ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ބޮޑު ތިލަދުންމަތި

ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގައި ހިންގާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި "ފަތުއަޑު" ކިޔާފަ ކުރިއަށް ދާނެ: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ

  • ފަތުރުވެރިކަމަށް އަމާޒުކޮށް ބެޑް ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރެވޭނެ
  • ސިޓީ ހޮޓާތަކާއެކު، ކްރޫޒްލައިނާރތަކާއި ޔޮޓްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ހިދްމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރެވޭނެ
  • ހުއްޓިފައިވާ މަޝްރޫއުތައް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ

ކ. މާލެ | 19 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 15:28 | 8,573

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް: ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރުތައް ލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށްޓަކައި ބޮޑުތިލަދުއްތީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ބޮޑުތިލަދުންމަތީގައި ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫއުތަކަކީ، ފެށުމަށްފަހު، އެތައް އަހަރެއްވަންދެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް، ހުއްޓިފައިވާ މަޝްރޫތަކެކެވެ. އެގޮތުން ހުއްޓިފައިވާ މަޝްރޫއުތައް ފެށުމަށް ރައީސޫލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން ނިންމާފައި ވެއެވެ.

އެ މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅިގެން މައުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުވާލުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މައުސޫމް އަށް ގުޅާލުމުން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓިފައި، ނުވަތަ މަޑު ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ބޮޑު ތިލަދުއްމަތީގެ ބެޑް ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި، ހިންގަން ރާވާފައިވާ މަޝްރޫއުތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އަދި އުފާވެރި ޚަބަރުތައް ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އުތުރުގައި ދެކުނު ހިމެނޭ ގޮތަށް މުޅިރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި މި ސަރުކާރުން ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެ މަސައްކަތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި، ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކް އާ ގުޅިގެން ދަތިތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ކޮވީޑާއެކުވެސް، މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެގޮތުން، ހދ. ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓަކީ މިހާރުވެސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓެއް ނަމަވެސް އެއެއަރޕޯޓު އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމާއި ހއ. ހޯރަފުށިގައި ހަދާ އެއަރޕޯޓް ހުޅުވުމާއި ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިންގާ އިގްތިޞާދީ ހަރަކާތްތަކާއެކު، މުޅި ބޮޑު ތިލަދުންމައްޗަށް އަމާޒުކޮށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ބެޑް ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުމަށް މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މީގެ 12 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން، ހއ. އުލިގަމުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް ނިންމާ 100 އެނދުގެ ސިޓީ ހޮޓާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓަރު ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން، ބޮޑު ތިލަދުއްމައްޗަށް އަންނަ ކްރޫޒްލައިނަރ ތަކާއި، ޔޮޓް، ސަފާރީ ފަދަ އުޅަނދުތަކަށް ބޭނުންވާ ހިދްމަތް އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކްއާ ގުޅިގެން، ފަތުރުވެރި ކަމަށް އައި ހީނަރުކަމާއެކު އިގްތިޞާދު ރިކަވަރ ކުރުމާއި އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްްޓުމަށްޓައި ވެސް ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.