raajjemv logo
ރަވީނާގެ "މާތުރް"
ރަވީނާގެ "މާތުރް" އިންޑިއާގެ ސެންސަރު ބޯޑުން ހިފަހައްޓައިފި
 
މިމަހުގެ 21 ގައި ރިލީޒް ކުރުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން
 
އިންޑިއާގެ ޖުޑީޝަރީ ފެއިލްވެފައިވާ މިންވަރު ފިލްމުގައި ދައްކުވައިދޭ
އާމިނަތު ނުޒުހާ
7,312
ކ. މާލެ |
18 އޭޕްރިލް 2017 | އަންގާރަ 16:37
"މާތުރް" ގެ ޕޯސްޓަރެއް
ގޯލް.ކޮމް

ފިލްމީ ކެރިއަރާ ދުރުގައި އެތައް ޒަމާނެއްވަންދެން ހުރުމަށް ފަހު، ރަވީނާ ޓަންޑަންގެ އެނބުރި އައުން ފެނިގެންދާ ތްރިލާރ ފިލްމް "މާތުރް" އިންޑިއާގެ ސެންސަރު ބޯޑުން ހިފަހައްޓައިފިއެވެ.

 

މިމަހުގެ 21 ގައި ރިލީޒް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ މި ފިލްމަކީ، އިންޑިއާގައި ވަބާއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިފައިވާ ރޭޕްގެ މައްސަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އުފައްދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ރިލީޒްކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް އިންޑިއާގެ ސެންޓްރަލް ބޯޑް އޮފް ފިލްމް ސެޓިފިކޭޝަނުން މި ފިލްމު ހިފެހެއްޓި ސަބަބެއްކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ ފިލްމުގައި ދައްކުވައިދޭ އަނިޔާވެރި މަންޒަރުތައް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

 

އެހެންނަމަވެސް އަޑުތައް ފެތުރިފައިވާ ގޮތުގައި، މި ފިލްމު ސެންސަރު ބޯޑުން ހިފަހައްޓާފައި ވަނީ، ރޭޕްގެ މައްސަލަތަކުގައި އިންޑިއާގެ ޖުޑީޝަރީ ފެއިލްވެފައިވާ މިންވަރު ފިލްމުގައި ދައްކުވައިދީފައި ވާތީ ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

 

ރަވީނާ ބުނިގޮތުގައި ފިލްމުގެ އެއްވެސް މަންޒަރެއް ސެންސަރުކޮށް ހަދައިފި ނަމަ ޕަބްލިކަށް ދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖް އަދި ފިލްމުގެ އަސްލު ގެއްލިދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެއްވެސް ތަންކޮޅެއް ސެންސަރު ނުކުރުމަށް ރަވީނާ ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. އަދި މިހާރު އޮތް ސެންސަރު ގަވާއިދަކީ އެތައް އަހަރެއް ވެފައިވާ ގަވައިދެއް ކަމަށާއި ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުނެފައި ވެއެވެ. 

 

މީގެ ކުރިން ދުވަހަކު ވެސް ރަވީނާ ފެނިފައި ނުވާފަދަ އާދަޔާޚިލާފު ރޯލެއް މި ފިލްމުގައި އޭނާ އަދާކުރާނެއެވެ. ދަރިފުޅު ރޭޕްގެ ޝިކާރައަކަށްވުމުން އެ ދަރިފުޅަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން މަންމައަކު ކުރި މަސައްކަތް މި ފިލްމުގައި ރަވީނާ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ދައްކާލާނެކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

 

ލިޔުންތެރިޔާ މައިކަލް ޕެލިއްކޯގެ ވާހަކައަކަށް ޑައިރެކްޓަރު އަޝްތަރު ސައީދު ޑައިރެކްޓްކުރާ މި ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާރ ރިލީޒް ކުރުމާއި އެކު، އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވަނީ، މި ޓްރެެއިލާރ ބަލާފައެވެ. އަދި ފިލްމް ނުކުންނާނެ ވަގުތަކަށް އިންތިޒާރުގައި ތިބިއިރު، ރަވީނާގެ ސަޕޯޓަރުން ތިބީ ފިލްމު ބަލާލަން ކެތް މަދުވެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް