އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ކޯޝެއާޑް ކިޗަން ފެސިލިޓީ

ކޯޝެއާޑް ކިޗެން އަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް 60 ފަރާތެއް

  • މިހާރު ކުރިޔަށް ދަނީ އިންޓީރިއާގެ މަސައްކަތްތައް
  • ހުޅުވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު
  • ޕްރޮޖެކްޓަކީ ހިންގަނީ ޔޫއެންޑީޕީއާ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން

ކ. މާލެ | 16 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 18:08 | 2,874

ބީސީސީގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރު ލީނާ އަބްދުލް ޖަލީލް ރާއްޖެ.އެމްވީ އަށް އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭ ގައި ގާއިމްކުރަ ކޯޝެއާޑް ކިޗެން ފެސިލިޓީ ގައި މަސައްކަތް ކުރަން 60 ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޯޝެއާޑް ކިޗަން ތައާރަފް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބީސީސީ އިން އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުއެވެ. ކޯޝެއާޑް ކިޗެން އަކީ ކާބޯތަކެތި އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ވަސީލަތްތަކެއް އެއްތަނަކުން ލިބިދޭ ގޮތަށް، އެއްފަހަރާ ގިނަ ބަޔަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް، ހުންނަން ޖެހޭ ވަކި ސްޓޭންޑަޑަކަށް ފެތޭ ގޮތަށް ފަރުމާ ކުރެވިފައި ހުންނަ ތަންތަނެވެ.

އެކަމާއި ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ''ރާއްޖެ.އެމްވީ'' އާ ހިއްސާ ކުރައްވަމުން ބީސީސީގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރު ލީނާ އަބްދުލް ޖަލީލް ވިދާޅުވީ، ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް މިހާ ރުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމް ކުރާ ކޯޝޭއާޑް ކިޗެން ނިންމާލުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. ބީސީސީން ވަނީ ކިޗަން ސްޕެޝަލިސްޓެއް ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ފެސިލީޓީ އަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުތަކާއި އެތަނުގެ އިންޓީިރިއާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާ ކަމަށެވެ.

ލީނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ކޯޝެއާޑް ކިޗެން އަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އަދިވެސް އޮތީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ބީސީސީއާ ގުޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އޭނާ ވަނީ އެދިފައެވެ. ބީސީސީން ބުނީ، ކޯޝެއާޑް ކިޗަން ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ނަގާނެ ފީއެއް އަދި މިހާތަނަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އާއްމުންގެ އަތް ފޯރާ ފަށެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމް ކުރާ ކޯޝެއާޑް ކިޗަން އަކީ 2000 އަކަފޫޓުގެ ޖަގައިގެ ތަނެކެވެ. އެ ތަނުގައި އެއް ފަހަރާއި 10 މޭޒެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ. އެއިން ކޮންމެ މޭޒެއްގައި ދެ މީހުން ނުވަތަ ތިން މީހުންނަށް ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެންދާނެ އެވެ. ކޯޝެއާޑް ކިޗެން ގައި މަސައްކަތް ކުރާއިރު އަމަލު ކުރަން ޖެހޭ ގޮތާއި، ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކޮށް ގައިޑްލައިން އެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ބީސީސީން ދަނީ މިހާރު ކުރަމުންނެވެ. މިފަދަ ފެސިލިޓީ އެއް ގާއިމްކުރުމުގެ ސަބަބުން ކާތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ތައްޔާރު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަ ވެގެން ދާނެއެވެ. ކޯޝެއާޑް ކިޗަން އަކީ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުގައި ވެސް ކާމިޔާބު މޮޑެލްއެކެވެ. ހުޅުމާލޭގައި މި މޮޑެލް ކާމިޔާބުވެގެން ގޮސްފިނަމަ ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ރަށްރަށުގައި އެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ މަަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ބީސީސީން ވަނީ މީގެ ކުރިން މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

ކޯޝެއާޑް ކިޗަން ޔޫއެންޑީޕީގެ ސަސްޓެއިނަބަލް އިކޮނޮމިކް އެންޕަވަރމެންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފޯ އެސްއެމްއީޒް (ސީޑްސް) ޕްރޮޖްކްޓްގެ މާލީ އެހީގެ ދަށުން، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ބީސީސީން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.