އަންގާރަ 20 އޮކްޓޯބަރ 2020
03 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 03
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ސިޔާސީ ދުނިޔެ

ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ގަދަކުރުމަށް ސަރުކާރުން ފާސް ކުރި ގާނޫނެއް ނޯންނާނެ: އަލީ ނިޒާރު

  • ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ހޯއްދެވުމަށް ގާނޫނޫތައް ފާސްކޮށްފަ
  • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ޖުޑިޝަރީއަށް ހިތުހުރި ގޮތެއް ހެއްދެވީ ވެސް ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން
  • އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރަނީ މިސަރުކާރު ބަގާވާތަކުން ވައްޓާލަން

ކ. މާލެ | 18 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހުކުރު 09:16 | 5,762

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަލީ ނިޒާރު - ރާއްޖެއެމްވީ

ސަރުކާރުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އޮތް ނަމަވެސް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ގަދަކުރުމަށްޓަކައި ހެއްދެވި އެއްވެސް ގާނޫނެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ހޯއްދެވުމަށް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވަނީ އެ ވަގުތަކަށް ބޭނުންވި ބަދަލެއް ގެންނަވައިގެން ތަފާތު އެކި ގާނޫނޫތައް ފާސް ކޮށްފައެވެ. އަދި އެކަމާ ދެކޮޅަށް ބަސް ބުނާ ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ދިޔައީ ނުހައްގުން އަދަބު ދެމުންނެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ސިޔާސީ ދުނިޔެ" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ހެދިފައި ހުރި ގާނޫނޫތައް މަދު ސިކުންތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މުގުރަމުން، ތިން ބާރު ވަކިވެފައި އޮންނަ ނިޒާމެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ޖުޑިޝަރީއަށް ހިތު ހުރި ގޮތެއް ހެއްދެވީ ވެސް ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ކަމަށެވެ. އަދި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ނުހައްގުން ޖަލަށް ލެއްވީ ވެސް އެ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ހޯއްދެވުމަށް ކަމަށް އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި އައްޑޫ ސިޓީ މޭޔަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާ އަލީ ނިޒާރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ވެރިކަމަށް އަދި އެންމެ ދެ އަހަރު ވެސް ހަމަނުވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަނީ މި ސަރުކާރު ބަގާވާތަކުން ވައްޓާލަން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އެ ނިޔަތުގައި ކައިރިވެސް ނުވެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ކަޅާ ހުދުން ލިޔެފަހުރި ގާނޫނުތަކެއް ހުއްޓާ ބައި ޕާސް ކޮށްފަ ހިތުހުރި ގޮތެއް ހެއްދެވީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހަދާލިގޮތް ފެންނާނެ. ތިން ބާރު ވަކިވެފައިވާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ޖުޑިޝާރީއާ ދޭތެރޭ ކަންކަން ކުރެއްވިގޮތް ބައްލަވާ. ސުޕްރީމު ކޯޓު ތެރެއަށް ވަދެގަތް ގޮތް ބައްލަވާ. ސުޕްރީމު ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ތިއްބެވީ ރައީސް ޔާމީން އިންތިހާބަށް ދިޔައިރު ކޮންތާކުތޯ. ރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮންނެވީ ޖަލުގަ. ޔާމީނުގެ ބޮޑުބޭބެ، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އޮންނެވީ ޖަލުގަ. މިހާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާނު އަބްދުﷲ އާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އޮންނެވީ ޖަލުގަ. ޖޭޕީގެ ލީޑަރުވެސް އޮންނެވީ ޖަލުގަ. މިކަން ކަމަކީ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން. އަދި ދެ އަހަރު ނުވެޔޭ ވެރިކަމާ ހެދި ތެޅިފޮޅޭކަށް."

~ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަލީ ނިޒާރު

މި މޭރުމުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވީ، މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ކޮވިޑްގެ މި ޕެންޑަމިކް ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ވަރަށް ހިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި މި ހާލަތުގައި އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުހިނގާ އެއްވެސް ސަރަޙައްދެއް ރާއްޖޭގައި ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިންޑިއާ ސަރުކާރާ ޖައްސާލައިގެން އުޅުނަސް ލިބޭނެ އެއްވެސް މޮޅެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމުތަކަކާ ވެސް ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ވެރިކަން ހިންގުމަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.