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެންމެ ފުރަތަމަ އަލަށް ކަމެއް ފަށައިގެން އަންނަ އިރު އެންމެ ފުރިހަމަ ކޮށް އިންތިޒާކުރެވިފައި ނުހުރެދާނެ ކަމަށާއި ބޭނުމަކީ ސަރުކާރުން ބޮޑު މަސައްކަތެއް ފަށާއިރު ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކުން ވެސް ދެވެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ދީ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކާމިޔާބު ކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާއި ދެމެދު ކާގޯ ފެރީގެ ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފަށާފައިވަނީ ހޯމަދުވަހުއެވެ. ސޫތުކުޅިންނާއި ކޮޗިން އިން މުދާ ހިފައިގެން ރާއްޖެ އައި މި ކާގޯ ފެރީން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް މުދާ ބޭލުމަށްފަހު މާލެއަށް ވެސް ބަނދަރު ކުރާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ޚިދުމަތް ފެށުމާއެކު ރާއްޖެ އާއި ކޮޗިންއާ ދެމެދު މަހަކު 2-3 ދަތުރު ކުރާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި ދަތުރުތައް ކުރާނީ ކޮޗިން އިން ކުޅުދުއްފުށީގެ ޕޯޓަށާއި މާލޭގެ ޕޯޓަށެވެ. އެއާއެކު ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތައް އިތުރަށް ފުޅާވެ، އަތޮޅު ތެރޭގައި ވެސް ވިޔަފާރީގެ އިތުރު ފުރުސަތުތައް ފަހި ކުރުމަށް މިވަނީ މަގު ފަހިވެގެން ގޮސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.