ހުކުރު 30 އޮކްޓޯބަރ 2020
13 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 13
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ލަނޑާ ރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކުރުން

ލަނޑާ ރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކޮށްފި

  • 80 ޕަސަންޓު ވެލި ބޭރުފަރުތަކުގައި އުފައްދަނީ ލަނޑާ
  • ލަނޑާ ހިފުމާއި، ބޭނުމާއި، ނެގުމާއި، މެރުން ވަނީ މަނާކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހުކުރު 13:37 | 37,871

ލަނޑާގެ ހުރިހާ ބާވަތެއް ވަނީ ހިމާޔަތްކޮށްފައި - އެލަރޓް ޑައިވަރ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ތެރެއިން ހިފުމާއި، ބޭނުމާއި، ނެގުމާއި، މެރުން މަނާ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓަށް، ފަރުތަކަށް މުހިއްމު މަހުގެ އާއިލާއެއް ކަމުގައިވާ ލަނޑާ އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

އެއްމެ ފަހުން ފަރުމަހެއް ރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކުރެވުނީ 1995ވަނަ އަހަރު މާހުޅުނބުލަނޑާއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން އާއްމުކުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާއްމު ގަވާއިދު (2020/ރ-75) ގެ ދަށުން ލަނޑާގެ ހުރިހާ ބާވަތެއް ހިމާޔަތްކުރެވުނީ ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުގެ ސަލާމަތްތެރިކަމަށްޓަކައި ލަނޑާގެ ދުޅަހެޔޮ އާބާދީއެއްގެ މުހިއްމުކަން އޮތުމުންނެ އެވެ. މި ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އިން ވަނީ ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފަ އެވެ.

ގާ ހުދުވުން ފަދަ ފަރުތަކަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ލަނޑާގެ ދައުރު ވަރަށް މުހިއްމު. ކުރިއާ އަޅާބަލާއިރު ފަރުތަކުގެ ހާލަތު މިހާރު މާބޮޑަށްވެސް ދަށްވެއްޖެ. ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ފަރުތަކަށް ގެއްލުން ލިބޭ ކާރިސާތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވާނެ. އަދި ލިބޭ ގެއްލުން ނިސްބަތުން ބޮޑުވާނެ. ކަނޑުތަކުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމުން އަހަރުމެންނަށާއި އަހަރުމެންގެ ރަށްތަކަށް ލިބޭނެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ފަރުތައް ރައްކާތެރިކުރުން ވަރަށް މުހިއްމު

~ ބްލޫ މެރިން ފައުންޑޭޝަންގެ މޯލްޑިވްސް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ ޝާހާ ހާޝިމް

ގުރާގެ ތުންގަނޑުހެން ތުންގަނޑު ހުންނަ ލަނޑާއަކީ ފަރުތަކުގައި އުޅޭ ކުލަގަދަ އަދި ހަލުވި ފަރުމަހުގެ އާއިލާއެކެވެ. އެސޮރުމެން ދުވަހުގެ 90 ޕަސަންޓު ވަގުތު ހޭދަކުރަނީ ފެހި ކެހުމުގައެވެ. ފަރުތަކުގައި މުރަކައިގެ ދިރުން ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ ލިބެނީ ގައުތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ފެހި ލަނޑާ ކައި ސާފުކުރުމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ފަޅުތަކާއި ގޮނޑުދޮށްތައް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ 80 ޕަސަންޓު ވެލި ބޭރުފަރުތަކުގައި އުފައްދަނީ ލަނޑައެވެ.

މުރަކަ ފަރުތައް ދިރާސާކުރުމުގައި 25 އަހަރު ހޭދަކޮށްފައިވާ ޔޫކޭގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އެކްސެޓަރގެ ޕްރޮފެސަރ އޮފް މެރިން ސައިންސް ޕްރޮފެސަރ ކެލަމް ރޮބަރޓްސް ބުނި ގޮތުގައި ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ލަނޑާ ގިނައިން އުޅޭ ފަރުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު ލަނޑާ މަދުން އުޅޭ ފަރުތައް އާލާވާ މިންވަރު މާލަހެ އެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން އެޅި މި ފަޔަވަޅަކީ ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށާއި ފަރުތަކަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެހީވެދޭނެ ވަރަށް ވެސް މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ލަނޑާއަކީ ދިވެހިން ކެއުމުގައި އާއްމުކޮށް ބޭނުންކޮށް އުޅުނު މަހެއް ނޫން ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސް މާރުކޭޓުތަކުގަޔާއި ފިހާރަތަކުގައި ލަނޑާ ވިއްކަން ހުންނަ މިންވަރު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

ލަނޑާއަކީ ފަރުތަކުގައި އުޅޭ ކުލަގަދަ އަދި ހަލުވި ފަރުމަހުގެ އާއިލާއެއް

އަހަރެން ފަރުމަސްވެރިކަން ކުރާތާ މިހާރު 20 ވަރަކަށް އަހަރު ވެއްޖެ. މިހާރަކަށް އައިސް ލަނޑާ ބާނާ މީހުންގެ އަދަދު، ހާއްސަކޮށް މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ލަނޑާ ބާނާ ޒުވާނުން، މާބޮޑަށްވެސް އިތުރުވެއްޖެ. އެތައް ބައިވަރު ލަނޑާ އެއްފަހަރާ ބާނާފާ ހުންނަތަން ފެނޭ

~ ފަރުމަސްވެރިކަން ކުރަމުން އަންނަތާ އެތައް އަހަރެއްވީ މަސްވެރިއެއް

މާލޭގެ މަސްމާރުކޭޓުގައި ލަނޑާ ހިފުމާއި، ބޭނުމާއި، ނެގުމާއި، މެރުން މަނާކުރި ފަހުން މާރުކޭޓަށް ލަނޑާ ގެނައުން އެއްކޮށްހެން ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން މޭނޭޖުކުރުމުގެ ޕްލޭންތައް ސަރުކާރުން މިހާރު ދަނީ މުރާޖައާކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.