ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ބިލް

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ބިލަށް ޢާންމުންގެ ޙިޔާލު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

  • މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވަނީ މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ޕަބްލިކް ފޯރަމް ބާއްވާ ތާރީހުގެ ނިޔަލަށް
  • މަޖިލިސް އިދާރާއަށް ލިއުމުން ޙިޔާލު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ

ކ. މާލެ | 16 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 12:30 | 1,755

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ އާއި ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާ ކުރަމުންދާ އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ބިލަށް ޢާންމުންގެ ޙިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުުޞަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، ބިލަށް ޙިޔާލު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ޕަބްލިކް ފޯރަމް ބޭއްވުމަށް ނިންމަވާ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ބިލަށް ޙިޔާލު ނުވަތަ ކޮމެންޓް ފޮނުވުމަށް މެއިލް ކުރާނީ [email protected] ށް ކަމަށް ވެސް މަޖިލީހުގެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މަޖިލިސް އިދާރާ އަށް ލިއުމުން ފޮނުވައިގެން ވެސް ޙިޔާލު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ 1 ޖެނުއަރީ 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 17 ނޮވެމްބަރު 2018 އާއި ދެމެދު ހިނގާ ދިޔަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނިޒާމީ ސިފައެއްގައި ރޭވިގެން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ އެއިން ތަނެއްގެ އިސް ހިންގުން ތެރިއެއްގެ ފުށުން ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޢަސާސީ މިނިވަންކަމާއި ޚިލާފަށް ހިންގާފައިވާ ބޮޑެތި ޢަމަލުތައް ބަލައި، އެފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ޤާނޫނީ އޮނގަނޑު އެކުލަވާލުމެވެ.

މި ބިލްގެ ދަށުން ފަރުދުންގެ މެދުގައި ޞުލްޙަކޮށް، މުޖްތަމަޢު އެއްބައިވަންތަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ޤައުމުގެ އަމަން އަމާންކަން ދަމަހައްޓައި މަދަނީ މަސަލަސް ކަމަށް ޖާގަދިނުމާއި ޤާނޫނުގެ ވެރިކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ތަހުޒީބީ ދައުލަތެއް އާރާސްތުކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ޢަދުލު އިންސާފަށް ވާޞިލުވެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށް ދެވޭނެއެވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމާއެކު އިންތިޤާލީ އޮމްބަޑްސްމަންގެ އޮފީހެއް އުފެދޭނެއެވެ. އޮމްބަޑްސްމަންގެ އޮފީސް އެކުލެވިގެންވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނު ކުރައްވާ 3 އޮމްބަޑްސްމަނުންގެ މައްޗަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.