raajjemv logo
ސަޗިން:އަ ބިލިއަން ޑްރީމްސް
"ސަޗިން: އަ ބިލިއަން ޑްރީމްސް"ގެ ޓްރެއިލާ ނެރެފި
 
މިފިލްމް ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
3,435
ކ. މާލެ |
18 އޭޕްރިލް 2017 | އަންގާރަ 16:43
"ސަޗިން: އަ ބިލިއަން ޑްރީމްސް"ގެ ޕޯސްޓަރެއް
ގޫގުލް

އިންޑިއާގައި މިހާތަނަށް އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު  ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ސަޗިން ޓެންޑްލްކަރްގެ  ހަޔާތާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަދާ ފިލްމް "ސަޗިން: އަ ބިލިއަން ޑްރީމްސް" ގެ ޓްރެއިލާ ރިލީޒްކޮށްފިއެވެ.

 އިންޑިއާއަށް ކްރިކެޓްގެ ރޮނގުން ސަޗިން ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ކާމިޔާބީތައް ހޯދައިދީފަ އެވެ. ބައެއް މީހުން ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ސަޗިންއަކީ އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ލެޖެންޑެކެވެ.


މިފިލްމުގައި ސަޗިންއަށް ކްރިކެޓްގެ ދާއިރާއަށް ނިކުމެވުނު ގޮތާއި ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވުމަށް އޭނާއަށް ދިމާވި ގޮންޖެހުންތައް ދައްކުވައިދޭނެއެވެ.  

މިފިލްމް ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިއަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ގައެވެ.  ސަޗިންގެ ހަޔާތާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަދަމުންދާ ފިލްމްގެ ލީޑް ރޯލުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ވެސް ސަޗިން އެވެ. ޖޭމްސް އަސްކިން ލިޔެ، ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މި ޑޮކިއުމަންޓްރީގައި ސަޗިންއާ އެކު، އަންހެނުން އަންޖަލީ ޓެންޑްލްކަރް، ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ވިރެންދަރް ސެއުވާގް އާއި ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ މަހިންދްރަ ސިންގް ދޯނީ ފެނިގެންދާނެއެވެ.

"ސަޗިން: އަ ބިލިއަން ޑްރީމްސް" ގެ މިއުޒިކް ތައްޔާރުކޮށް ދީފައި ވަނީ އޮސްކާ ހާސިލްކޮށްފައިވާ އިންޑިއާގެ މިއުޒިޝަން އޭއާރް ރަހްމާނެވެ.

މި ޑޮކިއުމެންޓްރީގަ ޓްރެއިލާ ލޯންޗް ކުރަން ބޭއްވި ހަފުލާގައި ސަޗިން ބުނީ އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ދަތުރުގެ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް "ސަޗިން: އަ ބިލިއަން ޑްރީމްސް"  އިން ދައްކުވައި ދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި 24 އަހަރުގެ ކެރިއަރުގައި އޭނާ އަށް ލޯބި ދިން އެންމެންނަށް ސަޗިން ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ.

މި ފިލްމުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ސަޗިން ބުނީ ފިލްމްގެ ހުރިހާ މަންޒަރަކާއި މެދުވެސް އޭނާ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ސަޗިން ބުނީ މިފިލްމްގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ފިލްމް ކުޅުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާއަށް ކުރިން ހީވެފައި އޮތް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހަގީގަތުގައި ފިލްމް ކުޅުމަކީ އެހާފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އަދި ކްރިކެޓް ކުޅުމާ އަޅާ ބަލާއިރު ފިލްމީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކަކީ މާއުނދަގޫ އަދި އެހާމެ ބުރަ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ.

މިފިލްމަކީ މިއަހަރު ތެރޭގައި ޕްރިމިއާ ކުރާ ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ތަފާތު އަދި އެންމެ މަގުބޫލުއެއް ފިލްމަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. އެއީ މިފިލްމު ޑައިރެކްޓްކުރާ ޖޭމްސްއަކީ އުފެއްދުންތެރި  ފިލްމީދާއިރާގައި ކާމިޔާބު ޑައިރެކްޓަރަކަށް ވުމާއި ސަޗިންގެ މަގުބޫލު ކަން އިންޑިއާގައި ބޮޑުވުމެވެ.

ސަޗިން އަކީ އިންޑިއާގެ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުން ފެނިގެން ދިޔަ ހުނަރުވެރި ބެޓްސްމަނެކެވެ. އުމުރުން 43 އަހަރުގެ ސަޗިން އަކީ މިހާރު އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެކެވެ.

އިންޑިއާގައި އުފެދުނު އެންމެ ކާމިޔާބު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ސަޗިންގެ ހަޔާތާ ބެހޭ ގޮތުން ޑޮކިއުމެންޓްރީ ފިލްމެއް ރިލީޒްކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ އެމްއެސް ދޯނީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފީޗާ ފިލްމެއް ވަނީ ނެރެފައެވެ. ސުޝަންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ މޮޅު އެކްޓިން ފެނިގެންދިޔަ އެ ފިލްމަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބިފައި ވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް