raajjemv logo
ހިންދީ ޑްރާމާ
"ކަސޯޓީ" އަށް ފަހު "ޔޭ ރިޝްތޭ ހޭ ޕިޔާރު ކޭ" ވެސް ނިމުމަކަށް!
 
މި ޑްރާމާގެ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެން ދަނީ ޝަހީރް ޝޭޚް އާއި ރިއާ ޝަރުމާ
އަމަތު އާދަމް
7,512
ކ. މާލެ |
23 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 12:39
"ޔޭ ރިޝްތޭ ހޭ ޕިޔާރު ކޭ ގެ ލީޑް ތަރިން
ގޫގުލް

ސްޓާޕްލަސް އިން ދައްކަމުން އަންނަ ބެލުންތެރިންގެ މަގުބޫލް ސިލްސިލާ ޑްރާމާ "ޔޭ ރިޝްތޭ ހޭ ޕިޔާރު ކޭ" ނިންމާލުމަށް އެ ސިލްސިލާގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ރާޖަން ޝާހި ނިންމައިފިއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުން ފެށިގެން ދައްކަމުން އަންނަ މި ޑްރާމާގެ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެން ދަނީ ޝަހީރް ޝޭޚް އާއި ރިއާ ޝަރުމާއެވެ. އަދި ޑްރާމާގެ ފައިނަލް އެޕިސޯޑް ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 17ގައެވެ.

ޑްރާމާގެ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ރިއާ ބުނީ ޕްރޮޑިއުސަރު ޑްރާމާ ނިންމާލާ ވާހަކަ ބުނުމުން އެންމެނަށްވެސް ލިބުނީ ޝޮކެއްކަމަށާއި އެވާހަކަ ގަބޫލްކުރަން ދަތިވިކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޕްރޮޑިއުސަރުގެ ނިންމުމަށް އެންމެންވެސް އިޚްތިރާމްކުރާކަމަށެވެ. ރިއާ އިތުރަށް ބުނީ މި ޑްރާމާ ސިލްސިލާ ނިންމާލި ނަމަވެސް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރި އެންމެންގެ މަތިންވެސް ވަރަށް ހަނދާންވާނެކަމަށެވެ.

"ޔޭ ރިޝްތޭ ހޭ ޕިޔާރު ކޭ" ނިންމާލުމަށްފަހު ސްޓާޕުލަސް އިން އެގަޑީގައި ދައްކަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަލަށް ފަށާ ޝޯ "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ" ގެ ދެވަނަ ބައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް