ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ފެނަކަ

ޖަނަރޭޓަރު ސެޓްތައް ގެންދިޔަ ކޮޅުވެއްޓިއެއް ފަރަށް އަރައިފި، އެމްޓީސީސީއާއި ގުޅިގެން މުދާ ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ

  • މުދާ ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ އެމްޓީސީސީ އާއި ގުޅިގެން ކުރަމުން
  • ފަރަށް އެރި ކޮޅުވެއްޓީގައި 3 ޖަނަރޭޓަރު ސެޓް އެބަހުރި
  • އެ ރަށްރަށަށް ގެންދިއުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެހެން ކުންފުންޏަކާއި

ކ. މާލެ | 18 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހުކުރު 16:32 | 8,510

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ސައީދު - ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް، އެ ރަށްރަށަށް ގެންދާ ޖަނަރޭޓަރު ސެޓްތައް ހިފައިގެން ދަތުރުކުރި ކޮޅުވެއްޓިއެއް ފަރަށް އަރައިގެން އުޅޭކަމުގެ ވާހަކައަކީ ތެދެއްކަމަށާއި އެމްޓީސީސީއާއި ގުޅިގެން މުދާ ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށް ފެނެކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފެނަކައިގެ އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޖަނަނޭޓަރ، ކޭބަލް، ޕެނަލް ބޯޑްތައް ހިފައިގެން ހއ އަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް، ހެވީލޯޑް ކޮޅުވެއްޓި ށ. ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ފަރަށް އަރާފާއި އޮންނަތާ 5 ދުވަސްވެފައިވާ ވާހަކަަ އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ސައީދު ވިދާޅުވީ އެ ހަބަރަކީ ތެދު ހަބަރެއްކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ޖެންސެޓްތައް ގެންދިއުމުގައި ފެނަކައިން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާއިކަން ފާހަގަކޮށް ސައީދު ވިދާޅުވީ ކޮޅުވެއްޓި ފަރަށް އެރުމާއިއެކު އެ ފަރާތްތަކުން ކޮޅުވެއްޓި ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިކަމަށެވެ. ނަމަވެސް 3 ދުވަސްވީއިރުވެސް އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ފެނަކައާއި އެމްޓީސީސީ ގުޅިގެން މުދާ ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވީ، ކޮޅުވެއްޓީގައި ހއ. އަތޮޅުގެ އިހަވަންދޫ، ދިއްދޫ އަދި ފިއްލަދޫއަށް ގެންދާ 3 ޖަނަރޭޓަރު އެބަހުރިކަމަށާއި ބާރަށަށް ގެންދާ ކޭބަލްތަކެއްވެސް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެތަކެތި ކޮޅުވެއްޓިއަށް އެރުވީވެސް ވަރަށް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ސަތަރި އެޅުމަށްފަހުކަން ފާހަގަކޮށް ސައީދު ވިދާޅުވީ ޖެނެރޭޓަރ ސެޓްތަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވާކަމަށެވެ.

ޖަނަރޭޓަރު ސެޓްތައް ގެންދިއުމަށް ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، އެކަމުގައި ފެނަކައިގެ މާބޮޑު ރޯލެއް ނޯވެއެވެ. ސައީދު ވިދާޅުވީ މިހާރުވެސް ޖަނަރޭޓަރު ސެޓްތައް ގެންދިއުމަށް ހަވާލުކުރި ކުންފުނީގެ ދެ ދޯނި އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުންޏަށް އެކަން ނުވެގެން ފެނަކައިގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވާކަމަށެވެ.

މިހާރު ކުރިޔަށް ވުރެން ބޮޑަށް އެ ކޮޅުވެއްޓި އަޑިއަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.