އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ފޯކައިދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް

ފޯކައިދޫ ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނިންމާނަން: އާޒިމް

  • މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 1200 ފޫޓުގެ ބަނދަރެއް ހެދިގެންދާނެ
  • ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން ކީވޯލް ޖެހުމާއި ޕޭމަންޓް ހެދުން އަދި ބަނދަރު ބައްތި ހަރުކުރެވޭނެ
  • ޕްރޮޖެކްޓަށް 55 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ

ކ. މާލެ | 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 09:09 | 3,842

ފޯކައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމަށް އެމްޓިސީސީން ރަށަށް ސާމާނު ގެންދިޔަ ދުވަހު ރަށުގެ ރައްޔިތުން ނުކުމެ މަރުހަބާ ކިޔަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ށ. ފޯކައިދޫގައި ސަރުކާރުން ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެރަށުގެ ރައްޔިތުން އެދިލައްވާގޮތަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނިންމަވާނެ ކަމަށް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ އެމްޓީސީސީން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވިގެ ގައުމީ ތަރައްގީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ކީ ހޫނު މަރުހަބާ ބަލައިގަންނާނީ މަސައްކަތް ނިންމަންވާ ދުވަހަށް ކޮލިޓީ ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ނިންމާ ރައްޔިތުންނާއި ހަވާލުކުރައްވަމުން ކަމަށެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވާ ކަމަށާއި، މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން އެރަށުގައި 1200 ފޫޓުގެ ދިގު ބަނދަރެއް ހެދިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިހާރު ބަނދަރު ހަދާފައި އޮންނަ ތަނުގެ ގޮތުން ގޮންޖެހުންތަކާއި ދިމާވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ އާޒިމް ވިދާޅުވީ އާ ބަނދަރު ހެދިގެންދަނީ، ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި، އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި، ކޮންސަލްޓެންޓުންނާއި ވާހަކަ ދެކެވިގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ސަރަހައްދެއްގައި ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ފާހަގަކުރަ ގޮތަށް ރަށްރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އުމްރާނި ތަރައްގީގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ނުދާނެ ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ނުހޯދާ. މިއަދު މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާނީ ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދައިގެން. އެކަން އެގޮތަށް ކުރެވޭތީ ރައްޔިތުން އުފާފާޅުކުރާ މަންޒަރު ފެނިގެން މިދަނީ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ ބަނދަރު ލިބިގެންދާތީ. އަޅުގަނޑުމެން މިދޭ ޔަގީންކަމަކީ ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަކަށް ނޫން ގޮތަކަށް ބަނދަރު ހެދިގެން ނުދާނެ ކަމާއި، އަދި ލިބޭ ބަނދަރަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ކޮލިޓީގައި ހެދިގެންދާނެ ބަނދަރެއްކަން،"

~ އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

ފޯކައިދޫ ބަނދަރު ހަދަން ބޭނުންވަ ސާމާނު އެރަށަށް ގެންދަނީ

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ބަނދަރު ނިންމުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތަކީ 500 ދުވަސް ނަމަވެސް، ޓާގެޓަކީ އެއަށްވުރެ އަވަހަށް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުގެ މަތިން އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާ ރައްޔިތުންނަށް ބަނދަރު ބޭނުންކުރެވޭވަރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފޯކައިދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، 507 މީޓަރ ބޮޑުހިލައިގެ ބޭރުތޮށި ޖެހުމާއި، 464 މީޓަރ އެއްގަމުތޮށި ޖެހުމާއި، 2320 ސްކެއަރ މީޓަރ ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި، 12 މޫރިން ބްލޮކްސް ޖެހުމާއި، 39,995 ކިއުބިކް މީޓަރ ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި، 4,000 ކިއުބިކް މީޓަރ ނެރު ފުންކުރުމާއި، 100 މީޓަރ ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމާއި 2 ނެރުބައްތި ޖެހުމުގެ އިތުރުން 24 ބަނދަރު ބައްތި ޖެހުން ހިމެނެއެވެ.

55,974,940.88 ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި މަޝްރޫޢުއަކީ 500 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.